Det var Høyre, Venstre og MDG som foreslo å be om en slik prøveordning da Nordstrand bydelsutvalg var samlet torsdag 8. september. Gruppeleder Stian Haraldsen (H) tok ordet:

– Vi ønsker at Nordstrand skal bli en prøvebydel for innføring av en generell 30-sone i bydelen. Med visse unntak for enkelte større veier som vi har listet.

Å innføre generell 30-sone i store deler av bydelen vil være det viktigste trafikksikkerhetstiltaket de kan gjøre, mente Haraldsen.

– Det å ha en vei med litt 50, litt 40 og litt 30, det er vanskeligere å tilpasse seg for bilistene enn en generell 30-sone.

Fem strekninger unntatt

Dette ble vedtatt av BU

Forslaget som ble vedtatt av et flertall av bydelsutvalgets medlemmer lyder som følger:

Bydelsutvalget ønsker at Nordstrand blir prøvebydel for innføring av en generell 30-sone i bydelen. Dette for å bedre den generelle trafikksikkerheten i alle veier og samtidig redusere gjennomkjøring.

Dette bør kunne gjennomføres i alle kommunale veier i bydelenmed unntak av:

  • Ljabruveien
  • Ekebergveien
  • Kongsveien
  • Deler av Lambertseterveien
  • Nordstrandveien mellom E6 og Langbølgen

Stian Haraldsen påpekte at Oberst Rodes vei er en av veiene de er opptatt av å gjøre noe med.

– Krysset Munkelia og Oberst Rodes vei, utenfor Nordstrand Arena, er ett skrekkeksempel når det gjelder trafikkfarlige forhold for barn. Her er det 40-sone rett utenfor en idrettsarena, busstopp og ett dårlig oversiktlig kryss på samme sted. Dette er virkelig ett sted hvor fartsgrensen bør settes ned, sier han til Nordstrands Blad.

Han presiserer at det også er flere andre steder i bydelen hvor det er trafikkfarlig og at de derfor ønsker en generell 30-sone over hele bydelen.

Under møtet oppfordret Stiansen sine BU-kolleger om å øve innflytelse på partifeller på Rådhuset, slik at man får gjennomført en slik prøveordning på Nordstrand.

– Det vil også gjøre det mindre attraktivt å bruke bydelen som gjennomfartsåre for de som kommer fra andre steder og skal kjøre til byen, sa Haraldsen.

– Vil ha 30 i hele byen

Vegard Kjendsli (SV) tok ordet. Han støttet intensjonen og syntes forslaget var spennende. Han var likevel bekymret for om forslaget var for detaljert med tanke på hvilke veier som skal unntas fra 30-sonen.

– Vi gjør litt jobben til fagmyndighetene her. Skal vi gjøre det?

SV-politikeren foreslo at de vedtok et ønske om generell 30-sone, uten noen unntak. På den måten kan fagmyndighetene eventuelt vurdere om noen veier bør unntas.

Nestleder i bydelsutvalget, Einy Langmoen (MDG), synes det var et veldig godt forslag.

– Vi har programfestet i MDG at vi vil ha 30-sone i hele byen så det var veldig lett å støtte det. Vi har skrevet et tilleggsforslag om at Ekebergveien bør ha gjennomgående fartsgrense på 40.

Per i dag varierer fartsgrensen i Ekebergveien mellom 30, 40 og 50 km/t.

– Det er tullete, sa Langmoen. Hun endte likevel med å trekke forslaget. Dette etter at noen påpekte at det ikke vil være mulig å ha 40 i hele Ekebergveien fordi det er skoler langs veien der det må være 30-sone.

Anita Nymark, som nylig gikk ut av Høyre og nå sitter som uavhengig i bydelsutvalget, synes det var litt drastisk å innføre 30-sone i alle veier i hele bydelen. Hun fryktet at en 30-grense kan skape en form for irritasjon i stedet for sikkerhet i flere gjennomfartsveier.

– Men kunne man vurdert at de større veiene ble 40-sone i stedet for 50 for eksempel?

Flertall for generell 30-sone

Stian Haraldsen (H) sa seg enig i at det er en vanskelig jobb å vurdere hvilke unntak som skal gjelde. Men han vurderte det likevel som en større risiko å overlate til andre, som ikke kjenner bydelen like godt, å definere veiene. Man kan for eksempel risikere at hele Nordstrandveien ble vurdert som en hovedvei som skulle unntas.

– Ideelt sett kunne man bare fjernet unntakene og sagt at man skal ha 30-sone overalt. Men det er vanskelige avveininger.

Haraldsen påpekte at farten ofte ligger 10 km/t over fartsgrensen. En vei med 40 km/t blir av mange praktisert som en 50-vei og så videre.

– Det vi må være tydelig på er at vi ønsker 30-sone som en hovedregel i bydelen vår.

Noen tok opp problemet med utrykningskjøretøy, men Catrine Vold (V) påpekte at de ikke overholder fartsgrensen ved utrykning.

Asbjørg Lyngtveit (Ap) foreslo at de kunne bruke betegnelsen villaveier og si at de ønsker 30-sone i villaveiene. Dog ville da for eksempel Nordstrandveien ikke omfattes.

Etter et gruppemøte landet likevel Høyre på at de ville opprettholde det opprinnelige forslaget. Og dette ble også vedtatt av et flertall av bydelsutvalgets medlemmer.