Den reviderte Oslopakke 3 feires i ulike leire om dagen. Alle fremstår som seierherrer, og alle tiltak fremstår som forbedringer. Men er de egentlig det?

LES OGSÅ: Manglerudtunnel med i Oslopakke 3

Dersom du bor i nærheten av E6, Ring3 eller i en av nabokommunene sør for Oslo, bør du se på avtalen med et mer kritisk blikk.

Leser man gjennom den 17-sider lange avtalen, skulle man knapt tro at det bodde mennesker i Bydel Østensjø og sørover. Manglerudprosjektet omtales bare med tre setninger:

«En realisering av Manglerudtunnelen vil åpne for at deler av trafikken som i dag går på Mosseveien kan ledes inn på E6. Dette muliggjør en nedgradering av Mosseveien til lokalvei uten en tunnelløsning. I det videre arbeidet med Manglerudprosjektet skal byutvikling og redusert behov for biltrafikk i Oslo vektlegges».

Er det ikke mer tungtveiende årsaker enn hensynet til Mosseveien som utløser Manglerudprosjektet? Prosjektets direkte effekt på naboer langs E6 og Ring 3 må da vel være viktig nok i seg selv?

LES OGSÅ: Høyre sikrer Manglerudtunnelen

Det er overraskende at både Frp og MDG støtter opp om en nedgradering av Mosseveien, og ikke ser de uønskede konsekvensene av et slikt grep.

En nedgradering av Mosseveien innebærer at man fjerner en viktig mulighet til å avlaste E6. Stengingen av Brynstunnelen viser oss daglig hvor viktig det er med en slik mulighet for omkjøring. Overføring av biltrafikk fra Mosseveien til E6 er samtidig et svært usosialt og lite samfunnsøkonomisk grep, fordi det innebærer at man skyver belastningene biltrafikken skaper på en større andel av byens befolkning og på viktige fremtidige utbyggingsområder. Kommuneplanen viser at fremtidens fortetningsområder ligger på Hauketo, Mortensrud, Skullerud, Ryen, Bryn, Breivoll, Løren og Hovin. Ikke langs Mosseveien.

Manglerudprosjektet vil, når det står ferdig, ende opp i eksisterende veianlegg hvor kapasiteten i dag er på metningspunktet. Det oppstår allerede med dagens trafikkmengder redusert framkommelighet og kø nedover i Svartdalstunnelen. Svartdalstunnelen vil fortsette å være en flaskehals også etter at Manglerudprosjektet står ferdig.

Les flere saker og debattinnlegg om Manglerudtunnelen her

Har man forresten husket å ta høyde for den kraftige forventede biltrafikkveksten fra Gjersrud-Stensrud? Der legges det nå til rette for en utbygging av 10 000 boliger. En liten norsk by. Det er underlig hvordan hovedargumentene på vestsiden av byen er viktigheten av god fremkommelighet. På sørsiden av byen har man tydeligvis ikke noen betenkeligheter med å redusere fremkommeligheten ved å samle all trafikk på en enkelt trasé.

Ønsket om en nedgradering av Mosseveien er ikke ny, og man kan forstå motivasjonen for et slikt tiltak lokalt på Nordstrand. Men den gode intensjonen for en nedgradering har større uønskede konsekvenser for byen totalt sett til at en slik nedgradering er fornuftig. Hovedintensjonen for Manglerudprosjektet har alltid vært, og bør igjen også være, en reduksjon av miljøbelastningene for befolkningen langs E6 og Ring 3.

Nå må man passe seg så man ikke kaster babyen ut med badevannet. Jeg oppfordrer med dette alle parter i det fremtidige arbeidet med Manglerudprosjektet til å rydde vekk de mest nærsynte hensynene, til fordel for den beste løsningen for byen

Mads Lindahl, Østensjø