Venstre har i lang tid arbeidet for en realisering av Manglerudprosjektet med Manglerudtunnelen. Tunnelen vil frigjøre arealer og muliggjøre en bedre byutvikling i Østensjø. Dagens ring 3 vil bli lokalveg og gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og gode løsninger for syklende og gående. Arealer kan også frigjøres til bygging av boliger.

Manglerudprosjektet er i utgangspunktet et miljøprosjekt som ikke legger til rette for mer biltrafikk, men skal fjerne de største ulempene knyttet til gjennomgangstrafikken i området.

LES OGSÅ: Fortsatt langt frem for Manglerudtunnelen

Vi ser med bekymring på den store forventede trafikkveksten som en planlagt Gjersrud/Stensrud-utbygging og nedskalering av Mosseveien vil medføre og om E6 Manglerudprosjektet på en god måte vil skjerme bydel Østensjø for økende miljøbelastninger.

LES OGSÅ: Abildsøbeboere krever svar på trafikkspørsmål

For å gi bedre løsninger i området Ulven/Teisen/Bryn er planområdet nå utvidet til også å omfatte strekningen lang Smalvollveien rett nedenfor Tveita. Det er skissert en løsning der E6 inkludert Ulvensplitten, flyttes til Smalvollveien. Dagens E6 og Ulvensplitten vil få en brøkdel av dagens trafikk. Venstre mener det er helt nødvendig for beboerne i Ulven/Teisenområdene og for utviklingen av Hovinbyen at trafikken i området mellom Bryn, Økern og Breivoll reduseres og at gjennomgangstrafikken fjernes.

LES OGSÅ: Ser på nye tunnelmuligheter på E6

Venstre er positive til utvidelsen av planområdet for Manglerudprosjektet, men mener det er uaktuelt å løse et stort trafikk- og støyproblem ved å flytte det til et annet område som Tveita. Skal en flytting av E6 og Ulvensplitten vurderes, så må det skje på en måte som faktisk reduserer problemene – ikke bare flytter dem!

Den eneste løsningen vi kan se er at en ny motorveg gjennom bydel Alna legges i tunnel eller graves ned.

LES OGSÅ:

Manglerud-tunnel med i Oslopakke 3

Bydel Østensjø har fått egen trafikkplan