I møte i bydelsutvalget 18. februar behandlet Bydel Østensjø uttalelse til faggrunnlag for ny klimastrategi i Oslo. Det var en kjærkommen anledning for et stort flertall til å uttrykke støtte til E6 Oslo Øst, tidligere Manglerudprosjektet.

Bydelsutvalget påpekte i sitt innspill at prosjektet er nevnt under tema klimavennlig arealbruk. Bydelsutvalget sa seg enig i at lokale trafikkordringer med tilhørende støy- og luftforurensning ideelt sett bør løses på annet vis enn å øke veikapasiteten.

Uttalelsen, som sendes Byrådsleders kontor, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Byrådsavdeling for byutvikling, Bystyrets samferdsels- og miljøkomite, Bystyrets byutviklingskomite samt og Plan og bygningsetaten påpeker angående E 6 Oslo Øst følgende;

Fagrunnlaget anbefaler at «Oslo bør hindre at økt veikapasitet inn til og i Oslo gir økteklimagassutslipp. Manglerudprosjektet, E6 Oslo øst, er et eksempel på en utfordring der det bør ses etter andre svar på behovet for å redusere lokale miljøproblemer, bedre framkommelighet og kapasitet enn økt vegkapasitet».

 

Bydel Østensjø er enig i at lokale trafikkutfordringer med tilhørende støy- og luftforurensning, ideelt sett bør løses på annet vis enn å øke veikapasiteten. For lokaltrafikk og pendling inn til Oslo, er betydelig økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange helt nødvendig for å redusere antallet bilbaserte reiser.

Veiprising er også et virkemiddel som har vist seg effektivt.

Det må også hensyntas at sentrale årer i Oslo-området, som E18 Mosseveien, riksvei 4, riksvei 163 og Ring 3 er planlagt nedgradert. Dette er tiltak som ikke vil lette presset på E6en forbi Abildsø og Manglerud, selv om trafikkstrømmen til og i Oslo kan bli redusert totalt sett som følge av tiltakene.

Bydelen viser også til at E6 ikke bare er en del av hovedveisystemet i Oslo, men også er landets viktigste hovedvei, med betydelig gjennomgangstrafikk til/fra resten av Norge og utlandet.

 

En stor del av trafikken er godstrafikk, som forventes å øke med 40% frem mot 2030, og det er uholdbart at denne trafikken går i dagen gjennom tett befolkede områder og medfører store miljøutfordringer som støy, luftforurensning etc. I tillegg umuliggjøres videre byutvikling i nærområdene.

Bydelen er svært bekymret over at kommunen sentralt opprettholder krav om at kapasiteten i prosjektet må reduseres, i strid med SVRØs klare uttalelser. Dette vil kunne føre til forsinket fremdrift.

Ettersom E6 for øvrig er godt utbygget, vil en «struping» av trafikken i tunnelen føre til store kødannelser i begge retninger.

I dag måles svært ofte svevestøv over akseptabelt nivå, og dette vil føre til betydelig økte utslipp, støy og forsøk på uønsket omkjøring, til stor belastning for lokalmiljøene.

 

Bydelsutvalget ønsker at Oslo kommune bidrar til en konstruktiv løsning, slik at vi får en god, helhetlig løsning for både lokal-, gods- og gjennomgangstrafikk, og som både oppfyller nasjonale, kommunale og lokale målsettinger om trafikkutvikling, klima og bomiljø.

Bydel Østensjø anser E6 Oslo Øst/Manglerudtunellen som et viktig klimatiltak, både for bydelen, for Oslo og for østlandsområdet generelt.

Prosjektet avhjelper miljø- og klimautfordringer som ikke fullt ut kan løses av tiltakene referert over. Vi mener derfor at E6 Oslo Øst/Manglerudtunellen skal gjennomføres innenfor de fastsatte tidsrommene.

Bydelsutvalget mener at faggrunnlaget for ny klimastrategi i liten grad avveier klimagasskutt mot øvrige utfordringer kommunen står overfor. Vi håper dette ivaretas bedre i den endelige utgaven.
 

Kristin Sandaker, Leder av bydelsutvalget i Østensjø, AP

Erling O. Turtum, Leder Østensjø AP