NORDSTRAND: Nordstrandskråningen er regulert, men det er ikke vanskelig å se at ønsket om småhus i en grønn innramming ikke følges opp.

Byrådet ønsker derfor nå å sikre Nordstrandskråningens grønne preg. Videre utbygging skal være frittstående småhus i en grønn skråning der terreng og vegetasjon blir bevart.

– Nordstrandskråningen er et viktig grønt landskapselement i bylandskapet, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H).

Innstramminger

Byrådet vektlegger at foreslåtte innstramminger er nødvendig for å bedre ivareta reguleringsplanenes intensjon. Forslaget medfører lavere utnyttelse av tomtene, lavere byggehøyder og begrensinger i hva som tillates av inngrep i terreng og vegetasjon.

Det legges også opp til at reglene er forutsigbare i forhold til hva som vil tillates av påbygg, garasjer m.m.

– Nordstrandskråningen har særlige kvaliteter knyttet til landskap og vegetasjon som byrådet ønsker å bevare, sier Fredriksen.

To deler

Nordstrandskråningen er delt opp i to delområder, Fiskvoll-Ljan og Ljan-Bekkelaget. Det fremmes nå en sak for hvert delområde. Sakene er en revisjon av gjeldende reguleringsplaner fra henholdsvis 2002 og 2004.

Gjeldende reguleringsformål opprettholdes, revisjonene innebærer presiseringer og justeringer slik at hensynet til Nordstrandskråningen som et viktig grønt landskapselement i det overordnede bylandskapet bedre ivaretas.

Endringer

Noen av de viktigste endringene er:

  • Kun tillatt med ene-, tomanns- og tremannsboliger.
  • Begrensninger for hva som tillates av inngrep i terreng.
  • Fjerning av større trær tillates kun der dette inngår som del av et godkjent tiltak eller der trær er syke eller døde.
  • Reduksjon av tillatt utnyttelse og byggehøyder.
  • Minimumsavstand mellom bygninger på 12 meter.
  • Maks lengde/bredde mot hele tiltak mot sjøen settes på 17 meter.

Mange eiendommer

Planen for Fiskvoll-Ljan omfatter cirka 275 mål og cirka 180 eiendommer. Planen for Ljan-Bekkelaget omfatter cirka 1500 mål og cirka 1200 eiendommer.