KONGSVEIEN:  Bymiljøetaten foreslår å omregulere Kongsveien mellom Konows gate og Kongshavn videregående skole (gamle Sjømannsskolen). Hovedmålet med omregulering er å bedre forholdene for syklende, gående samt god og sikker avvikling av banetrafikken.

Det er i dag en utsatt veistrekning for myke trafikanter, med stedvis svært smalt fortau, en så smal veibane at større kjøretøy må benytte fortauet og flere syklister som velger å sykle på fortauet.

Forslaget innebærer trikketunnel mellom Konows gate og Kongshavn vgs. og det foreslås tosidig sykkelfelt i Kongsveien. Ekebergparken holdeplass flyttes sørover.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget og i sakspapirene skriver de «at planforslaget legger til rette for betraktelig forbedrede forhold for alle trafikanter i bydelen Nordstrand med tilgrensende områder. Det beskriver et tiltak med godt kostnads-nytte-forhold.»

Forslaget er nå ute på høring og frist for innspill er 6. mars.

LES OGSÅ:

Foreslår Ekebergbanen i tunnel

Frykter dødsulykker i Kongsveien

Debatt: Kongsveien: Kostbart, men best

Bakgrunn

Arbeidet startet da Bymiljøetaten i 2012 mottok en bestilling fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel for utarbeidelse av detaljregulering for Kongsveien. Målet var å etablere et tilbud for syklister på strekningen fra Konows gate til trikkeholdeplassen ved gamle Sjømannsskolen, samordnet med oppgradering av Ekebergbanen for å ta imot nye trikker som skal testkjøres september 2019.

Mange konsepter og alternativer har vært utredet, men konklusjonen var at en løsning med å legge Ekebergbanen i tunnel fra Konows gate til sør for atkomstveien til Ekebergrestauranten var den beste løsningen. Dagens bane og veiareal kan da benyttes av biler, syklende og gående.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel sendte i april 2016 bestilling til Bymiljøetaten på å gå videre med dette alternativet.

LES OGSÅ: Har fått trikken "helt inn på soverommet"

Dette er forslaget

Planforslaget foreslår altså å legge Ekebergbanen i tunnel mellom Konows gate og Kongshavn vgs.

(Saken fortsetter under skissen)

 

Innenfor eksisterende bane- og veitversnitt utvides fortau og kjørefelt til standardbredder og det etableres tosidig sykkelfelt samt grøft på strekningen. I tillegg etableres kjøresterkt rekkverk for å unngå utforkjøringer.

Ekebergparken holdeplass etableres som en høystandard holdeplass lenger sør enn dagens situasjon.

Ekebergbanen og Kongsveien får separate traseer, og adkomstveien til Ekebergrestauranten må ikke lenger krysse banen.

Det etableres av- og påstigningslommer ved Kongshavn vgs. og parkeringsplass i Ekebergparken.

LES OGSÅ: - Ikke ta fra oss holdeplassen!

Konsekvenser

Planforslaget skal medføre en betydlig bedret sikkerhet for alle som ferdes i området.

Forslaget vil også medføre noe permanent beslag av private eiendommer, en endring av noen naturrelaterte arealformål til trafikk- og andre formål og en omregulering av baneformål til friområde.

Landskapet forandres ved en opptil 16 meter høy og cirka 350 meter lang, men tilbaketrukket/delvis skjult skjæring ved den nye Ekebergparken holdeplass.

LES OGSÅ: Sportsplassen gjenåpnet, Jomfrubråten i uvisse

Lokal kampsak

En av dem som har ivret for å legge Ekebergbanen i tunnel er leder av Nordstrand bydelsutvalg, Arve Edvardsen (H)

- Det var jeg som spilte inn et alternativ med tunnel, da jeg var leder for Nordstrand Høyre, forteller han og legger til at innspillet kom etter at han fant en gammel reguleringsplan fra 1955 som skisserte en tunnelløsning.

Forslaget ble ikke umiddelbart tatt godt imot ifølge Edvardsen.

- Men nå er det altså dette forslaget som fremmes. Det som er utfordringen er kostnadsbildet, sier han. Han understreker at Ekebergbanen uansett skal utbedres på strekningen og at denne kostnaden må trekkes fra beregningene.

I sakspapirene står det at investeringskostnaden ble beregnet til cirka 301 millioner kroner i 2015.

- Det er mye penger å ta over kommunens budsjett, men dette er en god og langsiktig løsning. Kan hende finnes det muligheter for noe statlig støtte, gjennom Oslopakke 3 for eksempel? spør Edvardsen.

Han legger til at bydelsutvalget på Nordstrand skal behandle saken og bli enige om en uttalelse på møte 2. mars.

Les flere saker om Ekebergbanen på noblad.no