Oslo Høyres ordførerkandidat Saida Begum gir i ett innlegg i Nordstrands Blad støtte til prosjektet E6 Oslo øst. Østensjø Arbeiderparti setter pris på all støtte dette prosjektet får for miljøvirkningen på nærområdet. Begum skal ikke være i tvil om det.

Det Arbeiderpartiledede bydelsutvalget i Østensjø har i årevis fulgt prosjektet Manglerudtunellen som nå er ombenevnt til E6 Oslo øst. Det skal vi fortsette med. Østensjø Arbeiderparti går til valg på å arbeide for realisering av E 6 Oslo øst i tråd med Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan, som et miljøprosjekt med mål om redusert støybelastning langs berørte strekninger.

Imidlertid – når inngangen til Begum i første rekke er at «en byutvikling av området langs nåværende E6 fra Abildsø til Ryenkrysset vil kunne gi flere grøntområder og idrettspark. Tunnelen vil også ha positive ringvirkninger på trafikkavviklingen videre på E18 Mosseveien, E6 mot Gardermoen, Ring 3 og rundt Bryn, Ulven og Økern» blir vi litt betenkt.

Riktignok tar Begum også med nærmiljøet: «Veiprosjektet E6 Oslo øst med Manglerudtunnelen vil løse mange av utfordringene folk i boligområdene i Østensjø, Nordstrand og Alna i dag har med trafikkstøy og luftkvalitet. Beboere langs E6, særlig ved Manglerud og Ryen, har i mange år bedt om bedre løsninger og tunnel, og det er disse vi blant annet har lyttet til.»

Disse momentene har også vært fremført av bydelspolitikere fra Østensjø og ikke minst fra nærmiljøet og Bryn Miljøforum i lang tid. Vi mener at de lokale miljøgevinstene er argumenter godt nok for prosjektet. Det forhold at Statens vegvesen også bidrar til byutvikling i Oslo gjennom prosjektet er et tilleggsargument. Oslo Arbeiderparti er krystallklare: vi stiller ikke krav om byutvikling, men kun miljøgevinst!

Uavhengig av intensjon, dersom Begum støtter prosjektet uavhengig av kostnader og finansiering, er vi velvillige samtalepartnere. Den statlige andelen av finansieringen av dette prosjektet bør være vesentlig høyere enn for mye annet i de kommende Oslopakkene. Vi ser frem til en konstruktiv debatt om dette spørsmålet.

Kristin Sandaker, Leder av bydelsutvalget i Østensjø, AP

Erling O. Turtum, Leder Østensjø AP