I 2018 ble det foreslått å omregulere Østmarkveien 31-67, som ligger ut mot General Ruges vei og rundkjøringen på Ulsrud, for å bygge boliger. I 2019 ble planinitiativet stoppet av Plan- og bygningsetaten (PBE), som mente at dagens regulering til allmenne funksjoner skulle opprettholdes. Området er opprinnelig regulert for «allmennyttig forhold», det vil si kirke, forsamlingslokale og barnehage.

Saken ble klaget inn og dermed sendt til politisk behandling. I 2020 ble saken sendt tilbake til etaten for ny vurdering. I referat fra oppstartsmøte 10. desember 2020 skrev PBE at de var positive til at forslagsstiller ønsket å følge opp deres føringer.

Nå er saken kommet et skritt videre. 26. september i år sendte Metodistkirken i Norge sitt forslag til kunngjøring om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale til PBE. Også Boligbygg er involvert ettersom de er grunneier innenfor det planlagte reguleringsområdet.

Blokkbebyggelse og garasje

Metodistkirken foreslår å bygge tre blokker på fire etasjer med parkeringskjeller, som erstatter eksisterende parkeringsanlegg og er felles med boligene i Østmarkveien 31–71.

Det eksisterende garasjeanlegget ønskes erstattet av parkering under terreng. I sakspapirene fremkommer det at deler av omkringliggende veiareal muligens berøres.

Kritisk til byggingen

En av prosjekts nærmeste naboer har uttalt seg om det foreslåtte boligprosjektet. I et brev sendt til PBE skriver naboen at de er bekymret for å få høye leilighetsblokker som nærmeste naboer.

«Noe som helt klart vil forringe kvaliteten, være devaluerende og ikke minst være sterkt sjenerende for oss», står det i brevet.

Naboen mener videre at det finnes mange eksempler på utbygginger nær småhusbebyggelse i Oslo og Viken som oppleves som betongjungel.

«Leilighetene over Oppsal Senter er et annet eksempel, hvor høyden virker ruvende i terrenget og for eksempel sperrer all utsikt fra Oppsal Samfunnshus. I tillegg er «grønt området» som er etablert på taket over senteret avsperret og kun tilgjengelig for de som bor der.»

Forslaget om kunngjøringen er forelagt PBE, men de har foreløpig ikke besvart brevet.