Det er bare halvannen uke igjen til Stortingsvalget, og spenningen er stor. Her kan du bli litt bedre kjent med de lokale kandidatene som er høyest opp på valglistene til de ni største oslopartiene.

Siv Jensen (48)

 • Parti: FrP (1. kandidat)
 • Bosted: Nordstrand
 • Sivil status: Singel
 • Yrke/faglig bakgrunn: Finansminister og partileder i FrP, utdannet økonom.

1. Hva er din viktigste kampsak?

- En trygg eldreomsorg ligger mitt hjerte nærmest, derfor skal vi fortsette å bygge flere sykehjemsplasser og sikre kvalitet og valgfrihet i eldreomsorgen. Dette valget går også FrP til valg på å fjerne eiendomsskatten. Vi mener boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Bedre vei og bane er viktig. Vi må bygge ut hele E18 fra Oslo til Asker, få E6 utenom Ryen i ny Manglerud-tunnel og ny T-banetunnel gjennom sentrum. Jeg er veldig glad FrP har fått fortgang i planene for Aker sykehus, nytt regionsykehus på Gaustad, og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I neste periode er det viktig å sikre at sykehusplanene i Oslo realiseres.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- FrP skal skape en enklere hverdag for folk flest. For at det skal finnes nok barnehageplasser til alle og en trygg eldreomsorg er vi avhengige av den fantastiske jobben som blir gjort av både private og offentlige. Vi i FrP vil sikre at det fortsatt vil være mulig å velge gode tilbud som Ljabru-hjemmet når man har behov for det. Jeg mener også Frp i regjering er nødvendig for å få til skattelettelser for folk flest. I Oslo bagatelliserte Ap eiendomsskatten, fasiten ble store skatteregninger og nedlagte sykehjemsplasser. FrP vil gjøre med eiendomsskatten som vi har gjort med arveavgiften, fjerne den.

PRØV OGSÅ: Velgerhjelperen hjelper deg å velge parti!

Mudassar Kapur (40)

 • Parti: Høyre (5. kandidat)
 • Bosted: Ekeberg/Simensbråten
 • Sivil status: Gift
 • Yrke/faglig bakgrunn: Stortingsrepresentant

1. Hva er din viktigste kampsak? 

- Skape flere jobber, bygge kunnskapssamfunnet, satse på forsvar og trygghet, motvirke sosiale forskjeller og at storbyene får ekstra satsing for å møte sine utfordringer.

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Jeg vil fortsette å jobbe for at Oslo har ressurser til å møte befolkningsveksten. Vi må fortsette satsingen på kollektivtransport og smart byutvikling. Videre må vi jobbe for god integrering og motvirke sosiale forskjeller gjennom en god skole og tilgang til arbeid.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- Oslo er en by som vokser i rekordfart. Jeg ønsker å sikre en boligbygging og byutvikling som fortsatt ivaretar det lokale særpreget og gode bomiljøet. Videre er jeg opptatt av satsingen i Oslo Sør, at vi holder progresjon for bygging av Manglerudtunnell og sikrer valgfrihet i eldreomsorgen. 

LES OGSÅ: Nå kan du stemme til stortingsvalget

Siri Gåsemyr Staalesen (44)

 • Parti: Arbeiderpartiet (4. kandidat)
 • Bosted: Nordstrand
 • Sivil status: Gift, tre barn
 • Yrke/faglig bakgrunn: Partisekretær. Historiker/ har jobbet i ulike departement og Oslo kommune

 

1. Hva er din viktigste kampsak?

- Det viktigste for meg er at alle skal ha like muligheter, forskjellen mellom folk øker. Da er det å ha en jobb er avgjørende, gjennom egen inntekt får vi mulighet til å leve de livene vi ønsker. Vi skal bruke de store pengene på skole, helse og eldreomsorg heller enn skattekutt for de som har mye fra før.

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Oslo vokser, det er grunnleggende positivt for byen vår. Samtidig krever det mye av oss som politikere,  vi må klare å bygge ut infrastrukturen vår i takt med befolkningsøkningen, arven etter 18 år med Høyre er sprengt kapasitet. Skal vi klare å legge til rette at folk kan ta miljøvennlige valg når de skal få hverdagen til å gå opp må vi ta igjen etterslepet. Med ambisiøse grep skal vi nå ta vår del av ansvaret for fremtidige generasjoner. Vi har fått til veldig mye bra i Oslo allerede, men vi trenger en regjering med like store ambisjoner. Ikke minst trenger vi drahjelp i form av statlige investeringer til kollektivutbygg. Arbeiderpartiet ønsker en kollektivsatsning med inntil 70 prosent statlig finansiering, det vil bety mye for Oslo.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- De bør stemme på Arbeiderpartiet, fordi vi vil bygge en by og et land der alle skal med. Hvor vi skaper flere arbeidsplasser, og forhindrer et useriøst og brutalisert arbeidsliv. Hvor vi bekjemper forskjeller og løser hverdagsutfordringene til folk flest.  Hvor helse og skole prioriteres høyere enn skattekutt, og hvor vi tar vare på miljøet, kutter klimautslippene, bygger ut kollektivtrafikken og skaper framtidsrettede jobber.​

