Onsdag 22. april 2020 skal Oslo bystyre behandle og vedta saken «Klimastrategi for Oslo mot 2030». Det er mange gode forslag i saken, Bryn Miljøforum er glad for at Oslo skal få en god klimastrategi.

I denne saken har byrådet imidlertid foreslått et punkt som direkte berører den viktigste miljøsaken for Oslo øst, nemlig E6 Oslo Øst prosjektet («Manglerudtunnelen»).

Det foreslås at bystyret skal vedta formuleringen «Samferdselsprosjekter må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk, og store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, kan ikke gjennomføres.» Om denne formuleringen blir vedtatt kan det bety slutten for E6/Oslo Øst prosjektet. Dette vil også vanskeliggjøre gjennomføringen av, og utsette hele Oslopakke 3 arbeidet.

Bryn Miljøforum har arbeidet for etableringen av prosjektet i snart 25 år. Foreningen har sammen med andre parter som velforeninger, lokalpartier og andre engasjerte grupper og enkeltpersoner engasjert oss fordi vi mener at prosjektet må gjennomføres for å bøte på de svært høye belastningene dagens E6/Ring 3 gir. Dagens trase deler lokalområdet, og opp mot 40.000 av Oslos innbyggere er berørt. Støy- og støvnivået er ikke holdbart, og belastningene har gjennom årene stadig økt. Spesielt merkes tungtrafikken.

For oss som bor i området er prosjektet nøkkelen til et bedre og mer bærekraftig lokalmiljø. Det er dette sammen med bedre trafikksikkerhet, bedre kollektivtrafikkløsninger, bedre tilrettelegging for sykkel/gange og muligheter for en bedre lokal byutvikling som er viktig.

Det er ikke et mål for oss at prosjektet skal bidra til økt biltrafikk, det ligger da heller ikke inne i prosjektet slik det beskrives nå. Vi ser gjerne at prosjektet bidrar til reduserte klimagassutslipp, vi mener at dette blir ivaretatt om trafikkmengden ikke økes og bedre muligheter for alternativ transport etableres. Nødvendige tiltak for å redusere klimagassutslipp må ellers løses med bredere tiltak enn å stoppe et svært viktig miljøprosjekt.

Det er verdt å merke seg at E6 Oslo øst prosjektet nå løftes, Statens vegvesen foreslår i sin anbefaling til neste NPT at Stortinget bevilger 6,5 milliarder. Samfunnsøkonomiske vurderinger beskriver en betydelig gevinst av prosjektet, til sammenligning mye høyere for E6/Oslo øst enn E18 vest. Det er derfor vanskelig å forstå at disse prosjektene nødvendigvis skal skjæres over med samme kam som det gjøres i byrådets foreslåtte formulering.

Lokalpartiene i bydel Østensjø har vært svært unisone i sin støtte til prosjektet, vi merker oss den kampen Østensjø Arbeiderparti nå må føre mot sine partikollegaer på Rådhuset. Det er vårt håp at byrådet nå snur, og endrer forslaget til en formulering som ikke blokkerer eller vanskeliggjør etableringen av E6 Oslo Øst.

Det er helt mulig å vedta formuleringer i klimastrategien som vektlegger ønsker om reduserte klimagassutslipp uten å inkludere prosjektet spesifikt eller stoppe all videre utvikling av det. Det kan fortsatt ligge gode muligheter i å påvirke planlegging og etablering i retning av målet om mindre klimagassutslipp om arbeidet med prosjektet får gå videre.

Om ikke byrådet vil endre kurs blir det opp til opposisjonen i bystyret å stoppe dette. Vi oppfordrer Rødt til å søke sammen med resten av opposisjonspartiene for å finne og fremme formuleringer i klimastrategien som fremmer klimamål, men ikke hindrer etableringen av Oslos viktigste miljøprosjekt.

For Bryn Miljøforum
Dag Bjerke
Roger Pihl
Reidar Lerdal