OSLO: Å finne frem i offentlige systemer og journaler kan være en prøvelse. Når mange dokumenter i tillegg bruker lang tid på å komme inn i de tilgjengelige systemene, det tar lang tid å få svar på innsynsbegjæringer eller saker holdes hemmelige inntil de legges frem for politisk behandling, er det ikke alltid lett for verken pressen eller vanlige borgere å være vaktbikkje. Det har både lokalavisen og folk i bydelene Nordstrand og Østensjø opplevd.

Det kan dreie seg om alt fra å få ut bydelsvise tall på koronadødsfall til adresser kommunen skal sjekke ut som potensielle friområder for hund.

Byrådet har uttalt at de vil at Oslo skal være en åpen og demokratisk by, samtidig som Oslo kommune har fått kritikk for hvordan de har håndtert Offentlighetsloven. Byrådet fikk derfor i oppdrag av bystyret å lage en strategi for hvordan man skal etterleve reglene om offentlighet og journalføring i Oslo kommune.

Behandles i bystyret 28. mai

Nå har byrådet lagt frem sitt strategiforslag for bystyrets finansutvalg, som behandler saken 28. mai. Deretter skal den videre til bystyret for endelig vedtak.

- God praktisering av innsynsretten i offentleglova og journalføringsplikten i arkivreglene er avgjørende for at kommunen skal kunne være åpen. Allmennhetens innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Tilgang til informasjon bidrar til at innbyggerne kan ta del i samfunnsdebatten på et informert grunnlag og få muligheten til å påvirke kommunen. Det er også en viktig forutsetning for at befolkningen og media kan kontrollere kommunen og avsløre kritikkverdige forhold, heter det i saksdokumentene.

Der påpekes det at tilliten til kommunen styrkes gjennom åpenhet, og at formålet med strategien er at innsynsretten skal ivaretas i Oslo kommune og at det skal praktiseres riktig og fortløpende journalføring i Oslo kommune.

Her finner du hele forslaget til strategi for etterlevelse av reglene om offentlighet og journalføring i Oslo kommune.

Mener Oslo bør ha større ambisjoner enn å følge loven

SV-politiker Ivar Johansen i Oslo bystyre og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening er to av dem som har kritisert kommunen for manglende åpenhet. De mener at det er mye bra i strategiforslaget, men at det også er lite offensivt og at Oslo bør kunne ha en åpenhetspraksis som går lenger enn akkurat det loven krever.

Johansen er en av hovedstadens ivrigste vaktbikkjer, og på bloggen sin der han kaller seg bystyrepolitiker i folkets tjeneste, har han lagt ut to punkter som han mener vil gi bedre åpenhet og innsyn.

1. Oslo kommunes praksis skal være å journalføre alle organinterne dokumenter, og kommunens arkivinstruks bør endres i tråd med dette. Dette ut fra det helt elementære: Forutsetning for å be om innsyn i et dokument er at du kjenner til at det eksisterer.

2. Oslo kommune skal ha større åpenhet om faglige og politiske innspill fra etater og virksomheter fram til politisk behandling i bydelsutvalg, byrådet, bystyret eller virksomhetsstyrer. Dokumenter skal derfor ikke unntas fra offentlighet med begrunnelse at det er innspill til sak som skal til politisk behandling. Dette ut fra det helt grunnleggende: Innspill og diskusjon har størst verdi før forvaltningen og/eller byrådet har konkludert.

Arne Jensen mener disse punktene er meget gode.

- Det er ikke noe galt med det som står i strategien, det er mer det som ikke står der. Den er lite offensiv, særlig sett i lys av at Raymond Johansen og byrådet selv fremsnakker innsyn og åpenhet. Dokumentet som nå ligger på bordet sier ikke så mye mer enn at de skal passe på å følge loven. Man bør strengt tatt forvente mer av en kommune. De bør ha som ambisjon og oppfylle mer enn lovens krav, sier Jensen til Nordstrands Blad.

- Savner noe mer forpliktende

Han mener det dreier seg om å lage en kultur for åpenhet, og det viktigste er at signalene fra politisk ledelse blir tydelige.

- Vi savner noe litt mer konkret og forpliktende, sier Jensen.

Han nevner blant annet journalføring av organinterne dokumenter som ikke gjøres i dag, prioritering av innsynsbegjæringer, ytringsfrihet for ansatte og generell åpenhet om politiske prosesser og dokumenter.

- Her er det mye å gå på hvis man vil være en foregangskommune for åpenhet, sier Jensen.

Han legger til at Redaktørforeningen skal ha et møte med finansutvalget for å komme med sine innspill.

- Hvorfor er det så viktig for folk i Oslo og på Nordstrand med åpenhet i kommunen?

- Vi har mange eksempler på at det kan være vanskelig å få ut informasjon og dokumenter, og at mye unntas offentlighet. Flere klagesaker har fått medhold hos Fylkesmannen, sier Jensen.

- En ting er profesjonelle aktører som mediene. For vanlige mennesker burde man se på muligheten for å legge bedre til rette for at de kan følge politiske prosesser. Hvis man vil ha mer engasjement, da må også handling følge etter. Da må man gjøre det enklere for folk å finne frem. Det er vanskelig å få fullstendig oversikt når det er mange interne dokumenter og saker man ikke vet om før de kommer til endelig behandling, og det er dumt.