Mer om hvor du kan forhåndsstemme lokalt og hvordan du stemmer kan du lese om på noblad.no

Hans Olav Syversen (50)

 • Parti: KrF (1. kandidat)
 • Bosted: Stenbråten
 • Sivil status: Gift, 2 barn
 • Yrke/faglig bakgrunn: Stortingsrepresentant/Utdannet jurist

1. Hva er din viktigste kampsak?

- Vi må ha et samfunn som ikke sorterer bort mennesker; enten det er gjennom aktiv dødshjelp, tvillingabort eller barn med Downs syndrom. I møte med et stadig mer mangfoldig samfunn må vi også verdsette og ta vare på de verdier som vår kristne og humanistiske kulturarv representerer.

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Vi trenger en god byutvikling som ivaretar Oslos gode sider; bysentrumet, gode lokalmiljø, sjøen og marka. God kollektivdekning må fortsatt prioriteres høyt. Byen må oppleves trygg for innbyggerne og vi må gi våre barn og ungdom en god skole med tilpasset opplæring. Det krever flere lærere i grunnskolen som har tid til barna. Så må vi sørge for at de mennesker som faller utenfor får et sosialt sikkerhetsnett.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- Jeg håper de resultater KrF har levert for Oslo; blant annet økte midler til barnevern, lærerdekning, billigere barnehageplass for de med dårlig økonomi og at vi nå i juni fikk flertall for at Oslo Sør - satsingen skal fortsette, vil gi gode grunner for å velge KrF ved valget. Ønsker du at samfunnet skal bygge på et verdigrunnlag og ikke verdinøytralitet, så håper jeg KrF er partiet for deg. Å velge et parti med en 1. kandidat som bor i lokalmiljøet er forhåpentligvis også et pluss.

Mer om hvilke lokale kandidater du kan stemme på kan du lese om på noblad.no

Bjørnar Moxnes (35)

 • Parti: Rødt (1. kandidat)
 • Bosted: Nordstrand
 • Sivil status: Gift og to barn
 • Yrke/faglig bakgrunn: Jobber som politiker, utdannet sosiolog. Har jobbet som pleieassistent på sykehjem, i butikk og på desken i avis

LES OGSÅ: Lokalprofilen: Nordstrand i tre ledd

1. Hva er din viktigste kampsak?

- Å bekjempe de økende forskjellene og velferdsprofitørene, som truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Ingen av de andre partiene har klart å gjøre noe med dette. Rødt trengs på Stortinget for å å få gjort jobben. 
 

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Oslo er en delt by med store forskjeller på fattig og rik. Rødt vil utjevne forskjeller ved å fjerne egenandeler på helse- og tanntjenester og øke skattene for de som har mest. Vi vil også bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, som nå ødelegger ansattes lønns- og arbeidsvilkår innen bygg og anlegg, transport, renhold og flere andre bransjer. 
 

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- På Stortinget vil Rødt jobbe for at gjennomgangstrafikken sørfra går utenom bydelene våre, og i stedet tas på riksveiene. Innbyggerne i Oslo sør trenger et parti på Stortinget som vil styrke den felles velferden i stedet for stadig mer privatisering. Innbyggerne skal være trygge på at penger de skatter til eldreomsorg, helse og barnehager går til det formålet, og ikke forsvinner ut i privat profitt.

LES OGSÅ: Lokalprofilen: Brenner for stemmeretten

Aisha Naz Bhatti (36)

 • Parti: Senterpartiet (1. kandidat)
 • Bosted: Holmlia
 • Sivil status: Skilt
 • Yrke/faglig bakgrunn: Politisk rådgiver for Senterpartiet/mastergrad i statsvitenskap

1. Hva er din viktigste kampsak?

- Min kampsak er integrering. Vi må ha gode verktøy med språkopplæring og arbeidstrening, og ikke minst gi midler til frivillige organisasjoner som jobber med integrering i ulike lokalsamfunn. Inkludering er alles ansvar, og det skjer i møte med hverandre. Vi må motvirke segregering. Jeg vil være en tydelig stemme for en tydelig og aktiv integreringspolitikk.

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Sosiale og økonomiske forskjeller er en voksende utfordring i byen vår. Sosioøkonomiske forskjeller har store ringvirkninger for et samfunn. For å utjevne forskjellene mener jeg at vi må ha en rettferdig skatte- og avgiftspolitikk, en sosial boligpolitikk, gode integreringstiltak, et anstendig arbeidsliv med gode arbeidstakerrettigheter, og godt utbygde tjenester der folk bor.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- Vi trenger en tydelig stemme på tinget fra vårt distrikt.  Sp er et parti som har troa på et sterkt lokaldemokrati . Vi vil desentralisere tjenester. Vi skal ta vare på norske interesser og arbeidsplasser. Vi vil kjempe for nasjonal og lokalt eierskap til fellesskapets ressurser.

