I Nordstrand Blad 9. juni, omhandles trafikkplanen for bydelen. Vi har alle observert små barn som lager sandslott om sommeren. De fyller på med vann og forsøker å tette et sted, for så å oppdage at vannet renner ut et annet sted. Slik er det med trafikken også, tetter en igjen Solveien vil trafikken søke over til Ekebergveien eller andre veier i området.

Det er kun en snarlig nedbygging av Mosseveien til lokalvei som vil løse trafikkproblemene på Nordstrand. Ved da en stegning av eksempelvis Solveien, vil trafikken naturlig søke ned Nordstrandsveien til Mosseveien. Spørsmålet er hvordan en raskest kan få nedradert Mosseveien. BU mener at dette kan skje ved at all trafikk fra syd sluses over på E6. Dette vil bety en utvidelse av E6 til 6 felt fra Ryen til Tusenfryd, en ny Ljabrudiagonal og en ny Svartdalstunnel som bør munne ut omtrent der bomstasjonen stod før.

I dag har Svartdalstunnelen et stigningsforhold som gjør at tungtrafikken vegrer seg for å kjøre der. Selvfølgelig er dette prosjekter som over tid kan realiseres, men det er lite seriøst av BU ikke å forsøke å se på kostnadsomfanget eller antyde hvor pengene skal komme fra.

Vi må ikke glemme at et flertall på Stortinget har gått inn for en Mosseveitunnel, den var sågar med i Nasjonal transportplan som et mulig OPS prosjekt. Tunnelen ble senere tatt ut av NTP fordi den skulle være med i Oslopakke 3. Oslopakke 3 er som kjent et korthus som resultat av forhandlinger og konsensus mellom alle politiske partier – tar en ut et kort – faller hele korthuset sammen.

Politikere og andre som kjemper for ny E18 vestover, må gni seg i hendene over transportplanen for Nordstrand. De ser mer enn gjerne at Mosseveitunnelen faller ut av Oslopakke 3. Oslo vest er fra før kvitt både containerhavna og tungtrafikken den fører med seg.

Hvis de også får ny E18 vestover Frognerstranda på bekostning av E18 sydover, kan kransekaken toppes. Statens vegvesen har i sin utredning om Sørkorridoren, konkludert med at en tunnelløsning er å anbefale. Statens vegvesen brukte 6 år på denne utredningen og nevner ikke det scenario som BU nå trekker opp av hatten.


Stein Stølen
Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien