Mortensrudprosjektet er ute på publikumshøring til og med 7. februar. Innbyggere og lokale interessegrupper har endelig mulighet for å gi sin vurdering av om planforslaget svarer på de utfordringene og behovene som Mortensrud har i dag og for mange tiår framover.

Aksjonsgruppe Mortensrud ble stiftet i februar i fjor og har jobbet ut fra å ivareta fire overordnede mål: God byutvikling på Mortensrud, godt oppvekstmiljø for barn og unge, godt bomiljø og sist, men ikke minst, sikre god innbyggermedvirkning. Vi har ut fra disse overordnede målene stilt følgende spørsmål:

 • Svarer Mortensrudprosjektet på behovene og utfordringene Mortensrud har? Nå og på kort og lang sikt?
 • Vil Mortensrudprosjektet ha nok bane- og hallkapasitet for behovene idrettslagene har for å tilby organisert aktivitet for barn og unge? Nå og på kort og lang sikt?
 • Er det og vil det være nok væresteder for barn, ungdom og unge voksne?
 • Er det avsatt nok plass til frivillighet?
 • Ivaretar det planlagte sykehjemmet og omsorg+-boligene beboernes behov for et trygt bomiljø inne på eget rom og avdeling og i uteområdene?

Dessverre har vi måttet svare nei på alle disse spørsmålene. Det vil si, prosjektet ivaretar noen brukere og noen idretter godt, og det har vi ikke gått inn på. Men vi er alvorlig bekymret for konsekvensen av hvor underdimensjonert anlegg for enkelte idretter er, både ift. baneareal, hallareal og areal for klubbfasiliteter.

Vi er alvorlig bekymret for spesielt løsningen for sykehjemmet, både for beboerrom og mangel på skjermede utearealer for demente. Selv om Plan- og bygningsetaten har bekreftet vår bekymring og kommet med et alternativt planforslag for generasjonstunet, mener vi det ikke er godt nok. Vi er fortsatt bekymret for ivaretakelsen av sykehjemsbeboere, og vi mener at plasseringen av sykehjemsavdelinger rett over bibliotek og fritidsklubb er å dra samlokalisering og samvær mellom generasjoner for langt.

Derfor går vi drastisk fram i vårt mest inngripende endringsforslag til prosjektet: Å fjerne sykehjem og omsorg+ fra Felt 10 og finne en ny plassering for institusjonsbyggene på en annen utbyggingstomt på Mortensrud.

Politikere og etater er pragmatiske, de er fornøyd med "godt nok", og vil ikke ha endringer som kan gi forsinkelser. Det brukes en retorikk for å argumentere for løsningene, men som aksjonsgruppe må vi tørre å si rett ut: Det må endringer til for Mortensrudprosjektet! Ellers vil dette bli et skandaleprosjekt. Det kan vi ikke som samfunn være bekjent av å bygge på et levekårsutsatt område som Mortensrud, hvor vi trenger løsninger, ikke mer problemer.

Den investeringen som gjøres på Mortensrud nå, skal fungere i tiår framover. Vi har tatt med oss erfaringer som fagpersoner, beboere, foreldre og som ledere av aktivitet når vi hevder at dette prosjektet dessverre har alt for store mangler. Det svarer ikke på de behovene og utfordringene som Mortensrud har. Det må vi gjøre noe med når vi sender inn vårt høringssvar.

Aksjonsgruppe Mortensrud har konsentrert seg om å arbeide for to endringsforslag til Mortensrudprosjektet:

 • Flytte sykehjem og omsorg+ fra felt 10
 • Øke banekapasiteten til to 11er baner og øke hallkapasiteten totalt på Mortensrudprosjektet

I tillegg ønsker vi økte klubbfasiliteter for KIL, større arealer for utlånssentralen BUA og generelt mer areal for Mortensruds behov for både idrett, kultur, tilbud for ungdom og frivillighet.

