Staten må konsekvensutrede støyen, også på Oslos side av grensa!

Statens beredskapssenter er bestemt å legges til Taraldrud i Oppegård. Plansaken som er ute til behandling har møtt stor motstand i Oppegård kommune, hvor folk er bekymret for at støynivået vil bli så høyt at det vil gjøre folk syke.

LES OGSÅ: Beredskapssenteret skal ligge på Taraldrud

Like mye støy på Bjørndal

Bjørndal i Oslo ligger 700 meter fra beredskapssenteret og dermed like nærme som de berørte områdene i Oppegård. Bjørndal vil dermed utsettes for samme grad av støy som nabokommunen. Likevel har ikke staten konsekvensutredet hvordan støyen vil påvirke innbyggerne i bydel Søndre Nordstrand.

Staten har heller ikke inkludert Oslo i planarbeidet slik de har gjort med Oppegård og Ski kommune.

Videre er det ikke vurdert hvordan det nye beredskapssenteret vil påvirke det store nye boligområdet som etterhvert vil bygges på Gjersrud-Stensrud. Det er nesten litt tragikomisk at Oslo i statens presentasjon av plansaken er fjernet fra plantegningen (se bildet) som altså stopper ved Oppegårds grense til Oslo.

LES OGSÅ:

Vil legge beredskapstroppen til Taraldrud

"Hele" Oppegård er imot beredskapssenter på Taraldrud

Helsemessig konsekvensutredning

I forbindelse med utredningsarbeidet og Oppegårds høringssvar til plansaken, har kommunelegen i Oppegård utarbeidet en konsekvensutredning for de helsemessige konsekvensene av det planlagte beredskapssenteret. I konsekvensutredningen står det at støyen vil være betydelig. Her står det:

"Det er god grunn til å forvente at over 20 prosent av den omkringliggende tettbebyggelsen utenfor planens antatt gule sone, vil bli plaget av støy, og at andelen sterkt plagede vil bli på over 10 prosent. Befolkningen vil bli utsatt for støy hver dag mandag til fredag, inkludert barn og ungdom i barnehage og skole og når det er hjemme."

Mest helikoptertrafikk mot nord

Rundt 90 prosent av helikoptertrafikken vil gå mot nord, altså mot Søndre Nordstrand. De mest utsatte boligene på Bjørndal vi få utendørs støy på opp til 80 db. Det er altså etter det jeg kan forstå Bjørndal og Søndre Nordstrand som vil merke/ høre helikopterne mest. Det er derfor underlig at Oslo er fjernet fra kartet og at det ikke er bedt om en konsekvensutredning for støypåvirkningen for Oslos side av grensa.

Negative helseeffekter

Det er en bred internasjonal enighet om at støy kan gi negative helsevirkninger. Befolkningen på Bjørndal har store levekårsutfordringer og scorer langt over bygjennomsnittet for Oslo på indikatorene lav utdannelse, fattige barnehusholdninger og ikke fullført videregående skole.

Et godt boområde uten ekstra stress og støy er spesielt viktige i fattigere områder av byen med høye levekårsutfordringer. I dette området av byen er det også færre som har hytter som de kan dra til for å komme unna støyen. Det er derfor kanskje ekstra alvorlig at staten ikke har syntes det er bryet verdt å involvere Oslo i planarbeidet og heller ikke konsekvensutrede hvordan støyen vil påvirke Oslos innbyggere.