ABILDSØ: På Abildsø har lokalbeboere i årevis kjempet for å redusere gjennomfartstrafikken.

LES OGSÅ: Blir ikke kvitt bilene i Enebakkveien

En rekke sikkerhetstiltak og noen rushtidstiltak er de senere år blitt gjennomført, og Aksjon Enebakkveien fikk blant annet stoppet planer om å sende 2000 lastebillass med betong gjennom Abildsø-krysset.

Men de største ønskene som justering av bomringen og tungtransportforbud for å holde bilene på E6 fremfor Enebakkveien er ennå ikke oppfylt. Gjenåpning av Skullerudbakken eller tunnel fra E6 til Ytre Ringvei for å minske belastningen på Abildsøkrysset er andre tiltak som foreslås med jevne mellomrom.

Som nylig omtalt i Nordstrands Blad er abildsøbeboere ikke noe mindre bekymret etter at det ble kjent at Manglerudtunnelen kan ligge så langt frem i tid som 2030 eller senere.

LES OGSÅ:

Fortsatt langt frem for Manglerudtunnelen

Ser på nye tunnelmuligheter på E6

10 spørsmål

Nå har den lokale aksjonsgruppa forfattet 10 spørsmål til de politiske partiene i bydelen, der de forlanger klare svar på hva de vil gjøre for å bedre bomiljøet.

- Trafikk har vært et gjennomgående problem siden bomringen i Oslo ble etablert. Det som ble lovet av faginstanser og politikere om at vi ikke skulle få mer økt gjennomfartstrafkk har ikke blitt realiteten. Realiteten er en enorm trafikkvekst i vårt bomiljø, skriver de blant annet i brevet til bydelens politikere.

Her fremkommer også bekymring for at det ikke gjøres nok fra lokalpolitikernes side.

- Bydelsutvalget har besluttet at vår bydel skal være en trafikksikker bydel. Fint med beslutninger og opplæring av barn i barnehager og skoler, men de største synderne "går fri", påpeker aksjonsgruppa blant annet.

Aksjonsgruppa etterlyser nå konkrete tiltak og tidsfrister.

– For at tiltakene skal ha noen verdi må det gjennomføres nye og fullstendige trafikktellinger, hastighetsmålinger, støymålinger og måling av luftkvalitet, skriver aksjonsgruppa ved Terje Christophersen i brevet datert 21. mars.

Spørsmålene dreier seg blant annet om plassering av bomringen, startpunkt for Manglerudtunnelen, flytting av E18 inn på E6, utbygging på Skullerud og Ryen, hvor det bør være av- og påkjøringer for å minske trafikk på lokalveier, samt fremdrift for sykkelveiprosjektet i Enebakkveien.

Aksjonsgruppa ber lokalpartiene om skriftlig svar i løpet av april måned.

LES OGSÅ:

Manglerud-tunnel med i Oslopakke 3

Bydel Østensjø har fått egen trafikkplan