Fra 1. januar er det forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensa mot Sverige. Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding 17. desember.

Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillatt etter andre arter enn torsk siden dette er helt selektivt.

For alle

Fiskeforbudet gjelder for alle; både fritids-, turist- og yrkesfiskere. Fiske etter anadrom fisk som sjøørret og laks er ikke omfattet av forbudet.

Kartet (se bildekarusellen i toppen) viser også de områdene som allerede er stengt for fiske etter torsk.

Det er allerede forbudt å fiske torsk i Oslofjorden innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensa mot Sverige. Dette forbudet gjelder hele året.

Fisker du i dette området og får en torsk skal du løse den forsiktig fra redskapen og sette den forsiktig ut i sjøen igjen.

Det er også forbudt å fiske med bunnsatte garn hele året innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensa mot Sverige. Denne regelen kommer i tillegg til det eksisterende forbudet mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter, som gjelder i hele Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

Vil bygge opp bestanden

Forskning gjennom lang tid har vist en urovekkende utvikling ved at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

Fisk er en fornybar ressurs, men den må forvaltes og utnyttes på en slik måte at også fremtidige generasjoner kan høste av de levande ressursene i havet. Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen.

Tiltakene oppsummert:

· Direktefiske etter torsk fra Telemark til grensa mot Sverige innenfor grunnlinja er forbudt

· Totalt fiskeforbud i områdene der torsken gyter, fra 1. januar – 30. april, i området fra Lindesnes til Sverige, med unntak av

undervannsjakt og fiske etter anadrom fisk som sjøørret og laks

· Forbud mot å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensa mot Sverige

· Fiskeridirektoratet kan gi en begrenset dispensasjonstilgang. Det kan settes vilkår for å øke kunnskap

· Bestandsutviklingen og effektene av forvaltningstiltakene blir fulgt opp i reguleringsmøte, og i tråd med ny kunnskap om fritidsfiske, gytefelt, bestandsutvikling og fangstpress

· Selkvoten i området økes med 20 prosent

· Departementet skal vurdere tiltakene etter 3 år

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Vern-av-kysttorsk-i-soer