Bydelsutvalget møtes tirsdag 21. juni for siste gang før sommerferien. Her er noen av sakene på agendaen.

Småhusplanen

Bydelspolitikerne skal uttale seg om småhusplanen, som er under revisjon. Både forslaget fra Plan- og bygningsetaten, og det mye omtalte byggeforbudet, har skapt voldsom debatt.

Noen av de viktigste endringene i forslaget til ny småhusplan er:

  • Minste tillatte tomtestørrelse er 600 m² for hver boenhet
  • Minste avstand mellom bebyggelse er 8 meter
  • Tillatt utnyttelse pr. tomt reduseres fra 24 % til 16 %
  • Minimum 65 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep
  • Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere
  • Foreslåtte bestemmelser vil bidra til mindre riving av eksisterende bebyggelse

I perioden frem til ny plan er vedtatt, er det midlertidig forbud mot tiltak i områdene som omfattes av småhusplanen. Lokalpolitikerne skal ta stilling til selve forslaget som ligger på bordet.

Revidert budsjett 2022

Bydel Nordstrand ligger an til å få 17,6 millioner kroner mer å rutte med i år enn beregnet og det er disse kronene man skal fordele i revidert budsjett. Bydelsdirektøren foreslår at pengene i hovedsak brukes på engangsinvesteringer, fremfor tiltak som gir varige kostnader for bydelen.

Blant engangsinvesteringene foreslås å bruke:

  • 2,5 millioner kroner til tilpasning og ombygging av bydelshuset på Lambertseter.
  • 7,8 millioner kroner på til sammen syv minibusser som skal brukes til ulike tjenester i bydelen.
  • 700.000 kroner på å sette i stand et fleksibelt bofellesskap på Marmorberget.

Noen varige kostnader er også i forslaget, blant annet 1 million kroner på medarbeider-, leder- og tjenesteutvikling. 900.000 kroner på et årsverk i pedagogisk fagsenter. Og 700.000 kroner på å utvide bydelsoverlegefunksjonen.

Peder Holters vei på Ljan

Det har siden 2017 vært byggestopp i et villaområde på Ljan i påvente av en ny reguleringsplan. Planområdet omfatter deler av Peder Holters vei, Madame Maren Juels vei og Gamle Herregårdsvei på Ljan. 48 eiendommer er omfattet av byggestoppen.

Hensikten er å lage en plan som skal sikre verneverdier i området.

Det har kommet inn bemerkninger til planforslaget som gjør at det er noen endringer. Det innebærer blant annet at noen eiendommer i Peder Holters vei er tatt ut av hensynssonen kulturmiljø. For disse eiendommene betyr det at hovedbygg er unntatt fra bevaringsformålet.

Det er også flere endringer i planforslaget som gjør at planen nå er ute på ny begrenset høring. Det skal bydelsutvalget gi en kommentar til.

Tursti i Ekebergskråningen

Rødt har fremmet forslag til uttalelse om turstien i «byskogen» i Ekebergskråningen. «Turstien på nedsiden av Kongsveien fra Sportsplassen til Kongshavn vgs. er i en så dårlig forfatning at det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, for i hovedsak eldre og bevegelseshemmede å gå på stien. I tillegg er det umulig å gå der med barnevogn,» heter det i forslaget.

Rødt foreslår å be Statsforvalteren i Oslo og Viken og Bymiljøetaten om en rekke tiltak, som befaring, iverksetting av stien, tiltak for å hindre at skogen gror igjen og istandsetting av smijernsgelender.

Mat i barnehagene

Som Nordstrands Blad skrev i går kommer det også et forslag fra Arbeiderpartiets Asbjørg Lyngtveit. Forslaget omhandler maten i bydelens barnehager. Lyngtveit ønsker å undersøke mulighetene for et prosjekt i de kommunale barnehagene med den hensikt å heve kvaliteten på kosten.

Kveldens møte er åpent for publikum. Du kan møte opp og følge med fra salen, eller du kan følge med hjemmefra da møtet strømmes.

Vil du ta ordet, er det mulighet for det under Åpen halvtimen på starten av møtet, klokken 19.