Gå til sidens hovedinnhold

Nordstrand Arbeiderpartis forslag til høringsuttalelse om Ullevål og «Nye Oslo universitetssykehus»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehusbygging i Oslo sto på sakskartet i Bydelsutvalget 6.05.21. Nordstrand Arbeiderpartis BU-gruppe hadde jobbet grundig med vårt forslag til høringsuttalelse, som ble godt mottatt av alle øvrige partier. Vedtak i saken ble likevel utsatt, grunnet forlenget høringsfrist fra Plan- og Bygningsetaten (PBE) for bydelene. Her er det vesentligste i vårt forslag til uttalelse, som vi håper blir vedtatt på neste BU-møte. Vi mener planleggingen så langt bygger på særdeles urealistiske forutsetninger. Vi mener det er langt mer formålstjenlig og realiserbart å videreutvikle både Ullevål og Gaustad/Rikshospitalet, samt bygge nytt Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen.

Vi mener at forslaget som ligger til grunn for utbyggingen på Gaustad/Rikshospitalet slik den presenteres i arealplanen vil få alvorlige negative virkninger for kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenesten i Oslo, og for Bydel Nordstrand i særdeleshet. Ullevål sykehus er primærsykehus for de tre bydelene i Oslo sør, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, med ca. 140.000 innbyggere.

Det første problemet ligger i oppgitte plasser på sykehuset. Her tas hensyn til ikke normal framskrivning av befolkningen i Oslo kommune. Oslo har vokst med 200.000 innbyggere de siste 20 årene, og prognosene viser fortsatt stabil vekst. De neste 20 årene vil antallet over 80 år doble seg. Planen til Helse sør-øst ser ikke ut til å ta høyde for at man da også vil leve lenger med alvorlige sykdommer, noe som vil kreve mer spesialisert behandling i perioder. Ett av mange eksempler på slike utfordringer er antallet årlige innsettinger av pacemakere, som vil øke betraktelig når andelen av befolkningen over 80 år dobles.

Helse sør-øst sier de vil basere seg på at 30 % av driften skal foregå utenfor sykehuset, i form av hjemmebesøk og digitale løsninger. Her presenteres det ikke en plan, kun et prosenttall. Det er ikke spesifisert hvilke grupper som skal få en slik oppfølging, av hvem, eller hvor man skal plassere logistikken til en slik enorm avdeling eller flere avdelinger. Oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten har pågått lenge, og eskalerer år for år. Planen til Helse sør-øst vil derfor påvirke oppgaveglidningen negativt, og føre til dårligere helse for Oslo kommunes innbyggere.

Samtlige sykehusutbygginger i Norge de siste årene har lovet god nok kapasitet, samt at de skal fjerne problemet med korridorpasienter. Samtlige sykehus har dessverre så å si åpnet MED korridorpasienter. Ett nytt sykehus på Gaustad, med avvikling og salg av Ullevål, vil ikke bare åpne med korridorpasienter, men også med pasienter som ikke kommer seg inn.

En tilleggsutfordring for Bydel Nordstrand er sykehusets plassering i byen. Tilgangen til det planlagte sykehuset fra vår bydel, og fra flere andre bydeler, vil i praksis blokkeres to ganger i døgnet ved rushtid, samt ekstraordinært ved ulykker. Ved større kriser kan sykehuset de facto ikke være tilgjengelig for Nordstrands befolkning, da all atkomst skjer via en vei – Ring 3.

Hva gjelder Aker sykehus mener vi at dette sykehuset må bygges hurtigst mulig. Da det bygges sammen med den nye storbylegevakten, vil et ferdig sykehus kunne gi synergier for en storbylegevakt som trolig blir et nav i Oslo kommunes helsetjenester. Dermed vil synergier her komme hele kommunehelsetjenesten og bydelens tjenester til gode.

Vi mener det beste for kommunehelsetjenesten i Oslo og befolkningen i Bydel Nordstrand vil være:

  • et primært lokalsykehus for Oslo Sør på et rehabilitert og utvidet Ullevål sykehus
  • lokalsykehus for Groruddalen og storbylegevakt på Aker sykehus
  • Rikshospitalet skal være et spesialsykehus for hele landet
  • de to ideelle sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet bygger ut kapasiteten for å sikre et bedre sykehustilbud for Oslos befolkning.