Da Arbeiderpartiet, MDG og SV la frem byrådsplattformen, ble det klart at man vil komme til å skrinlegge utbyggingen av E6 Oslo Øst.
Byrådet vil isteden jobbe for «strakstiltak som kan redusere støy og forurensing umiddelbart, som redusert trafikk, bedre støyskjerming, lavere fartsgrense og planting av flere trær».

Gode tiltak i seg selv, men hvordan oppnår man målsettingen om redusert trafikk uten å samtidig tilby de reisende gode alternativer til bilen, slik som et bedre busstilbud?

Se til Bryn som eksempel. Bryn regnes som en del av den nye Hovinbyen. I Hovinbyen planlegges det opptil 40.000 nye boliger og 100.000 nye arbeidsplasser. I kommunens plan for Bryn ligger det inne en ny bussterminal på Brynseng. Denne terminalen skal håndtere regionbusser fra nord og øst samtidig som den skal knytte tverrgående busslinjer til Bryn. Bussterminalen er et helt sentralt grep for å sikre Hovinbyen et nødvendig kollektivtilbud.

For å oppnå et tilstrekkelig effektivt busstilbud legges det opp til, og jeg siterer her Bryn VPOR: «at terminalen vil ha en trafikk på 75 busser i rush-retning i timen i makstimen».

Det vil si en buss hvert 48. sekund – i rushretning!

Hver eneste dag er Østensjøveien stappfull av biler i saktegående kø. Alle som i dag reiser med bussen over Brynseng, kan se at det høye antallet busser som det legges opp til er en umulighet om det ikke blir etablert nye tilførselsveier, nye ramper og sammenhengende kollektivfelt som knytter Ring 3 bedre sammen med Bryn.

Bussterminalen på Bryn er ikke et isolert eksempel.

Ulvensplitten, som i dag fungerer utelukkende på bilens premisser, er i E6 Oslo Øst planlagt erstattet med et nytt Teisenkryss. Det nye Teisenkrysset ville med E6 Oslo Øst ha fått egne tilførselsveier og avkjøringer for bussen. Bussen ville da fått en helt annen fremkommelighet til det som skal bli den nye Hovinbyen.

Store samferdselsprosjekter opererer ikke løsrevet fra den øvrige arealbruken og utviklingen av byen. Dersom man skal få flere til å reise miljøvennlig, må det samtidig som man bygger nye boliger og arbeidsplasser etableres et effektivt kollektivtilbud, som et reelt alternativ til bilen.

Ved at E6 Oslo Øst uteblir går man glipp av et viktig løft for bussen. Det rødgrønne byrådet ser dermed ut til å forskuttere med forbedringene i busstilbudet som ligger inne i E6 Oslo Øst-prosjektet.

Blir det omfanget av utbyggingen på Hovinbyen eller kvaliteten på busstilbudet som vil bli redusert?
Eller spekulerer man med at ingen ser sammenhengen mellom skrotingen av E6 Oslo Øst og et utilfredsstillende busstilbud?

Arbeiderpartiet mistet mange velgere ved dette kommunevalget på grunn av bompengene, og har mye de må bevise i ytre bydeler frem til neste kommunevalg.

Nå står et fremtidig annenrangs busstilbud i fare for å forsterke misnøyen ytterligere.