(Avisa Oslo) Byrådet støtter Bane NORs planer om nye jernbanespor mellom Oslo S og Bryn.

Prosjektet skal legge til rett for bedre kapasitet og punktlighet for togtilbudet i Østlandsområdet. Sammen med nytt signalsystem vil dette tiltaket kunne bedre situasjonen for opp mot én million reisende.

Byrådet legger til grunn at Bane NOR i prosjektet sørger for at støy reduseres mest mulig og at lokale innbyggere involveres i å finne løsninger i byggefasen, skriver de i en pressemelding.

– Brynsbakken er i dag en flaskehals, og det å utbedre den er et nøkkelprosjekt, både for å få flere togavganger i Oslo og hele Østlandsområdet, men også for å få bedre regularitet og mindre forsinkelser på de togene vi har. Hvis vi ikke gjør dette nå vil det måtte utsettes til 2031 noe som vil være ganske ødeleggende for miljø- og klimamålene for Oslo og hele regionen.

– Synd man ikke finner en løsning

Det har vært store protester fra lokalmiljøet mot prosjektet. Flere verneverdige hus må rives, og det fryktes for at støybelastningen for lokalsamfunnet skal bli stor.

– Dette er en krevende sak som mange i lokalmiljøet har engasjert seg i, og vi snakker om store endringer i området som innebærer at beboerne på den såkalte «Hylla» må flytte og trehusene fjernes. Fire skal bevares. Det er synd at man ikke klarte å finne en løsning der bevaring av flere av husene lot seg gjennomføre, men vi mener likevel gevinsten for opp mot en million reisende veier tyngre, sier Arild Hermstad (MDG), byråd for byutvikling.

Han sier at han har stor forståelse for at folk i området er bekymret for støy og rystelser.

– Denne ombyggingen vil gjøre at all infrastruktur skiftes ut og det vil totalt sett gi en bedre situasjon enn i dag, ifølge Bane NOR. Byrådet har vektlagt overfor Bane NOR at det må gjennomføres støyreduserende tiltak som i praksis ivaretar beboere i området. Vi har også bedt om at Bane Nor ser på muligheten til å flytte en truet planteart som er funnet i området.

Hermstad tror området vil oppleve at utbyggingen kan bli en forbedring.

– Dette området mellom Vålerenga og Kværnerdalen er i dag klemt inne mellom fem togspor og skinnegangen oppleves som en barriere. Med den oppgraderingen Bane Nor legger opp til i Enebakkveien vil det bli en bedre løsning for skolebarn, gående og syklende. Nye lekeapparater, beplantning ny sykkel- og gangvei vil gjøre at dette strekket nok vil oppleves hyggeligere enn før.