I 2007 ble det siste skuddet løsnet fra standplassen på Prinsdal skytebane. Prosessen fram mot nedleggelsen hadde vart lenge, og i mange år var potensielle boligkjøpere i nabolaget blitt informert om at aktivitetene på banen snart ville ta slutt. Det var Nordstrand skytterlag som i 58 år leide enga og driftet selve banen.

15 år etter nedleggelsen er området i ferd med å endre karakter slik at en kan forestille seg hvordan det så ut her i 1945, da buskapen på Øvre Prinsdal gård fortsatt beitet på enga. Riktignok vitner flere installasjoner om tidligere års aktiviteter, ikke minst de to bunkerne hvor blinkene befant seg når de ikke var i bruk. Den gamle skinnegangen til skivetrekket ligger også fortsatt i landskapet, kanhende til en viss sjenanse for turgåere som ikke vender blikket ned mot bakken.

I årene etter at skytebanen gikk over i historien, har enga gradvis gått over til å bli det den skal være – en frodig blomstereng med rikelig variasjon både når det gjelder flora og fauna. Flere av plantene er sjeldne, og er observert kun få andre steder på Østlandet. Også blant insektene finner vi arter som kun opptrer spredt omkring i den sørlige delen av landet, og for et par år siden hadde Universitetet i Oslo et «insekttelt» her som ledd i et forskningsprosjekt.

Froskedam og blomstereng

På initiativ fra Hauketo og Prinsdal Vel er det kommet på plass en informasjonstavle, hvor de besøkende kan lese om det fascinerende mangfoldet av insekter og planter. Og tilreisende dukker opp i hopetall, gjerne medbringende et kamera med makroobjektiv. Ønsker de det, kan de slappe av fra feltstudiene på de to benkene som er plassert like ved informasjonstavla. Ved enden av låven på Øvre Prinsdal gård, like ved salamanderdammen, finnes en kiosk hvor de aktive ved Stall Prinsdal selger kaffe, vafler og forfriskninger i helgene.

De lokale speiderne har overtatt den gamle tømmerhytta som tidligere ble brukt av skytterlaget. Bydel Søndre Nordstrand og Lions Club Oslo/Hauketo har skaffet midler, mens speiderne selv har stått for oppussing og restaurering.

I sørenden av enga, like før stien fortsetter gjennom et skogholt, ligger froskedammen som på folkemunne blir kalt «Rumpesumpen». Dammen har fått det eiendommelige navnet av én enkel grunn, som en umiddelbart får svaret på hvis man besøker den på tampen av vårløsningen. Idet man nærmer seg, hører en innbyggernes hektiske aktiviteter med å føre generasjonene videre. I likhet med blomsterenga noen titalls meter lenger nord, er også dette et populært mål for folk med interesse for kretsløpet i naturen – enten de har med seg kamera eller ikke.

Ønsker naturvern

Men alt er dessverre ikke bare idyll. Nærmere 60 år med regelmessig baneskyting har ført til store opphopinger av tungmetaller i bakken. Etter 15 år synes en løsning på dette problemet fortsatt å være like fjern, trass i at det foreligger en rapport om forurensning av grunnen. I tillegg ble området tilført svartlistede planter, blant annet canadagullris, da skytterlaget fikk anlagt jordvoller for å dempe støyen fra skytebanen. Disse jordmassene ble for øvrig tilkjørt da det nye Rikshospitalet ble oppført på Gaustad.

Hele aksen fra og med salamanderdammen, over blomsterenga og videre til og med froskedammen, er i det hele tatt et naturreservat i miniatyr. Det er derfor avgjørende at Oslo kommune kjenner sin besøkelsestid og øremerker området til naturvern. Især det biologiske mangfoldet og beliggenheten er viktige argumenter for en varig bevaring av Prinsdalsenga og froskedammen, på samme måte som salamanderdammen på Øvre Prinsdal gård allerede er underlagt et slikt vern.