OSLO SØRØST:  I revidert Oslopakke 3, som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo/Akershus, legges det opp til en mer tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling. Dette er både av miljøhensyn og for å finansiere prosjekter som ny T-banetunnel i Oslo og sykkelveiutbygging.

Takstene skal gradvis opp og det blir flere bomstasjoner. Nye takster vil bli innført allerede i høst, og dyrest blir det for de kjøretøyene som forurenser mest og de som kjører i rushtiden.

Fra våren 2019 blir det en ny endring, når det kommer en ny indre bomring i Oslo og bommer også på kommunegrensen. Da blir det toveis innkreving i Oslo, men halv takst hver vei. Også el-biler skal begynne å betale bompenger våren 2019, mens hydrogenbiler fortsatt er unntatt.

 

LES OGSÅ: Manglerud-tunnel med i revidert Oslopakke 3

På høring nå

Et forslag om hvor de over 50 nye bomstasjonene i Oslo skal være, samt bomstasjonene på fylkes/kommunegrensen mot både Romerike, Fornebu og Follo, er nå sendt ut på høring til bydelene. Her gjennomgår Statens vegvesen forslagene til nye bomstasjoner og drøfter de utfordringene dette innebærer.

Østensjø bydelsutvalg skal behandle saken på sitt møte 4. september og Søndre Nordstrand bydelsutvalg 14. september. Nordstrand bydelsutvalg har først møte 28. september, men saken er satt opp på et ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 28. august.

Vi lister her opp Statens vegvesens vurdering av de bomstasjonene som er foreslått i eller nærmest våre tre bydeler Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, samt de som er foreslått på fylkes/kommunegrensen sør for Oslo mot Ski/Oppegård.

Her kan du se Statens vegvesens kart over de foreslåtte bomplasseringene i Oslo.

Kværnerveien

Foreslått plassering (mellom Flytoget og Lokomotivstallen i Lodalen) vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på side med fortau, i bakkant fortau.

Geita bru eller Konows gate

På Geita bru (over toglinjen ved Oslo Hospital) går det trikk, og det er ikke ønskelig å sette opp bomstasjoner i trikketraseer. Bomstasjonen foreslås derfor flyttet til Konows gate (like ved borettslaget Ekebergportalen) mellom Ekebergveien og rundkjøringen ved Kongsveien/Mosseveien/Oslo gate.

Ekebergveien ved krysset Ekebergveien/Konowsgate er allerede stengt for gjennomkjøring. Trafikk fra Kongsveien og Mosseveien er allerede fanget opp av bomstasjoner lengre syd. Mellom Ekebergveien og Konows gate går det en privat vei, der det er gjennomkjøringsmulighet. Denne må stenges for at snittet skal bli tett. En slik stengning krever aksept fra grunneier.

Konows gate ved Lodalen

Foreslått plassering (like ved der du kan kjøre inn og ut av Svartdalstunnelen) vurderes som gjennomførbar. Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i grøntrabatt mellom utkjøringene. I tillegg må det monteres ekstra kameraer for å hindre snikkjøring på fortau.

E6 Kværnerbyen

Foreslått plassering (midt på det åpne strekket/trafikkmaskinen før du kjører inn i Vålerengtunnelen) vurderes som gjennomførbar, men krevende. Må sees i sammenheng med bomstasjon for motsatt løp.Vurdere om det er en løsning å sette opp en portal som bærer utstyret for begge løp. I tillegg en bom for påkjøringsrampa. Sebrafeltet mellom på-rampe og hovedløp kan benyttes til å sette opp et teknisk skap.Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap.

Lodalen – alternativt forslag

Alternativt forslag flytter Kværnerbyen til utsiden av Ring 2-bomsnittene og gjør det umulig å kjøre mellom Kværnerbyen og sentrum uten å betale. I forhold til opprinnelig forslag flyttes bomsnittet i Konows gate øst for krysset i Lodalen til vest for krysset nærmere sentrum. I tillegg må det plasseres bomstasjoner på de sørvendte rampene til/fra Ekebergtunnelen.

Alternativt forslag anbefales da det Kværnerbyen ligger utenfor ring 2 og dermed også skal betale for å passere ring 2. Alternativet er ikke kvalitetssikret med tanke på teknisk gjennomførbarhet, og det er derfor med et forbehold om blant annet mulighet for fysisk plassering.

E6 Svartdalstunnelen/Ryen

Foreslått plassering (mellom tunnelmunning og rundkjøringen i Ryenkrysset) vurderes som gjennomførbar. Det er plass til å sette ned fundamenter for portal eller galge både i midtrabatten og på sidearealer. Må ta hensyn til eksisterende portal med lyssignaler.

