Bymiljøetaten skal skape trafikksikre, miljøvennlige og trygge byrom. Men gjør de dette i praksis? Som styreleder i et sameie på Abildsø har jeg fått erfare at Bymiljøetaten ikke alltid opptrer som en miljøetat.

Det startet i 2018 da de nektet å bygge en fartsdump i gaten vår, nederst i Svaneveien på Abildsø. Argumentet mot fartsdump var byråkratisk og uforståelig: ”fartssoningstiltakene i vår bydel var blitt etablert i 2015,” var svaret, uten noen nærmere utdyping av når neste vurdering skulle gjøres eller hvor vi kunne henvende oss for å ta opp saken.

Det fortsatt i 2019. Da Bymiljøetaten brått bestemte seg for å ta ned en rekke ”kjør-forsiktig-skilt” som hang i smågatene rundt Abildsø skole. Argumentet var at skiltene ”var ulovlige.” Punktum. At de gjorde bilistene oppmerksom på at de kjørte inn i en skolevei, ble ikke vektlagt.

Som om ikke dette var nok har Bymiljøetaten nå i januar nektet sameiet vårt å etablere ladeinfrastruktur for elbil. Hvorfor? Fordi de ikke liker at det skal skjæres hull i asfalten for å legge ned strømkabel. Asfalten er altså viktigere for Bymiljøetaten enn innbyggernes mulighet til å skaffe seg elbil. Vi spør oss om Bymiljøetaten egentlig er en asfaltetat?

Sameiet vårt på Abildsø ligger tett opp mot Abildsø skole. Her bor veldig mange små barn som enten går i barnehage eller i småskolen. Selvfølgelig er vi som bor her svært opptatt av trafikksikkerheten, men Bymiljøetaten spiller altså ikke på lag med oss. Da de i januar i 2019 tok ned kjør-forsiktig-skiltene rundt skolen, ble verken foreldreutvalget ved skolen eller vi som bor i nærheten varslet. Det er å bemerke at gatene skiltene var satt opp i, er skolevei for barn i småskolen, at det ikke er fortau og at skoleveien ikke er markert på noen annen måte. Da vi kontaktet Bymiljøetaten for å forhøre oss om saken, gjorde ikke Bymiljøetaten noen forsøk på å komme oss i møte. Kunne vi sammen funnet en ny plassering for skiltene? Nei. I stedet satte Bymiljøetaten advokater på saken og ville nekte oss å ta saken opp i kommunens klagenemd.

I år har Bymiljøetaten også nektet oss å etablere ladeinfrastruktur for elbil. Ladeanlegget er godkjent og støttet av Klimaetaten i Oslo kommune, hele systemer er nedbetalt og på plass og det eneste vi nå trenger er tillatelse fra Bymiljøetaten til å grave en 10 meter lang slisse i gaten for å legge ned de nødvendige kablene. Det skal selvfølgelig legges asfalt over igjen etterpå.

Men heller ikke nå spiller Bymiljøetaten på lag: ”I henhold til Oslo kommunes graveinstruks vil det normalt ikke bli gitt gravetillatelse i gater/veier som er ny- eller reasfaltert i løpet av de to siste årene,” er svaret der i fra. For i 2019 la Bymiljøetaten ny asfalt i gaten, selvfølgelig uten å etablere den fartsdumpen vi hadde søkt om. Etaten ser enøyd på sin graveinstruks og viser null vilje til å vurdere realitetene i saken som er at de nekter et stort sameiet å ta et lovlig, ladeanlegg i bruk. At det er et overordnet mål for Oslo kommune å legge til rette for elbillading ser asfaltetaten helt bort i fra. Her er det asfalten som gjelder.

Det er vårt håp at vårt sameie har vært ekstra uheldig i vår kontakt med Bymiljøetaten. For maken til byråkratisk regelrytteri har vi aldri opplevd maken til. Det er lov å bruke skjønn også for byråkrater.