Der venstresiden unngår større satsinger på bilveier i hovedstaden, ønsker Fremskrittspartiet ambisiøse prosjekter velkommen. Det er på høy tid at Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø får en fremtidsrettet infrastruktur.

Beboere har hørt om de forskjellige byggeprosjektene i mange år, og alle reisende gjennom bydelene har hatt flere utfordringer med å reise seg rundt. Dette har man spesielt erfart med E6 og E18 syd i Oslo, som lenge har vært en utdatert flaskehals som gir dårlig trafikkflyt for både privatbiler og offentlig transport. Køene som består av lokal og fjerntrafikk skaper miljøutfordringer av at E6 er for smal og overbelastet ettersom Mosseveien er en katastrofe, for alle typer trafikanter. Mange klager eksempelvis på blant annet busslinjene 80E og 81 i Oslo syd, ettersom hovedveiene ut av Oslo sørover er svært underdimensjonerte.

Vekslende byråder og ikke minst sittende byråd ser ikke trafikkutfordringene i Oslo syd. De må innse at trafikken på E6 og E18 ikke kommer til å krympe som følge av Arbeiderparti-byrådets kamp mot privatbilisme og drømmen om sykkelveier, færre felt og dyre bompenger. Trafikken vil derimot øke grunnet folk, kollektivtransport og næringsliv som må få hverdagen til å gå rundt, og som er avhengig av fremtidsrettet infrastruktur.

Fremskrittspartiet mener at E6 i Oslo syd burde helst utvides til flere felt fra bygrensen til Ryen, men det viktigste nå er å få Manglerudtunnelen på plass. Privatbiler vil komme seg raskere fra A til Å og man slipper unødvendige flaskehalser laget på 1970-tallet. Mosseveien og E18 må realiseres som en motorveitunnel raskest mulig, for å gi bedre bymiljø, tryggere reiser og mer pålitelig kollektivtransport.

Der de andre partiene vil skape en mer lukket by, med kamp mot privatbilisme, sier Fremskrittspartiet ja til både biler og kollektivtransport. Et fremtidsrettet løft for Oslo syd sin infrastruktur vil være til det beste for beboere og reisende.