Av alle innlegg om fremtidig løsning for Kongsveien, etter at tunnelalternativet ble funnet å være for dyrt, gjenstår egentlig bare alternativ 0 som realistisk.

Det innebærer en helt påkrevd oppgradering av rekkverk og støttemurer langs den aktuelle strekningen fra Ekebergparken til Konowsgate, og i tillegg at gammel infrastruktur i trikketraseen rives og bygges opp igjen.
Kostnadsanslag er 150 millioner nok, men dette er høyst sannsynlig et for lavt estimat, som vi lett kan tenke oss blir det doble før alt står ferdig. Etter at en slik nødvendig oppgradering er gjennomført, med store trafikkproblemer i en lang anleggsfase, er vi altså like langt. Det blir ingen bedring for noen trafikantgrupper, og kaoset fortsetter som før.
Da må det være tillatt å fremme forslaget om tunnel for trikken på nytt. Selv med en kostnad på 600 millioner nok, finnes det rett og slett ikke noe annet alternativ som i et langsiktig perspektiv gir en samfunnsøkonomisk bedre løsning.