LES OGSÅ: Fortsatt langt frem for Manglerudtunnel

Østensjøveien

Bomstasjonen er foreslått plassert på vestsiden av brua over jernbanen. I dette området er det mye infrastruktur, tog og t-bane og i tillegg teknisk infrastruktur som fjernvarmeledning.

Det anbefales å flytte bomstasjonen over på andre siden av brua (mot Comfort/Olsen kafé), da det der er bedre plass. Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen vurderes satt i et fjellfundament på samme side som t-banen.

 

E6 Adolf Hedins vei

Her er det foreslått en plassering av bomstasjon på broene vest for Brynstunnelen (over jernbanen). På grunn av høytspentledningene som krysser over vegen her, er dette en uheldig plassering. Nærheten til høytspent kan forstyrre detekteringen.

Det anbefales derfor at bomstasjonene flyttes til østsiden av Brynstunnelen. Må også dekke rampene til/fra Østensjøveien. Det er allerede mye skilter og annet trafikkutstyr i dette området, da dette er stengepunktet for Brynstunnelen. Dette må det tas spesielt hensyn til ved oppsetting av bomstasjonene.

Jernbaneveien

Foreslått plassering (cirka halvveis mellom Flaggfabrikken og Fyrstikkbakken) vurderes som gjennomførbar.Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Det vurderes om det er mulig med fjellfundament.

Tvetenveien (mot Bryn)

Foreslått plassering (mellom Tvetenbrua og avkjøring til Fyrstikkbakken) vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Det er bygget ny gang- og sykkelveg med rabatt. Det er plass til å sette galge og skap i rabatten.

Ytre Ringvei

Det er foreslått en plassering på sydsiden av bru som krysser E6 (når du kjører mot Alnabru). Men her er det høytspent og trær som kan forstyrre detekteringen. Anbefaler derfor heller en plassering nærmere rundkjøringen på Alnabru i rabatten.

Tvetenveien (mot Furuset)

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Det bør vurderes å erstatte eksisterende bomstasjon med en som kan detektere kjøretøyer i begge retninger.

Lambertseterveien

Anbefalt løsning: I dette alternativet fjernes to av de eksisterende bomsnittene, og det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk i hovedløpet på E6 vis a vis eksisterende bomstasjon. Her bør det vurderes å sette opp en portal som dekker alle fire felt for fremføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod.

Det settes også opp en bomstasjon i Lambertseterveien på vestsiden av E6. Det bør vurderes en bomstasjon som kan registrere trafikk i begge retninger. Relasjonen Lambertseter/Bydel Nordstrand og E6 sør vil være kostnadsfri. I tillegg vil E6 nå bli preferert veivalg mellom Abildsø/Skullerud og Ryen i begge retninger, dermed avlastes Enebakkveien forbi Abildsø skole.

Alternativ: Dagens bomsnitt supplerer med to nye snitt (et på oversiden av broen når du kjører opp bakken til Lambertseter og et på E6 i retning Skulleruddumpa like etter at du har kjørt under broen, men før påkjøringsfeltet for de som kommer ned fra Lambertseter). Dette gjør at alle relasjoner må gjennom et bomsnitt, bortsett fra Lambertseter-E6 sørover (som uansett skal være gratis).

 

LES OGSÅ: Får ikke flyttet bommen ved Abildsø

Sandstuveien

Anbefalt løsning: Eksisterende bomstasjon flyttes lengre vest (nærmere Brattlikollen, omtrent ved Rema) i Sandstuveien. Det settes opp galge som dekker begge felt. For å få plass til galgen må det vurderes å utvide fortauet ut i vegbanen. Parkering må fjernes på strekningen.

Løsningen dekker alle relasjoner til/fra Bydel Nordstrand. Ulempen med alternativet er at sørvendt trafikk av/på E6 krysser to bomsnitt i relativ kort avstand, Sandstuveien og E6. Kjøretøy med Autopassavtale vil bare betale for en passering innen en time.

Alternativ løsning: Bomsnitt der du kjører av E6 mot Brattlikollen og på broen over E6 i retning Brattlikollen. Dette dekker nesten alle relasjoner bortsett fra nordre del av Nordstrand bydel til retning E6 sør. Fortsetter man på E6 sørover vil man imidlertid måtte betale i et bomsnitt ved Lambertseterkrysset. NB! Dette alternativet kan ikke kombineres med anbefalt løsning for Lambertseterkrysset. På grunn av alternativets utforming vil det være mulig å kjøre mellom Nordstrand og Østensjø uten å betale.

Ekebergveien på Ekebergsletta

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Det bør vurderes om det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge retninger.

LES OGSÅ: Flytt klossene, så slipper vi å passere bomringen!

Kongsveien

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Det bør vurderes om det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge retninger.

E18 Mosseveien

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Dersom det velges en galgeløsning bør denne være svingbar for å kunne forenkle driften. Det bør også vurderes å sette opp en portal som dekker alle fire felt for fremføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod.

