En god løsning til 400 millioner kroner er bedre enn en dårlig løsning til 200-300 millioner.

Kongsveien fra Ekebergparken til Gamlebyen er en av Oslos farligste veistrekninger med mange alvorlige ulykker de siste årene.

Syklister og fotgjengere i begge retninger må dele et fortau som ofte er bare en halv meter bredt og i en elendig forfatning.

Bymiljøetaten har i flere år jobbet med et alternativ der trikken går i tunnel for å få plass til fortau og sykkelfelt. Dette forslaget har i det siste får motbør fordi det fremstår som dyrt, cirka 400 millioner kroner.

LES OGSÅ:

Revurderer trikketunnel i Kongsveien

Slik kan Ekebergparken holdeplass bli

Ett alternativ er å la trikken kjøre i veibanen. Imidlertid er det uheldig med blandet trafikk mellom trikk og biler da det gir økt ulykkesrisiko og økte sjanser for stopp og forsinkelser.

Et annet alternativ er å ha enveiskjøring, men den løsningen gir ikke plass til tilfredsstillende fortau og sykkelfelt.

Et tredje alternativ er å stenge Kongsveien for biler helt eller bare i rushtiden. Det vil kunne være utmerket for fotgjengere og syklister, men det vil være usikkert hvor de mange tusen bilene som bruker Kongsveien i dag, vil kjøre isteden.

De alternative forslagene vil forsinke en ny løsning med cirka to år da de ikke er utredet grundig, og de er beregnet til å koste mellom 200 og 300 millioner.

Trikken må få ny skinnegang uansett da den er helt utdatert. Strekningen er den eneste mellom Gamlebyen og Ljabru som ikke er fornyet.

Vi som tar trikken opplever hvor dårlig tilstanden er når vi blir slengt fra side til side selv om farten bare er 25 km/t. En fornyelse av dagens trikketrasé vil koste 150-170 millioner kroner. I tillegg er selve veibanen og dens oppbygging i så dårlig forfatning at en grundig rehabilitering må til uansett.

En løsning for Kongsveien bør designes slik at den kan fungere i 100 år. Da må man sørge for at alle trafikantgrupper får gode forhold.

Bredden på sykkelfeltene må utvides til å følge Oslo-standarden, det vil si 2,2 meter. Feltene bør også være opphøyd fra kjørebanen, slik det nå testes ut langs Ring 2. Opphøyd felt gir en helt annen grad av trygghet for syklende enn de smale sykkelfeltene skissert i det opprinnelige forslaget.

I tillegg må de foreslåtte "kiss-and-ride"-lommene ved Kongshavn videregående skole endres eller fjernes. Parkeringslommer der det legges opp til at bildører skal åpnes rett ut i sykkelfeltet, vil være spesielt farlige i en lang nedoverbakke.

Vi anbefaler Byrådet å gå inn for bygging av tunnel for trikken og at sykkelfeltene følger Oslo-standarden.

Dag Sjøberg, Vegard Brox og Einy Langmoen

Nordstrand MDG

 

LES OGSÅ:

- Tre grunner til å stenge Kongsveien for biler

Holtets fremtid på høring