I Nordstrands Blad 9.11. omtales den vedtatte trafikkplanen for Nordstrand (ekstern lenke).

Nabobydelen Østensjø har i store trekk uttalt seg positivt til planen. Østensjø har mange av de samme problemene som omtales, blant annet stor gjennomgangstrafikk som ikke har de to bydelene som mål.

LES OGSÅ: Bydel Nordstrand ber bystyret om 66 trafikktiltak

Vi støtter Nordstrands ønske om bedre kapasitet på kollektivnettet og flere innfartsparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt i syd. Det vil også komme oss i Østensjø til gode.

Vi støtter også ønsket om bedre og tryggere sykkelveier, ikke minst øst-vest. Det vil berøre begge bydelene og gjøre det lettere å nå marka og fjorden med sykkel.

Bydelene "deler" E6 som bydelsgrense fra Ryenkrysset til Leirskallen, og det er i begges interesse at mest mulig av gjennomgangstrafikken går der, og ikke gjennom lokale gater og veier.

Trafikken på E6 er imidlertid stor, og må forventes å bli større med mer utbygging sydover. Det blir den også hvis vi lykkes med å flytte trafikk fra lokale gater og veier i de to bydelene.

Økt trafikk på E6 medfører imidlertid en stor belastning for vår bydel, særlig i Høyenhall- og Manglerud-området.

LES OGSÅ: Fortsatt langt frem for Manglerud-tunnel

Politikere i Bydel Østensjø går derfor sterkt imot ønsket i Nordstrand trafikkplan om å nedgradere Mosseveien til lokalvei nå, ettersom det vil føre til ytterligere trafikkøkning på E6. Det må derfor være en absolutt forutsetning at Manglerudtunnelen står ferdig før eventuell nedgradering skjer.

Les flere saker og debattinnlegg om Manglerudtunnelen her!

Vi viser også til følgende fra Oslopakke 3-avtalen:

"En realisering av Manglerudtunnelen vil åpne for at deler av trafikken som i dag går på Mosseveien kan ledes inn på E6. Dette muliggjør en nedgradering av Mosseveien til lokalvei uten en tunnelløsning."

Vi må kunne forvente at bydel Nordstrand også slutter seg til dette?

LES OGSÅ:               

Nå er kaoset i Ekebergveien snart over

Trafikkaos på Ytre Ringvei - ikke ferdig før til sommeren

Tusenvis demonstrerte mot bomringen

Her vil de ha nye bommer

Slik vil Bydel Østensjø ha trafikken