Her kan du lese hele saksdokumentet om bomstasjonene i Oslo fra Statens vegvesen i sin helhet.

E6 Taraldrud

Bommen plasseres ved kontrollstasjonen på Taraldrud. I tillegg en i påkjøringen fra Taraldrud kontrollstasjon. Utfordringer: Dette er en høytrafikkert vei der det er etablert midlertidig kollektivfelt på store deler av strekningen. For å unngå problematikken med å måtte etablere en øy mellom kjørefeltene plasseres bommen vis a vis Taraldrud kontrollstasjon, da dette er det eneste stedet på strekningen det kun er to felt. For å unngå snikkjøring gjennom kontrollstasjonen må det også settes opp en bom i påkjøringsrampa fra kontrollstasjonen. Kontrollstasjonen vil kunne benyttes for parkering for servicebil i dette området.

LES OGSÅ: Kontrollstasjonen på Taraldrud er blitt toppmoderne

Fylkesvei 155 Sværsvann/Siggerud

Det plasseres en bom i Siggerudveien og en i fylkesvei 155 ved Sværsvann, på Akershus-siden. Utfordringer: Nærhet til strøm og fiber må sjekkes ut. Det planlegges et stort boligområde nord-vest for Siggerudveien (Gjersrud–Stensrud) med flere utkjøringer fra feltet og ut i Siggerudveien, men med plassering som vist vil feltet havne innenfor bomsnittet og dermed ingen risiko for snikkjøring gjennom det nye feltet.

Alternativ og anbefalt plassering: Kun en bom på Oslo-siden av fylkesgrensa, innenfor krysset med Siggerudveien vil fange opp trafikk fra både Siggerudveien og fv155. Vil medføre at noen boliger med adresse i Oslo vil måtte passere bom for å kjøre inn i Oslo. Denne plasseringen reduserer andelen av interntrafikk i Ski som må passere bomsnittet, for eksempel mellom Siggerud og Sønsteby. Dersom Gjersrud– Stensrud realiseres, må bommen enten flyttes eller de planlagte utkjøringene stenges for å unngå snikkjøring.

Ingierstrandveien og Gamle Mossevei

Det settes opp to bommer, en i Ingierstrandveien og en på Gamle Mossevei, på Akershus-siden. Nærhet til strøm og fiber må sjekkes ut.

Alternativ og anbefalt plassering: De to bommene erstattes av en bom i Ljansbrukveien, på Oslo-siden nord for krysset med Ingierstrandveien. En slik plassering vil fange opp trafikk fra både Ingierstrandveien og Gamle Mossevei. Trafikk fra Osloungdommens motorsenter, som ligger i Oslo, må da passere bomsnittet inn mot Oslo.

E18 Mastemyr

Det plasseres en bom på E18 før avkjøring til fv152 Kolbotn, og en bom i påkjøringen fra fv152 Kolbotn, på Akershus-siden. Utfordringer: E18 er en veg med høy trafikk og høy hastighet. Det må bygges en egen p-plass for servicebil på E18.

Alternativ og anbefalt plassering: De to bommene erstattes av kun en bom på Oslo-siden, rett før avkjørsel til Fiskevollbukta. Det er ikke noen av- eller påkjørsler mellom kommunegrensa og bomsnittet og all trafikk på E18 blir dermed fanget opp. Det vil ikke være behov for å etablere egen parkeringsplass for servicebil, da det er mulig å parkere på Sivilforsvarets område. Men det må etableres atkomstvei fra p-plass til portal.

Rosenholm

Bommen plasseres i Rosenholmveien før gangbrua, på Akershus-siden. Utfordringer: Innfartsparkeringen rett innenfor foreslått plassering er spesielt attraktiv for pendlere som kommer sydfra da Rosenholm er siste jernbanestasjon innenfor sone 1.

Fjellveien/Prinsdal

Bommen plasseres i Fjellveien, mellom Nordbråtenveien og Toppåsveien. Utfordringer: Smal veg med lite trafikk. Det kan være utfordrende å plassere en bom i en boliggate siden det kan dele nabolaget, men lokaliseringen følger kommunegrensen og dermed skolegrenser mv.

Alternativ løsning: Stenge Fjellveien for all trafikk unntatt buss. Vil kreve fysiske tiltak, for eksempel en bussbom eller stenging av veg og omlegging av bussruten. Vil medføre omveg for de som bor nærmest bommen.

Skiveien

Bommen plasseres i Skiveien mellom Valhallaveien og Trygve Strømbergs vei, på Akershus-siden. Utfordringer: Avstand mellom fylkesgrensen og nærmeste avkjørsel er kort.

Her kan du lese hele saksdokumentet om bomplasseringene på Akershus-siden av grensen.