Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal bydelen din satse på barnehagene?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nordstrands Blad 11. desember sier bydelsdirektør Tore M. Andresen og økonomisjef Roger Westgaard at de håper politikerne prioriterer pengene fra byrådet til dem som virkelig trenger dem. De anser denne ekstra bevilgningen som en engangsutbetaling, og advarer politikerne mot å binde bydelen til varige kostnader. Sagt med andre ord – hvis bydelen ikke kutter i barnehagebudsjettet i 2021, gjør man det heller i 2022. Det er en kortsiktig strategi, og vi vil derfor formidle dette til beslutningstakerne – våre politikere:

De fleste barn i alderen 1-6 år bruker store deler av dagene sine i barnehagen. Kvaliteten på barnehager er derfor svært viktig for barns utvikling. Forskningen er klinkende klar: hjernen blir aldri igjen så formelig som den er de fem første leveårene. Tidlig innsats i barnehage er derfor et tverrpolitisk satsningsområde og nedfelt i Stortingsmelding 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Om vi ønsker å gi barna de aller beste forutsetningene for god språklig, emosjonell, sosial og kognitiv utvikling, så er barnehageårene det aller smarteste tidspunktet å sette inn støtet på. Dette handler ikke kun om bekymrede foreldre, det handler også om smarte samfunnsøkonomiske investeringer med langsiktige, varige gevinster som bydelen vil nyte godt av.

Det påpekes i overnevnte Stortingsmelding 6 (2019-2020) at et av de viktigste tiltakene i skole og barnehage «er å bringe kompetansen nærmere barna» I behandlingen av forslag til endringer i Barnehageloven har Stortinget bedt regjeringen om å «gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren». (Innst. 302 L (2019-2020) fra Stortingets utdannings- og forskningskomite). Denne bestillingen har kommet nettopp for å unngå det som nå skjer i vår bydel.

I budsjettet foreslås det å kutte styrerstillinger, slik at flere barnehager får delt styrer. Vi har lest bydelsadministrasjonens begrunnelse for styrerkuttene nøye, blant annet bydelsadministrasjonens svar til Sosialistisk Venstreparti. Svaret fremstår som om det kun er foretatt en vurdering av økonomisk risiko hvor man prøver å få tallene til å gå opp, uten å helt forstå eller ta innover seg hva dette vil bety i praksis. Det har derimot vi foreldre som er i barnehagene hver dag smertelig erfart. Flere av bydelens politikere har også reagert på kuttet.

Kutt av styrerstillinger viser at bydelsadministrasjonen nedprioriter den viktigste av styreres oppgaver, nemlig den pedagogiske ledelsen. Styrer er øverste pedagogiske leder i barnehagen. Styrer skal være til stede i avdelingene der samspillet mellom barn og ansatte skjer. Styrer skal prioritere relasjonell og tillitsbasert ledelse; Å ha tid til å drive langsiktig pedagogisk utvikling i barnehagene, å arbeide strategisk med kompetanseutvikling hos de ansatte og øke kvaliteten på barnehagens pedagogiske innhold.

En konsekvens av delte styrerstillinger, er en økning i styrers administrative oppgaver på bekostning av styrers pedagogiske oppgaver. Delte styrere må dele seg på flere enheter, flere ansatte, flere årsplaner, flere budsjetter, flere barn og flere foreldre og foresatte.

Bydelen har flere dårlige erfaringer med delte styrere. I barnehager med delt styrerordning har flere dyktige ansatte sluttet, vikarer har bedt om ikke å måtte ta vakter i barnehagen, og foreldre har søkt barna sine vekk til andre barnehager.

En tilstedeværende styrer er viktig for kvalitet og trivsel. Barnehagen får mer kontinuitet, lavere sykefravær og mer kreativitet, bedre pedagogisk innhold og glede i hverdagen – og bedre samspill med støttesystemene, som barnevernet. God og tilstedeværende ledelse lønner seg.

Vi ønsker at barnehagene skal ha et realistisk vikarbudsjett fordi vi vet at ansatte blir syke, både i et normalår men selvsagt også i pandemiår som 2021 blir. Når ansatte blir syke, må vi ha vikarer som kan steppe inn for å sikre god drift av barnehagene, og unngå rovdrift på de ansatte som ikke (enda) er syke. I våre øyne er et kutt i driftsbudsjettet til barnehagen å ta stor økonomisk risiko. God bemanning lønner seg.

Nå står vi i fare for at bydelen sparer seg til fant.

Barnehager spiller en sentral rolle i alle barnehagebarnas hverdag. Dette gjelder særlig når det kommer til å fange opp hvilke barn som ikke har det bra og hvilke barn som trenger ekstra oppfølging. Dette var jo et viktig poeng under nedstengingen i mars/april, hvor fagfolk var svært bekymret nettopp fordi barn ikke gikk i barnehager, og at antall varsler gikk ned, osv., og dermed gikk sårbare barn glipp av denne hjelpen barnehagene kan gi.

Derfor reagerer vi på når bydelsdirektøren trekker frem barn med autisme, som om det å satse på disse barna står i motsetning til å satse på barnehager i bydelen. Selvsagt skal barn med autisme satses på. Spørsmålet er om noen av disse barna som bydelsdirektøren skyver foran seg også går i og samarbeider med barnehage, og trenger et barnehagetilbud er av en viss kvalitet?

Det er mildt sagt frustrerende at bydelen over år kutter til barnehagene. I år kuttes det i barnehagebudsjettet, samtidig som det løper leieavtaler for tomme lokaler frem til 2022. Vi leser at bydelsadministrasjonen nylig har kjøpt inn nye laptoper og mobiltelefoner til sine ansatte. Det er helt forståelig at bydelen kjøper inn nødvendig arbeidsverktøy til sine ansatte. Barnehagene sliter derimot hvert år med å kjøpe inn nye bøker og leker, erstatte ødelagte oppvaskmaskiner og å skifte ut lyspærer som lyser opp uterommet.

Hvis vi vil at bydel Nordstrands kommunale barnehager skal fortsette å være et sted vi foreldre overlater våre barn til, og hvis vi vil at det offentlige skal være en viktig premiss- og velferdsleverandør, så må det offentlige faktisk levere det som er forsvarlig og av god kvalitet.

Vi vil at bydel Nordstrand skal være attraktiv å bo i for småbarnsfamilier. Vi vil at bydelen vår skal ha en trygg og kvalitativt god kommunal barnehage som fagpersoner og barnehageansatte ønsker å jobbe i.

Vi retter derfor en innstendig oppfordring til Bydelsutvalgets representanter om å stemme for en reversering av kuttene i barnehagebudsjettet, slik at vi beholder stedlig styrer, driftsbudsjett, vedlikehold av utearealer og avsetting til uforutsette utgifter.

Ingebjør Westgaard, Bydel Nordstrands representant for Foreldreutvalget for barnehager i Oslo (påtroppende), Leder for FAU og SU i Steinspranget barnehage

Ingebjørg Foss Daae, Leder for FAU og SU i Frierveien barnehage

Johanne Eide Joyce, forelder til barn i barnehagen

Les også

Reagerer voldsomt på barnehagekutt i bydel Nordstrand: – Kan bli veldig kritisk

Les også

Lokalpolitikere vil redde barnehagestyrere på Nordstrand og ungdomsklubb på Sæter

Les også

Når foreldreverv skal fordeles, kan det bli pinlig stillhet i rommet. Ingebjør fra Lambertseter har rukket opp hånden flere ganger.