– Et vern av Østmarka nasjonalpark vil bety at viktige natur- og opplevelseskvaliteter i et stort lavereliggende skogområde vil bli bevart og videreutviklet for kommende generasjoner, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding, sendt ut 22. juni.

Departementet ber Miljødirektoratet om å sende på høring forslag om vern av en stor nasjonalpark i Østmarka og vern av tilgrensende friluftslivsområde etter markaloven, står det videre i pressemeldingen.

– At vi foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark betyr ikke at det blir slutt på slutt på skiløyper, bålbrenning, fiske, jakt eller stisykling der dette i dag er tillatt. Målet er at vi skal få plass til alt dette i de nye områdene som vernes, sier Espen Barth Eide i pressemeldingen.

De har også to andre forslag som vil ta for seg mindre områder av Østmarka, deriblant å utvide naturreservatet fremfor å gjøre om til nasjonalpark, men direktoratet skriver i pressemeldingen at de foretrekker det første forslaget om en stor nasjonalpark.

Saken skal sendes på høring, med tre måneders høringsfrist, innen 15. oktober 2022, og regjeringen forventes å kunne behandle saken andre halvår 2023.