Gå til sidens hovedinnhold

Lokal trafikkplan til bystyret

Artikkelen er over 11 år gammel

Redusert hastighet. Flere sperringer. Lokale trafikksoner. Dette er noe av det Nordstrand bydelsutvalg diskuterer i arbeidet med en lokal trafikkplan.

NORDSTRAND: Nordstrand bydelsutvalg (BU) har jobbet med en helhetlig trafikkplan for bydelen siden 2008.

Bydelspolitikerne la frem planen på møte med miljø- og samferdselskomiteen 18. mars 2010. Trafikkgruppen har også hatt møter med lokale FAU-representanter og bydelens velforeninger. Målsettingen er at trafikkplanen skal vedtas innen utgangen i løpet av året.

Unik plan

Det er vedtatt at planen skal behandles av bystyret.

– Dette er unikt. Det har vært viktige at vi har vært helt samstemte i bydelsutvalget om planen, forteller Odden som påpeker at bystyret ikke har sagt noen om hvordan planen skal behandles.

– De kan velge å slutte seg til hele eller deler av planen. Eller de kan velge å ta planen til orientering, sier Odden.

Nedenfor følger en grov beskrivelse av hva trafikkgruppen har jobbet med så langt.

Ulike veifunksjoner

Sentrale tema i trafikkplanen blir: Veienes rolle, trygge skoleveier, gjennomgangstrafikk, sykkel/turveier, parkering, kollektiv transport, miljø/støy og universell utforming.

Planen inndeler veiene i bydelen i tre nivåer: Hovedvei (E6 og E18), lokale samleveier (eks. Ekebergveien, Nordstrandveien, Oberst Rodes vei) og boligveier. Det er en målsetting at all gjennomgangstrafikk bruker hovedveiene og ikke de lokale samle- og boligveiene. For å begrense gjennomgangstrafikken må det iverksettes trafikkbegrensende tiltak som fysiske sperrer, innsnevringer og lysregulering. De lokale samleveiene skal samle opp lokal trafikk internt i bydelen fra boligveiene og ut til hovedveiene. De bør ha fortau på minimum en side. Parkering bør være forbudt hvis dette er til hinder for møtende trafikk. Maks hastighet: 40 km/t.

Boligveier skal lede trafikk fra boliger til nærmeste lokale samlevei. Trafikkbegrensninger og lav hastighet skal sikre trygge ferdsel for myke trafikanter. Fysiske sperrer kan være nødvendig enkelte steder for å begrense gjennomgangstrafikk. Solveien m.m. brukes i dag som gjennomfartsåre og det er behov for begrensende tiltak. Maks hastighet: 30 km/t.

Skole- og sykkelveier

Gangfelt i nærheten av skolene skal være lysregulert eller opphøyd. I umiddelbar nærhet til skolene skal det være fortau også på boligveier. Foreldre som kjører barn helt frem til skoleporten er en utfordring i dag. Det bør etableres sikre punkter for å sette av barn fortrinnsvis i god avstand til skolene. En del barn i bydelen har lang skolevei og behovet for lokal skolebuss bør utredes. Oslo hovedsykkelveinett (Ekebergveien – Kongsveien) skal ha markerte sykkeltraseer med en bredde på 1,3 meter på begge sider.

Andre veier som spesielt bør tilrettelegges for transportsyklister er Ekebergveien fra Kongsveien – Svartsdalsveien, samt Mosseveien fra Fiskevollen til Gamle Oslo. Det bør tilrettelegges for sykkelparkering i nærheten av kollektivstasjoner.

Parkering og kollektivtilbud

Alle husstander bør har tilstrekkelige antall parkeringsplasser til eget bruk på egen tomt. Videre at borettslag/sameier i tillegg til eget behov skal ha gjesteparkeringsplasser på egen eiendom. På småveier, særlig i nærheten av kollektivstasjoner, kan parkeringsrestriksjoner være et fornuftig virkemiddel.

Det er en målsetting at bydelens beboere i størst mulig grad bruker kollektiv transport og ikke egen bil ved transport til-fra hjem og arbeid. Det utredes mulighet for Park and Ride plasser langs trikk og T-banelinje mot sentrum. Med hensyn til kollektivtilbudet mener bydelsutvalget at rutenett ut/inn av bydelen er ok, men hyppigheten bør økes spesielt utenom rushtid. Lokalt i bydelen er det ikke tilfredsstillende dekning og særlig beboere på øyene, langs fjorden og på Ljan mangler kollektivt tilbud til bydelens tjenestesteder. Det er behov for en utvidelse av den lokale ruten som knytter bydelen sammen i et felles nett både med hensyn til geografi og rutetider.

Innspill fra publikum

Trafikken i bydelen må reduseres. Cirka 10 000 biler utenfra kjører gjennom bydelen hver dag ifølge målinger i bomstasjonene.

– Men bydelen har 45 000 innbyggere som genererer mye trafikk innad. Vi må også se på dette og ikke bare på trafikk som kommer lenger sydfra. Ellers mister vi troverdigheten, mener Sigbjørn Odden. For å sluse trafikk vekk fra boligveiene til de lokale samleveiene har etablering av lokale trafikksoner vært diskutert.

Bydelsutvalget ønsker innspill fra publikum på planen. Det planlegges et folkemøte på høstparten og BU vurderer også å legge ut planen på høring. Et annet forslag er å opprette et diskusjonsforum/blogg på bydelens nettsider. Les mer på www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no