Mortensrud-plan utsatt til etter sommeren

FREMTIDENS MORTENSRUD: Planprogram for Mortensrud kommer trolig til behandling i bystyret på høstparten. Foto: Nina Schyberg Olsen

FREMTIDENS MORTENSRUD: Planprogram for Mortensrud kommer trolig til behandling i bystyret på høstparten. Foto: Nina Schyberg Olsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Det var håp om at planprogrammet for Mortensrud skulle til behandling i bystyret før sommeren, men saken blir nå utsatt til etter ferien. Et lokalt opprop krever flytting av det foreslåtte sykehjemmet bak Senter Syd, mens andre vil flytte en foreslått friidrettshall.

DEL

MORTENSRUD: Det har de siste årene vært jobbet med et planprogram for Mortensrud.

Formålet er å gi generelle anbefalinger for fremtidig byutvikling og vise et hovedgrep for offentlige rom, arealbruk og utnyttelse.

Planprogrammet gir også anbefalinger for hvilke type offentlige og private tilbud som skal etableres på Mortensrud.

Plan- og bygningsetaten har utformet et forslag til planprogram som har vært ute på høring og som har vært behandlet i byrådet.

Byutviklingskomiteen har vært på befaring og behandlet saken 6. juni i år, men komiteen vedtok enstemmig å utsette saken.

Etter det Nordstrands Blad kjenner til skal saken opp igjen i komiteen 22. august og videre til behandling og vedtak i bystyret etter det.

Planprogrammet

Planprogrammet skisserer blant annet hvordan ny skole og sykehjem, samt nye boliger, kan lokaliseres tett på dagens senter og T-banestasjon.

Planområdet er cirka 663 dekar og dekker gjeldende kommunedelplan for Lofsrud – Mortensrud.

I tillegg inngår et utbyggingsfelt vest for Stenbråten skole der Obos arbeider med en reguleringsplan.

Mer om disse planene kan du lese om her.

Mortensrud skole og Lofsrud skole er også innlemmet i planområdet.

Planer for idretten

I planene samles idrettsanleggene i en idrettspark sør for senteret, som skal være hovedarenaen for organisert idrett på Mortensrud.

Det er satt av plass til den lokale idretten lengst nord i parken og regionale funksjoner, som er mer plasskrevende, lengst sør (for eksempel ny cricketbane).

Ved en effektiv arealutnyttelse vil områdene kunne romme både friidrettshall og fotballbaner, heter det i Planprogrammet. Dagens kunstgressbane, som ble rehabilitert i 2016, beholdes.

Det foreslås en landhockeybane sør for kunstgressbanen som en erstatning for dagens bane sør for Senter Syd. Her foreslås det nemlig sykehjem og boliger.

LES OGSÅ: Allsidig folkefest på Mortensrud

Se bilder fra Mortensrud festival 2017 her!

Høy fortetting

Planprogrammet viser mulighet for til sammen 1400 nye boliger i planområdet.

Det største boligpotensialet ligger nord for Mortensrudveien.

Her er det mulig å bygge cirka 1000 boliger i tillegg til to nye barnehager, park, nye gang- og sykkelveier, grøntområder, torg og gater.

Trafikk og veier

Et hovedgrep er ombygging av Mortensrudveien til gate med trerekker, brede fortau og sykkelfelt.

Tilsvarende skal Lofsrudveien forbi Mortensrud sentrum opparbeides til gate med sykkelfelt, trerekke og brede fortau.

Et annet, viktig grep er omlegging av Gamle Bygdevei gjennom felt 16 og østover fram til nytt kryss ved Mortensrudveien og Helga Vaneks vei.

Grøntområder, torg, parker og gang-/sykkelveier er også en sentral del av planen.

LES OGSÅ: Lokalprofilen - Mortensrudpatrioten

Motstemmer

Det foreligger et innbyggeropprop mot plassering av sykehjem rett bak Senter Syd.

Oppropet har i skrivende stund fått 332 signeringer, som er nok til at oppropet må behandles i bystyret.

I oppropet er følgende krav fremmet:

«Mortensrudsamfunnet krever en felles møteplass som særlig er tilpasset ungdoms behov i felt 10 (området rett bak Senter Syd). Finn alternativ plassering av sykehjemmet!»

Det presiseres at situasjonen for uorganisert ungdom på Mortensrud er prekær:

«et mindre tilbud i første etasje på et sykehjem er rett og slett en hån mot Mortensrud og vår unge befolkning!»

LES OGSÅ: - Dette huset skal være en møteplass for alle

Friidrettshallen

Bekymring er det også i friidrettsmiljøet som kjemper for en større friidrettshall enn det per i dag legges opp til i planprogrammet.

Som nevnt ser man for seg å samle idretten i Idrettsparken, men her er det ikke plass til mer enn en liten friidrettshall på 95 X 60 meter.

Friidretten ønsker seg en hall på 120 X 60 meter for å ha plass til alle øvelser og sammen med politikere har de sett på muligheten for en annen plassering av hallen.

Spørsmål har blitt stilt til Plan- og bygningsetaten om en kommunal tomt som er anbefalt avsatt til næring (i planen omtalt som felt 14) kan være en mulighet.

Plan- og bygningsetaten mener at området ikke egner seg til en slik idrettshall, blant annet «fordi det gir mindre muligheter for sambruk med øvrige idrettsanlegg, samt at plasseringen er noe usentral».

Videre skriver Plan- og bygningsetaten i brev av 1. juni 2018 at «Det er sterk avhengighet mellom arealbehovet til cricketbanen og friidrettshallen.»

Plan- og bygningsetaten anbefaler at de kommunale etater samarbeider om å utarbeide et forprosjekt som ser på arealbehov og plassering av de to anleggene i sammenheng.

Les flere saker om Mortensrud på noblad.no

Artikkeltags