Før sommeren ble byggingen av BSK-anlegget på Ekebergsletta stoppet på ubestemt tid. Det kom plutselig og overraskende for de fleste, og som en ordentlig kalddusj for både utbygger, myndigheter og det politiske miljøet. Det viser seg at dette store anlegget, som det nå er et klart politisk flertall for, ikke er utredet tilstrekkelig når det gjelder EØS-avtalens regler om statsstøtte. Saken handler om hvorvidt det gis urettmessige fordeler til kommersielle eller halv-kommersielle aktører gjennom nesten livslange tomteleie-kontrakter til "gibortpris".

Man kan diskutere og fordele ansvar, og uavhengig av hva man synes om utbyggingene på Ekeberg er dette en lei utvikling.

Antageligvis må både myndigheter, politikere og utbygger ta inn over seg at forarbeidet ikke har vært grundig nok. Mulige brudd på konkurranselovgivning og på EØS-avtalens regler om statsstøtte ble trukket fram i høringsrundene allerede for flere år siden uten at det ble tatt tilstrekkelig på alvor.

Hva så med KFUM Arena?

Forholdet til EØS-reglene for statsstøtte er relevant også for prosessen med KFUM Arena. Vi vil naturligvis ikke forskuttere noe her, dette er en sak for jurister og myndigheter, men det er grunn til å tro at utredningene heller ikke her har vært gode nok. At utredningene har tatt tid og at dokumentene inneholder mange sider er altså ingen garanti for kvaliteten, det ser vi også fra andre sider ved planarbeidet som angår oss direkte:

Støy ble heller ikke utredet skikkelig

Når det gjelder KFUM Arena er det minst ett annet forhold som ble utredet for dårlig:

Vi håper utviklingen i sommer medfører en økt bevissthet rundt støyforurensning – og risikoen ved å ta for lett på dette. Støybelastningen på nærmeste omgivelser fra KFUM Arena utgjør allerede i dag, med unntak av Covid-perioden, en betydelig plage for naboer.

Men viktigst er at et helt nabolag nå fortviler over at KFUM planlegger å anlegge en utvidet fotballbane enda mye nærmere husene våre enn det eksisterende anlegget. Støybelastningen ved denne utvidelsen ble ikke tilstrekkelig utredet, det bekreftes av tausheten fra KFUMs ledelse når det stilles konkrete spørsmål om støy og hensynet til naboer.

Måneder har gått, og vi venter fortsatt på svar.

Støy handler om folk!

Den store forskjellen på en mangelfull utredning iht. EØS-regelverket og en dårlig støyutredning er at støy rammer direkte.

Dette handler ikke om juridiske spissfindigheter innen konkurranserett, det handler om folk! Det handler om barn som ikke får sove på grunn av støy, det handler om pensjonister som sitter hjemme hele dagene, det handler om folk som har sine eneste uteplasser like ved KFUMs støyende aktiviteter, og det handler om folk med støyrelaterte hørselsskader som medfører hypersensitivitet.

Støyforurensning er helseskadelig, og vi krever at dette tas på alvor.

Myndighetene erkjenner mangelfull behandling av støy i byggesaker

På forsommeren ble det vedtatt en ny veileder for støy i byggesaker. Dette er en erkjennelse av at støy ikke har vært behandlet seriøst nok, og går rett til kjernen av vår sak.

Miljødirektoratet vurderte nemlig at hensynet til omgivelser har vært for dårlig ivaretatt i byggesaker, og på bakgrunn av dette utarbeidet en ny veileder til støyforskriften i plan- og bygningsloven. Endringene medfører en klar innskjerping av praksisen, og større krav til støyutredninger underveis i planprosesser.

Et godt eksempel på hva som ikke ville vært tilstrekkelig etter dagens retningslinjer finner vi nettopp i KFUM-saken. Byggeprosjektets planprogram/konsekvensutredning på hele 191 sider inneholder én - ja, én setning som gjelder hverdagsstøyen vi naboer plages aller mest av:

«For støy fra publikum, spark på ball og aktivitet på fotballbanen generelt eksisterer det (heller) ikke et regelverk for støy.»

Nå vet vi

Som følge av at KFUM selv nektet å utrede støy ordentlig, bekostet nabolaget dette selv.

Brekke & Strand gjennomførte støyberegningene, og de viser som forventet at støybelastningen fra baneutvidelsen kommer til å bryte grenseverdier, og kommer til å medføre en helsebelastning på naboene.

Men problemet er ikke bare at KFUM nektet å gjennomføre støyberegningene, de nekter også å forholde seg til dem på saklig og etterrettelig vis når de nå foreligger.

Hva med samfunnskontrakten?

Hvis ikke ESA ender opp med å stoppe prosjektet, så vil KFUM få en betydelig gave fra fellesskapet ved å få leie en av byens mest attraktive tomteområder til "gibortpris".

Det oppstår en samfunnskontrakt som må forplikte KFUM på minst to områder: - at aktivitetene tjener bydelens barn og ungdom, og at aktivitetene ikke må få ødelegge for folk i nærmiljøet. På det første punktet oppfyller KFUM klart, men det er vist påfallende liten interesse for det andre punktet.

BSK/ESA-saken viser at problemer kan oppstå når man gir fra fellesskapet til enkeltaktører. Uavhengig av det juridiske, så må KFUM huske at en slik samfunnskontrakt ikke bare kan handle om hva man gir tilbake til klubbens egne medlemmer, supportere og ansatte. Den må også handle om hva man gir tilbake til omgivelsene, som i høyeste grad er med på å gi bort.

Hva ber vi om?

Selv de mest hardnakkede forkjemperne for KFUM Arena må innse at støybelastningen i det minste er på grensen for hva man kan utsette folk for - og vi håper det ikke er gått politisk prestisje i saken. Vi krever ikke omkamp om KFUM Arena, og det er virkelig ikke samfunnskritisk infrastruktur vi snakker om. Vi snakker kun om en fotballbane-utvidelse!

Til KFUM vil vi si: Hva med å ta litt hensyn? Vær et forbilde for ungdommen deres!

Det er ikke kult å plage omgivelsene. Dere får allerede oppføre et gedigent arena-anlegg på det som var fellesskapets friarealer før, og dere kan vise hensyn ved å nøye dere med to fulle 11-baner og én 7-bane i stedet for tre 11-baner. I tillegg må dere utarbeide støyskjermingstiltak ved de eksisterende spilleflatene.

På rekordtid ble et innbyggerinitiativ mot denne baneutvidelsen fulltegnet, og saken skal opp i bystyret. Det ligger i deres hender å stoppe denne umulige konflikten før den ender i bystyret eller eskalerer videre.

Mai Solgunn Slåttebrekk

Tron Holm

Jamila Brodin

Ole Kristian Matre Aas

Kjersti Apenæs

Svein Bæren

Elizabeth Matre-Aas

Sigurd Slåttebrekk

Jon Gulbraar

Kristin Gulbraar

Liza Holm