Vi har forsøkt å lage en mulighetsskisse som gir et prosjekt som i størst mulig grad vil svare på de utfordringene Mortensrud har nå og i årene som kommer, uten at det bør gi vesentlig forsinkelse for prosjektet:

 • På idrettsfeltet har vi fått plass til to 11er baner ved å snu banene vertikalt, og gi dem en plassering som bryter med den sentrale gangaksen og hvor banene går litt inn i skogsarealene.
 • Det er tegnet tribuner og økte fasiliteter rundt banen
 • I tillegg foreslår vi en økning av hallkapasiteten i Flerbrukshallen ved å bygge på en etasje.

Vi mener den sentrale gangaksen er problematisk ut fra behovene til skjerming av skolens uteareal. Endringsforslaget vårt gir et bedre definert uteområde for skolen, som svarer på bekymringen fra foreldre, FAU og ledelse ved Mortensrud skole.

 • På Felt 10 har vi to delforslag, felles for dem begge er at sykehjemmet må gis en ny plassering utenfor Mortensrudprosjektet.
 • Vi foreslår at "fotavtrykket" for sykehjemsbygget består og at det bygges opp til tre etasjer i fellesbygget og over bibliotek og fritidsklubb.
 • Vi har beregnet at dette vil gi tilgjengelig areal etter sykehjemsbygget til 1.500 m2 i 3. etg. som gir store muligheter for hallidrett, kultur, tilbud for ungdom samt økte arealer for frivilligheten.
 • Det primære forslaget er at også omsorg+ må få en ny plassering utenfor Mortensrudprosjektet. Det vil gi ledig areal på bakkenivå med muligheter for aktivitetsanlegg for barn og unge.
 • Sekundært foreslår vi at omsorg+-bygget står som planlagt.

Vi håper at det kommer mange høringssvar inn i høringsrunden, og at det vil synliggjøre at lokalbefolkning og interessegrupper ikke er fornøyd med prosjektet. Dessverre har planprosessen tatt mange år, hvor lokalbefolkningen har følt seg lite ivaretatt i medvirkningsprosesser og helt tilbake til prosessen fram mot Planprogram for Mortensrud.

I likhet med mange andre, er Aksjonsgruppe Mortensrud samfunnsbevisste. Vi må erkjenne at samfunnet har endret seg mye på årene i løpet av planperioden. Den største endringen har kanskje skjedd på Mortensrud. Idrettslagene våre har hatt vekt og økt aktivitet, men frykter nå å måtte legge ned satsinger på grunn av underdimensjonerte idrettsanlegg.

Mortensrud har også fått økte problemer i ungdomsmiljøet, og der mener vi som aksjonsgruppe og fagpersoner at byutvikling i stor grad kan bidra preventivt for å ivareta barn og unges oppvekstmiljø. Her har Mortensrudprosjektet ikke fulgt med i samfunnsutviklingen, både lokalt, men også sentralt, og her vil vi utfordre politikerne til å vise handling og ansvar.

Det vil bli en lang vei fram mot politisk behandling som er forventet våren 2023. Vi vil som aksjonsgruppe sammen med andre lokale aktører arbeide for å få gehør for endring hos politikere i Bystyret. Så utfordringen gis: Hvem viser ansvar og vilje til å skjære gjennom og lytte til lokalbefolkningen uttrykte bekymring og advarsler i høringsprosessen?

Nå trenger vi politikere som lytter og handler. Det er nå det gjelder - det er nå Mortensrud bygges for tiårene som kommer. Da må vi gjøre de rette prioriteringene og tørre å endre det som ikke svarer på behovene Mortensrud har.

Mortensrudprosjektet er en stor kommunal tomt sentralt plassert på Mortensrud. Vi må erkjenne at store tomtearealer er avsatt til behov byen har som nasjonalanlegg for cricket, regional friidrettsbane, sykehjem og omsorg+-boliger. En stor utfordring prosjektet har hatt er for lite areal tilgjengelig for spesielt idrettsanleggene. Nå velger vi å "ta tilbake" noe av den kommunale tomta, så Mortensruds behov blir ivaretatt.

Mortensrudprosjektet bør vise en tydelig prioritering av barn og unge. Det mener vi Aksjonsgruppe Mortensrud gir et bidrag til i sitt høringssvar.