E6 KLEMETSRUD-ULVEN: I løpet av planleggingsarbeidet med E6 Manglerudprosjektet som har pågått siden februar 2016, har Statens vegvesen sett på mulige nye alternative løsninger for E6 som de ønsker å utrede videre.

- Vi varsler derfor en utvidelse av planområdet for E6 Manglerudprosjektet, sier Ingun Risnes i Statens vegvesen.

Statens vegvesen ser på nye løsninger for hovedveisystemet i området Bryn/Teisen/Ulven/Alna.

Utvidelsen berører større deler av grunnen under lokale områder som Nordre Skøyen og Bryn mot Østensjø.

LES OGSÅ:

Manglerudtunnel med i Oslopakke 3

Kontrakt for E6 Manglerudprosjektet i boks

De nye alternativene

Det nye alternativet de vil utrede er ny E6-tunnel (arbeidsnavn "Manglerudtunnelen") fra Abildsø til Smalvollveien nedenfor Tveita.

Ny E6 følger Smalvollveien videre og kobles til dagens E6 omtrent ved Alna senter. For den nye E6-tunnelen vurderes en tilknytning til/fra Ring 3 ved Bryn. Tilknytningsveien går inn i fjellet nordøst for dagens Brynstunnel.

(Saken fortsetter under skissen)

Ny tunnel (arbeidsnavn "Teisentunnelen") mellom Strømsveien ved Teisenkrysset og ny E6-trasé ved Smalvollveien. Teisenkrysset bygges om til toplanskryss med alle svingebevegelser.

I dette alternativet blir E6 mellom Abildsø og Alna cirka 2,2 km kortere enn dagens E6 via Ryenkrysset og Ulvensplitten.

Det nye alternativet gir mulighet for delvis nedbygging av dagens trase for E6 som går via Ulvensplitten og «Arm av E6» Strømsveien mellom Alna og Teisenkrysset.

Nedbygging av disse veiene kan gi reduserte barrierer og kan gi nye rammer for den fremtidige byutviklingen i området.

LES OGSÅ:

Vil ha ny T-banelinje sørover langs E6

Ser lys i enden av Manglerud-tunnelen

Veien videre

Det skal gjennomføres tekniske og økonomiske vurderinger av dette alternativet og konsekvensene for miljø og samfunn skal utredes. 

- Konsekvenser knyttet til nærføring til Alnavassdraget og støy i forhold til eksisterende boliger er av de temaene som må vurderes nøye før vi kan anbefale hvilket alternativ som skal videreføres, sier Ingun Risnes.

De nye alternativene for hovedveisystemet i området Bryn/Teisen/Ulven/Alna vil utredes parallelt med de opprinnelige alternativene i planprogrammet.

I tiden framover vil det foregå registreringer og undersøkelser på strekningen ved teknisk personale fra Statens vegvesen.

Før det gjennomføres grunnboringer og kulturminneundersøkelser med maskinelt utstyr vil de grunneierne dette gjelder få varsel.

LES DEBATT:

- Manglerudtunnel nå!

- Mangerudtunnelen trengs!

Om E6 Manglerudprosjektet

E6 Manglerudprosjektet strekker seg fra Klemetsrud til Ulven. Målet med prosjektet er å tilby et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i planområdet.

Det betyr blant annet redusert støy og luftforurensing fra vegtrafikken, bedret fremkommelighet og forutsigbarhet for kollektivtrafikken, et sammenhengende gang- og sykkelveisystem og større forutsigbarhet for godstransporten.

- Ny E6 i tunnel forbi Ulven/Teisen/Breivoll vil legge til rette for en ønsket byutvikling i Hovinbyen, i tråd med den nye kommuneplanen for Oslo, sier Risnes.

Les flere saker og debattinnlegg om Manglerudtunnelen her

Inviterer til møte

Den utvidelsen av planområdet som nå varsles blir en tilleggsutredning til den konsekvensutredningen (KU) som er varslet tidligere. Det skal utarbeides en overordnet KU for hele prosjektet, som vil følge første reguleringsplan for E6 Klemetsrud - Ryen.

Høring av denne planen og overordnet KU for hele prosjektet vil bli i 2019.

Høringsfrist for innspill til utvidelsen av planområdet er satt til 18. januar 2017.

Staten Vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte på Bryn skole 10. januar 2017 klokken 18.00-20.00.