Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand vedtok i går å gi sin støtte til et forbedret rutetilbud for folk i bydelen. Rutetilbudet vil gi flere avganger, bedre forbindelser og en ny busslinje 73 fra Passop/Brenna til Holmlia.

I Oslo er det bred politisk enighet om at ikke biltrafikken skal øke. Oslo, Akershus og Staten er enige om nullvekst, mens byrådet arbeider for en 20 prosent reduksjon i biltrafikken innen 2020. Økt kollektivbruk er det viktigste tiltaket for å få dette til.

Rekordhøy økning i kollektivtrafikken

Nye trafikktall fra Ruter viser at det virker å satse på et bedre kollektivtilbud. Aldri i Ruters historie har vi sett en større økning i antall kollektivreiser enn i fjor hvor det var 21 millioner flere reisende med Ruter enn året før.  Det at stadig flere reiser kollektivt, gir tryggere skoleveier, renere luft, mindre støy og bedre plass. Spesielt har dette positive virkninger for lokale boligområder som har slitt med mye biltrafikk tett opptil husene sine.

Ny linje 73 fra Pasop/Brenna til Holmlia

Bydel Søndre Nordstrand har lenge påpekt behovet for en tverrgående linje som binder bydelen sammen. Dette står også i bydelens trafikkplan. Derfor foreslår Ruter å opprette busslinje 73, en linje som vil gå fra Pasop/Brenna til Holmlia, via Mortensrud-Kantarellen-Hauketo.

Den nye ruta innebærer imidlertid at forbindelsen til Dal foreslås lagt ned, noe som har ført til protester fra folk som bor på Dal. Flere har sagt at en nedleggelse vil gjøre hverdagen vanskeligere og føre til at flere tar bilen.

Et enstemmig bydelsutvalg stemte derfor i går for å be Ruter om å vurdere mulighetene for å opprettholde avganger på denne strekningen.

Linje 73 innebærer også at bussen vil kjøre gjennom Høgåsveien. Her har Ruter fremmet to forslag. Det ene innebærer stengning av veien med en bom. Den andre innebærer oppkjøp av tomter for å vide ut veien. Ruter mener bom er best ettersom en veiutvidelse vil ta lang tid, koste mye og føre til mer trafikk gjennom boligområde som også er skolevei. Ruter mener også at en utvidelse med mer trafikk ikke vil gjøre veien tryggere hverken for skolebarn eller syklister.

Kan ikke støtte veiutvidelse – ønsker annen løsning

MDG har hele tiden ment vi ikke kan stemme for en veiutvidelse av Høgåsveien som vil føre til økt trafikk gjennom et nabolag og av en skolevei.

Vi så også at alternativene er for dårlig utredet og fremmet derfor et forslag sammen med SV om en bedre redegjørelse og konsekvensutredning av ulike muligheter som ikke innebærer økt trafikk og veiutvidelse i Høgåsveien. Dette fikk vi et enstemmig bydelsutvalg med oss på.