OSLO: Etter krevende forhandlinger la partene i Oslopakke 3-samarbeidet mandag denne uken endelig frem en mye omtalt og revidert avtale.

De påpekte at de var glade for å «legge frem en pakke som styrker kollektivtilbudet og satser på bærekraftige løsninger for regionen, og legger til rette for god by- og stedsutvikling».

Dette finansieres blant annet av høyere avgifter og ny bomring på bygrensen sør i Oslo.

– Avtalen vil gjøre Oslo til en bedre by å bo i, slo miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fast under pressekonferansen.

LES OGSÅ: Kontrakt for E6 Manglerudprosjektet i boks

Manglerudtunnelen

E6 Manglerudprosjektet er fortsatt inne i Oslopakke 3, med planlagt oppstart i tidsrommet 2023–27.

I avtalen heter det blant annet at:

 «En realisering av Manglerudtunnelen vil åpne for at deler av trafikken som i dag går på Mosseveien kan ledes inn på E6. Dette muliggjør en nedgradering av Mosseveien til lokalvei uten en tunnelløsning. I det videre arbeidet med Manglerudprosjektet skal byutvikling og redusert behov for biltrafikk i Oslo vektlegges».

LES OGSÅ: Ser lys i enden av Manglerudtunnelen

Kollektivtrafikk

I avtalen prioriteres ellers blant annet oppgradering av resterende del av Østensjøbanen og Bryn ønskes utviklet som kollektivknutepunkt.

Det er dessuten satt av midler til planlegging av nye trikkeprosjekter, som strekningen Ljabru-Hauketo.

Les flere saker og debattinnlegg om Manglerudtunnelen her

Fakta om Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en felles plan for kollektivtilbud, vei og transport i Oslo og Akershus fra 2017-2036. Etter forhandlinger er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune enige om dette:

 • Bompengene øker i 2017. I rushtiden vil det koste 58 kroner å passere med dieselbil og 48 kroner med bensinbil. 10 kroner lavere utenom rushtiden. Fortsatt 10 % rabatt med brikke.
 • Det innføres bomavgift på elbil i rushtiden fra 2018, på 20 kroner. 10 kroner utenom rushtid. Fra 2020 blir det dyrere.
 • Prisene på kollektivbilletter skal øke mer enn vanlig prisvekst.
 • Kapasiteten på E18 utvides med 1,5 kilometer mellom Lysaker og Strand, med vekslingsfelt, to vanlige bilfelt, bussfelt og sykkelvei. Tunnel fra Strand til Høvik kirke blir utsatt.
 • Fornebubanen er fullfinansiert med nye T-banevogner og skal påbegynnes i 2017-18, klar i 2024. Staten skal betale 50 %.
 • Det skal bygges nytt sikrings- og signalanlegg i eksisterende T-banetunnel under Oslo, noe som betyr økt kapasitet.
 • Ny sentrumstunnel for T-bane er fullfinansiert og skal stå klar i 2028. Staten skal finansiere 50 %.
 • Ny vei i tunnel fra E18 til Gjønnes, kalt Bærumsdiagonalen. Skal redusere trafikk i boligområder og bedre bussframkommelighet. Det forutsettes at trafikken ikke skal øke.
 • Bevilgninger til kollektivtrafikk økes med over 70 % fra forrige avtale.
 • 93 % av bompengene som brukes i Oslo skal gå til kollektivtiltak, sykkel og gange.
 • De neste 20 år gis det 50 mrd. til satsing på kollektiv og sykkel.
 • Baneløsning på Nedre Romerike med tverrforbindelse i Groruddalen er sikret finansiering med 12 mrd.
 • Rammen til trikk og bane økes til over 10 mrd.
 • 4,2 mrd. i bompenger settes av til å bygge ut sykkelveier, det gjør at hele sykkelveinettet i Oslo nå er finansiert.
 • Det avsettes midler til lokale byutviklingstiltak som Røatunnelen, lokk over E6 i Groruddalen og lokk over E18 ved Filipstad.
 • Rushtidsavgift og høyere bomtakster skal gi effekt på luftforurensing og miljø allerede fra neste vår.
 • Avtalen skal gi 12 millioner færre bilpasseringer gjennom bomringen og biltrafikken inn til Oslo skal reduseres med 11 %.
 • Enighet om reduksjon i biltrafikken med 15 % over bomringen innen 2019, tilsvarende 66.000 færre biler daglig.
 • Nytt opplegg for bomsatser skal redusere antallet osloborgere som bor i «rød sone» for luftforurensing fra dagens 200.000, til mellom 10-20.000 i 2022.
 • Partene er enige om å bygge ut rundt 1,5 km av de planlagte 4,5 km i første del av utbyggingen av E18.
 • Utover dette skal ingen vei bygges ut før ny forhandling er gjennomført i 2020.
 • Ny bussterminal på Lysaker skal bygges ferdig til åpning av Fornebubanen.

(Kilde faktaboks: NTB)

Her kan du lese den reviderte Oslopakke 3-avtalen (ekstern lenke)