Det skal ikke lages én meter ekstra vei eller legges mer asfalt, sa den nyutnevnte samferdselsbyråden i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, da de tre byrådspartiene AP, SV og MDG for et halvt år siden lanserte sin byrådsplattform.

Der og da burde alarmen ha gått hos alle tilhengere av Manglerudtunnelen generelt, og blant AP og SVs velgere i Østensjø bydel spesielt. Begge partiene gikk lokalt til valg på at de ville bygge Manglerudtunnelen. Etter valget har pipa fått en annen lyd.

Oslo Aps leder Frode Jacobsen, finansbyråd Robert Steen og ordfører Marianne Borgen har alle det til felles at de bor i Østensjø. Vi mener det fremstår som mer og mer sannsynlig at de nå er villige til å ofre Manglerudtunnelen.

Les også disse debattinnleggene om Manglerudtunnelen:

Manglerudtunnel nå! 

Manglerudtunnelen trengs!

SV jobber for miljøtunnel

SV jobber slett ikke for Manglerudtunnelen.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann i Oslo har for eksempel slått fast at kollektivprosjekter skal gå foran veitunneler som skjermer boligområdene fra trafikk. SVs gruppeleder, Sunniva Holmås Eidsvoll har gjort det helt klart at hun vil nedprioritere Manglerudtunnelen. I byrådsplattformen som både Raymond Johansen og Marianne Borgen har undertegnet står det veldig tydelig hva det nye byrådet vil prioritere. Manglerudtunnelen er dessverre ikke nevnt med et ord.

Høyre vil bygge Manglerudtunnelen fordi den er et svært viktig nærmiljøprosjekt.

Når E6 og E18 får en felles trasé mellom Ryen og Vinterbro forsvinner over 60.000 biler daglig under bakken. Østensjø bydel deles i dag i to av E6. Tunnelen vil binde bydelen sammen. Den vil fjerne gjennomgangstrafikken, redusere støy og luftforurensing og gjøre det mulig å bygge nye boliger. Tunnelen vil også gjøre det mulig å nedklassifisere Mosseveien i tillegg til at gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået reduseres. Livskvaliteten til tusenvis av innbyggere i Oslo sør vil derfor bedres når trafikken ledes inn i Manglerudtunnelen.

LES OGSÅ: FrP frykter for Manglerudtunnelen

Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten om å bygge ut gode samferdselsløsninger for Oslo-regionen. Samarbeidet har vært en suksess fordi byutviklingsprosjekter og satsing på kollektivtrafikk så langt har gått hånd i hånd.

Utbyggingen på Løren hadde for eksempel ikke vært mulig uten at Ring 3 ble lagt i tunnel mellom Sinsen og Økern. Samtidig sikret utbyggingen av Lørenbanen at området nå har fått et svært godt kollektivtilbud. Et annet resultat av samarbeidet er Bjørvikatunnelen og alt den betyr for byutvikling, boligbygging og trivsel i Bjørvika. Oppgraderingen av Grorudbanen og Lambertseterbanen, nye t-banevogner og flere avganger med både buss og bane er andre viktige resultater. De neste ti-tjue årene står Fornebubanen, Manglerud-tunnelen, E18 og ny sentrumstunnel for t-banen for tur.

I løpet av den neste måneden skal avtalen om Oslopakke 3 reforhandles.

Kristin Sandaker fra AP, bydelsutvalgsleder i Østensjø, har i den forbindelse tatt til orde for å skrote E18-prosjektet gjennom Bærum og Asker. Det er verken realistisk eller rimelig. Oslo har allerede fått gjennomslag for viktige byutviklingsgrep for eksempel langs Ring 3 og i Bjørvika. Det er derfor et drøyt stykke å forlange at Akershus-politikerne skal være villige til å gå bort fra deres viktigste prosjekt som er å fjerne motorveien som i dag dundrer gjennom Sandvika og Asker.

Med et slikt krav er det sannsynlig at hele Oslopakke 3 kollapser. Det vil være et dramatisk tilbakeslag for kollektiv- og samferdselssatsingen i Oslo-området i lang tid fremover. Ingen ansvarlige politikere på Rådhuset kan derfor styre mot et slikt utfall.

Les flere saker om Manglerudtunnelen her

Stilt overfor Miljøpartiets kategoriske motstand mot ethvert nytt veiprosjekt er det derfor grunn til å frykte at Ap og SV på Rådhuset er villige til å ofre Manglerudtunnelen. Da har Miljøpartiet fått en seier, E18 realiseres som planlagt og Oslopakke 3 lever kanskje videre.

Et slikt utfall vil være svært uheldig for den langsiktige utviklingen i Østensjø og Nordstrand. Store områder vil fortsatt slite med høy trafikkbelastning, støy, dårlig luft og få muligheter for nye boliger.

Høyre vil i de pågående forhandlingene om Oslopakke 3 derfor kjempe for Manglerudtunnelen. Skal vi lykkes trenger vi hjelp fra engasjerte innbyggere.

Eirik Lae Solberg, gruppeleder Oslo Høyre, komitéleder Samferdsel- og miljø