Slik skal de løse problemer med bostedsløse

ULOVLIG CAMPING: Leserbilde av villcampingen i Ekebergskogen. Nå settes det av mer penger til å håndtere problemer knyttet til bostedsløse. Foto: Privat

ULOVLIG CAMPING: Leserbilde av villcampingen i Ekebergskogen. Nå settes det av mer penger til å håndtere problemer knyttet til bostedsløse. Foto: Privat

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.

DEL

OSLO: I 2016 ryddet Bymiljøetaten totalt 166 ulovlige leire, og det er mye forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold forbundet med slike leire. Tiltakene skal bøte med dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.

– Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å bøte på de problemene som innbyggerne opplever, men den bakenforliggende årsaken, fattigdommen i Øst-Europa, rår ikke vi over. Men det er Oslo kommune som ender med å rydde opp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

LES OGSÅ: Aksjonerte mot ulovlig teltleir i byskogen

Bør vurdere meldeplikt

Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp. I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer et initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kan kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge.

Også krav om meldeplikt for tigging, slik flere andre byer allerede har, må vurderes, mener det rødgrønne byrådet.

LES OGSÅ: Politikere fikk se lokal romleir

10 millioner til rydding

– Innbyggerne i Oslo skal fritt kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka. Derfor må innsatsen for å rydde teltleirer, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen, som legger 10 millioner kroner på bordet til rydding og vedlikehold. Han ber staten ta ansvar for statlige områder som de tilreisende benytter.

Samtidig er kommunen villig til å legge 4,5 millioner kroner i potten for å øke tilskuddene til de frivillige og ideelle organisasjonene som driver akuttovernattingsplasser. Johansen sier at behovet er mellom 40 og 50 nye plasser, og forventer at hvis kommunen øker innsatsen på dette området, så gjør staten det samme.

I tillegg vil kommunen be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på T-bane, trikk og holdeplasser.

DEBATT:

- Send Oslos tiggere til Kardemommeby!

Hva skjer i byskogen?

Tar ikke situasjonen på alvor

Byrådet setter også av penger til informasjonstiltak overfor tilreisende om hvilke lover og regler man skal forholde seg til for overnatting i Norge. Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede et bedret toalettilbud i Oslo.

Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier han tviler på at tiltakene vil føre til merkbare forandringer for Oslos innbyggere. Han mener byrådet fortsatt ikke tar situasjonen på alvor.

– Det er en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som i stor grad allerede er blitt varslet. Vi ville innført et forbud mot tigging, noe som forhåpentligvis ville redusert problemene med tilgrising, sier Solberg til Aftenposten.

(©NTB)

Her er Byrådets tiltak for å håndtere tilreisende bostedsløse

1. Økt innsats til rydding og renhold

For at innbyggerne i Oslo fritt skal kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka må innsatsen for å rydde ulovlige teltleire, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes opp gjennom 2017.

Økonomiske konsekvenser: 10 millioner i 2017.

2. Opprette et samarbeidsforum etter «sentrumsmodellen»

Byrådet vil etablering et samarbeidsforum knyttet til tilreisende bostedsløse EØS-borgere der blant annet kommunale virksomheter, politiet, statlige eiendomsforvaltere og frivillige organisasjoner inviteres til samarbeid.

Økonomiske konsekvenser: 0,5 millioner i 2017.

3. Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser.

4. Flere informasjonstiltak fra kommunen og frivilligheten

Byrådet setter av egne midler til informasjonstiltak overfor gruppen om hvilke lover og regler man skal forholde seg til for overnatting m.m., samt informasjon om hvor det er mulig å få akutt hjelp.

Økonomiske konsekvenser er tatt høyde for i tiltak 1 og tiltak 5.

5. Øke tilgangen til akuttovernatting og sanitærforhold gjennom tilskuddsordning

For å dekke de mest akutte behovene for overnatting og kroppsvask øker byrådet bevilgningen til «Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren» i revidert budsjett for 2017, og det tas inn et nytt formål rettet mot denne gruppen. Dette vil kunne gi inntil 40-50 nye akuttovernattingsplasser, informasjonstiltak og inntil en dobling av dusjtilbudet fra ca. 180 dusjer i uken.

Dersom Oslo kommune nå øker sin innsats på dette feltet er det naturlig at staten ved Justisdepartementet også gjør det samme. Økonomiske konsekvenser vil være om lag 4,5 millioner kroner

6. Utrede et forbedret toalettilbud i Oslo

Bymiljøetaten har gjennom tildelingsbrevet for 2017 fått i oppdrag å utrede et forbedret toalettilbud i Oslo. Denne utredningen vil være ferdig i løpet av høsten og også ta med seg perspektivene knyttet til tilreisende bostedsløse og de erfaringene man tidligere har gjort seg med ubetjente mobile toaletter.

7. Vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet

Trondheim, Bergen og Kristiansand har i dag meldeplikt for tigging. Byrådet vil løfte dette spørsmålet inn i politirådet.

8. Ta initiativ overfor staten/justisdepartementet om et forskingsprosjekt for å frembringe kunnskap om antall tilreisende i Norge og de store byene

Det er i dag ingen offentlige instanser som registrerer grupper som oppholder seg i Norge. Fordi det er svært vanskelige å anslå omfanget av tilreisende og deres bakgrunn er det også krevende å tilpasse mulige tiltak. Et slikt forskningsprosjekt ville kunne frembringe kunnskap vi i dag mangler.

9. Krav til regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet

Oslopolitiet står i en særstilling når det gjelder omfanget på arbeidet knyttet til denne gruppen med å stanse vinningskriminalitet, organisert kriminalitet og bistå kommunen i å opprettholde ro- og orden. Byrådet vil be Justisdepartementet om å sette inn ekstra ressurser til dette arbeidet i Oslo.

10. Krav til regjeringen om å øke innsatsen for rydding og renhold på statlig grunn

Staten eier store områder i Oslo som også benyttes til ulovlig teltleire, overnatting m.m. Dersom Oslo kommune øker sin innsats til rydding og renhold på kommunens eiendommer, er det viktig at staten gjør det samme slik at ikke leieren bare flyttes over på statlig grunn.

11. Be staten om å vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende.

EØS-regelverket slår fast at man kan oppholde seg i Norge i tre måneder uten å registrere seg. Det sier også at man må livnære seg selv og ikke være til byrde for staten. Det kan diskuteres i dag om det er riktig at mange i denne gruppen klarer å livnære seg selv alle den tid det i dag brukes betydelige summer fra både staten og Oslo kommune for å dekke akuttbehov for overnatting og sanitær, samt rydding av leire. Et krav om at mennesker fra EØS området som ønsker å komme til Norge må ha registrert bosted kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv i større grad enn mange gjør i dag. Også København vurderer dette initiativet.

Kilde: Oslo kommune

LES OGSÅ: Totempælen i byskogen er fortsatt et mysterium

Artikkeltags