Mohammad Shoaib Sultan (43)

 • Parti: MDG (7. kandidat)
 • Bosted: Bjørndal
 • Sivil status: Gift
 • Yrke/faglig bakgrunn: Rådgiver Antirasistisk Senter/Bystyrepolitiker - Statsviter med Mastergrad i ledelse og finans

 

1. Hva er din viktigste kampsak?

- Kampen for et bedre klima og miljøpolitikk. Det handler om hva slags verden vi etterlater våre barn. Lokalt handler det veldig mye om utformingen av politiets beredsskapssenter på Taralrud og støyproblematikken knyttet til det!

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- De økende forskjellene mellom fattige og rike i byen vår. Jeg ønsker å arbeide for mer utjevnende politikk for å bygge ned de økonomiske og sosiale forskjellene.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- De bør stemme på MDG fordi vi ønsker å arbeide for en varmere, mer inkluderende by med mange møteplasser på tvers. Lokalt mener vi at et bedre kollektivtilbud og mulighet for flere og mer hyppige kollektivreiser på tvers av bydelene er noe av det viktigste. I tillegg til en bedre sykkelsatsning. Nasjonalt ønsker vi at Norge tar ansvaret med å jobbe for å nå målene fra Parisavtalen.

Trine Dønhaug (61)

 • Parti: SV (9. kandidat)
 • Bosted: Prinsdal
 • Sivil status: Aleneboende
 • Yrke/faglig bakgrunn: Avdelingsleder i NAV Bydel Søndre Nordstrand, boligavdelingen. Nestleder i bydelspartiet og varamedlem for SV i Oslo bystyre

1. Hva er din viktigste kampsak?

- Min viktigste kampsak er rettferdig fordeling. Det beste ved Norge er de små forskjellene, det sikrer stabilitet og tillit i befolkningen. Under den blå-blå regjeringen har forskjellene økt, derfor er det viktig å få et skifte for å slåss for små forskjeller. Den viktigste saken jeg vil jobbe med for Oslo sør - bydel Søndre Nordstrand er et områdeløft.

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Oslos største utfordring er forskjellene i levekår og klima/miljøutfordringer. Under den blå-blå regjeringen har forskjellene økt og derfor vil jeg sloss for en by der ulike mennesker har samme muligheter til en trygg oppvekst, en trygg jobb og en trygg bolig.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- Fordi SV har vist at når vi har innflytelse i politikken får vi resultater. Et eksempel på det er innføring av gratis AKS, som nå innføres gradvis i hele Oslo. For vårt distrikt, med mange barn og unge er flere lærere/voksne i skolen særdeles viktig. Gode/trygge bomiljøer, satsing på kollektivtilbud og velferdstjenester til alle som har behov for det er SV saker som vil komme vårt distrikt til gode. Stem SV. Spesielle saker jeg er opptatt av er boligpolitikk og kulturhus i Søndre Nordstrand.

Kyrre Alvær (45)

 • Parti:  Venstre (11. kandidat)
 • Bosted: Mortensrud
 • Sivil status: Samboer
 • Yrke: Kontorleder i NITO Oslo og Akershus, leder Søndre Nordstrand Venstre

 

1.  Hva er din viktigste kampsak?

- God oppvekst for alle. Jeg vil jobbe for at et bredt kultur- og idrettstilbud skal gi alle barn en mulighet til fellesskap og glede i oppveksten. Barn og unge trenger både organisert og uorganisert fritid. Det er viktig med mangfold.

2. Hva er Oslos største utfordringer og hvordan vil du løse dem?

- Miljø og ren luft. Vi må gå når det er hensiktsmessig, sykle når det er lurt, kjøre kollektivt når det er best, og bruke nullutslippsbiler når det er nødvendig. Vi må fortsette å sørge for at det er smart å velge disse løsningene. På Stortinget vil jeg jobbe for at Oslo kan nå sitt potensiale på ren bevegelighet i byen.

3. Hvorfor bør innbyggerne i vårt distrikt stemme på deg og ditt parti?

- Et Stortingsvalg handler om hvilken retning vi vil gå med samfunnet. For meg er det et ideologisk valg. Hvordan tror vi at framtiden skapes til beste for mennesker og fellesskap? Venstre er på lag med den positive og optimistiske framtiden der det skal være enkelt og skape sitt egent arbeid og liv, samtidig som fellesskapet hjelper hverandre om det trengs. Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneskes ukrenkelighet. Liberale er utålmodige i arbeidet etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg og samfunnet.