De siste dagene har det vært en storm av reaksjoner på Facebook mot den varslede prøvestengingen av Kongsveien i rushtiden. Vi har fått med oss de mange motforestillingene som er kommet opp, og er enige om at det har kommet flere gode bekymringer som vi vil at Bymiljøetaten følger med på når prøvestengningen gjennomføres.

Vi vil også selv definitivt være årvåkne overfor etaten og trafikkutviklingen i denne saken. Vi har videreformidlet uro over økt smittefare på kollektiv, frykt for trafikkspredning ut i småveiene med økt ulykkesrisiko for myke trafikanter og utfordringene for den enkelte ved å følge anbefalingene om at man ikke skal ta trikk nå for tida. Vi forventer at Bymiljøetaten i sin oppfølging også tar disse innspillene i betraktning.

Noen hevder at siden saken ikke har vært i Bydelsutvalget har det skjedd kupp og antidemokratisk prosess. Faktum er at MDG Nordstrand foreslo for sine samarbeidspartnere Høyre og Venstre å sette saken på kartet i bydelsutvalget. Det var ingen interesse for det, og vi ble enige om at MDG like gjerne kunne sende forslaget direkte til Rådhuset.

Bymiljøetaten har lovmessig mulighet til å gjøre strakstiltak på opptil 6 mnd. Hvis vedtakene skal gjøres permanente må de gjennom vanlig politisk behandling via bydelsutvalg og bystyre.

Det har vært arbeidet med å finne en løsning for Kongsveien i mange år. Dels er trafikken gjennom Holtetkrysset uoversiktlig og farlig og i tillegg er nederste del av Kongsveien for smal til å romme både fotgjengere, syklister og bilister på en trygg måte. Vi har fremmet en lang rekke forslag for å bedre trafikksituasjonen i bydelen sammen med et flertall bestående av alle partier.

Det positive med alt engasjement som har vært de siste dagene, er at Kongsveien og de problematiske trafikkforholdene har blitt ettertrykkelig satt på agendaen. Vi forventer oss at bystyret nå setter dette øverst på sakskartet, slik at vi kan komme fram til en varig løsning.