Bebyggelsen på Kongshavn har stor kulturhistorisk verdi. De gamle bygningene som ligger her utgjør et samlet boligmiljø som ble etablert i perioden sent 1700-tall til tidlig 1800-tall. Bebyggelsen oppstod som følge av den maritime kystkulturen som eksisterte ved Oslofjorden på den tiden. Bygningene var opprinnelig anlagt nær vannkanten, men som en følge av utfyllinger i årenes løp ligger de i dag håpløst til mellom jernbanesporene og E18.

Som en konsekvens av at Statens vegvesen nå arbeider med byggeplaner for nytt kryss ved Sydhavnen, er det heller ikke lenger plass til bygningene der de står i dag. Og eftersom planen er at anleggsarbeidene skal starte ultimo 2011, så innebærer dette at denne gamle Kongshavn-bebyggelsen må tas ned før disse anleggsarbeidene starter opp.

Venstre har i denne saken vært opptatt av at en så stor del som mulig av bygningsrekken bevares for eftertiden, eftersom de har stor kulturhistorisk verdi. Men samtidig aksepterer Venstre at bygningene tas ned og at de flyttes. Dette må imidlertid gjøres på en måte som muliggjør at viktige deler av bygningsmassen senere kan gjenoppbygging ved Alnaelvens utløp.

Venstre er glad for at det i budsjettjusteringssaken ble enighet mellom de fire ikke-sosialistiske partiene i bystyret om en slik løsning. Vi sørger for at viktige deler av Kongshavn-bebyggelsen tas vare på og lagres inntil de på et senere tidspunkt, om en del år, kan gjenreises på nytt mot Kongshavn ved Alnaelvens utløp. Men Venstre er likevel overrasket over at Høye og Frp ikke støttet forslaget i bystyret med den begrunnelse at det kunne bli for dyrt. Heldigvis fikk Venstre flertall med støtte fra Ap, SV, KrF og Rødt. Nok et eksempel på at H og Frp teller kroner i kultursaker.

Heldigvis fikk Venstre gjennomslag for at en viktig del av Oslos maritime historie tas vare på for eftertiden.

Terje Bjøro

bystyrekandidat Venstre