Gå til sidens hovedinnhold

Rask og lett tilgang til Hvervenbukta og til byen via Mosseveien – også uten bil

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Søndre Nordstrand MDG ønsker å lette tilgangen til Hvervenbukta og til byen via Mosseveien for dem som ikke har eller ikke ønsker å kjøre bil. Derfor har vi gjort oss noen tanker rundt Ljabrudiagonalen og dagens løsning. Med et forslag til bydelsutvalget, håper vi å skape sikrere og raskere løsninger for de som går eller sykler.

Dagens situasjon

Det er mange syklister på Søndre Nordstrand som sykler til jobb via Hvervenbukta og Mosseveien. For å komme ned på Mosseveien må disse syklistene benytte seg av en snirklete gang- og sykkelvei som de deler med mange fotgjengere. Ofte skaper dette situasjoner der fotgjengere opplever det farlig når jobbsyklister kommer forbi dem bakfra i full fart. Flere beboere har på sosiale medier gitt uttrykk for at de frykter at det kan skje ulykker der syklister kjører på fotgjengere, blant annet på dette strekket.

I tillegg tar det i dag lang tid å gå til Hvervenbukta til fots fra Holmlia og områdene i nærheten, slik at Hvervenbukta i dag er mest tilgjengelig for dem som har en bil de kan benytte seg av. Hvis man vil gå til fots til Hvervenbukta fra Holmlia, må man følge gangveien ved Fiskevollen. Det utgjør en betydelig omvei og tar lang tid. Det finnes riktignok en kjapp snarvei ned langs Ljabrudiagonalen som noen benytter seg av, men den er ulovlig og gjør at man må krysse en trafikkert og farlig vei. Dermed blir den lite aktuell for mange barnefamilier og eldre, for eksempel.

Forslag til løsning

Vi i Søndre Nordstrand MDG ønsker å tenke nytt om bruken av Ljabrudiagonalen mellom Holmlia og Mosseveien/Hvervenbukta, ettersom dette strekket eies og driftes av Oslo kommune. I dag er det to kjørefelt oppover Ljabrudiagonalen, og ett kjørefelt nedover. Et av feltene oppover kan relativt enkelt gjøres om til fortau + sykkelfelt, som fotgjengere og syklister kan benytte seg av.

Dersom det bygges et fysisk skille mellom kjørebanen og fortauet/sykkelfeltet inni tunnelen, er det heller ikke noe problem at et slikt fortau og sykkelfelt kan gå gjennom tunnelen. Dessuten er tunnelen på dette strekket den eneste Oslo kommune selv eier og drifter. Det skulle vel bare mangle at den også er sykkel- og gangvennlig?

Det er mange fordeler med denne løsningen:

Innbyggere på Søndre Nordstrand får en ny og kortere sykkelforbindelse til byens sentrum via Mosseveien og til Hvervenbukta. Når det er attraktivt å sykle, fremmer det bruk av sykkel generelt, og folkehelsen blir bedre. Hvervenbukta vil bli langt mer tilgjengelig for alle på Holmlia som ikke har bil, og som dermed vil kunne gå til Hvervenbukta mye raskere og enklere enn i dag.

Sannsynligvis vil flere som har bil også velge å gå til fots eller på sykkel til Hvervenbukta, noe som også vil være et positivt bidrag til folkehelsa lokalt. Samtidig bidrar man til at parkeringskapasiteten på Hvervenbukta ikke blir sprengt like ofte. Dagens gang- og sykkelvei ned til Hvervenbukta vil oppleves tryggere av fotgjengere, når syklister i mindre grad kommer rett forbi i høy fart.

Vårt forslag vil også hjelpe på andre områder:

I dag skaper Ljabrudiagonalen til dels store støyproblemer for borettslagene på nedre del av Holmlia. En viktig årsak til dette er at en del MC-førere kjører svært fort på dette strekket, fordi veien verken har sideveier, fartshumper eller myke trafikanter. Dersom det blir en gang- og sykkelvei langs Ljabrudiagonalen, vil fartsgrensen sannsynligvis settes ned fra 60 til 50 km/t, i tråd med gjeldende regler for fartsgrenser på ulike typer veier. Det vil også bli vanskeligere å råkjøre oppover, siden det bare blir ett felt som kan benyttes. For alle som bor i borettslagene på Holmlia vil det føre til mye mindre trafikkstøy.

Flere av beboerne i borettslagene i nærheten av Ljabrudiagonalen opplever også at Ljabrudiagonalen er en farlig vei i dag. Det har flere ganger skjedd at katter, hunder eller andre smådyr har blitt overkjørt. Foreldre er redde for at barna deres skal forville seg ned på veien. Alt dette vil bli bedre dersom det ene kjørefeltet gjøres om til fortau og sykkelfelt, fartsgrensen settes ned, og det blir vanskeligere å råkjøre.

Konkret utforming av forslaget

Oslo kommune har som følge av covid-krisen mindre midler enn tidligere. Vi i MDG foreslår derfor at man går for en kjapp og enkel løsning. Vi foreslår rett og slett å ta det innerste av dagens felt oppover, og gjør det om til fortau + sykkelfelt. Nede ved rundkjøringen må i så fall fortauet og sykkelfeltet stoppe opp, ettersom man der møter motgående trafikk. Da må det settes opp to fotgjengeroverganger, som bindeledd over på den andre siden av broen. Først må man krysse over på andre siden av Ljabrudiagonalen med fotgjengerovergang. Deretter må man krysse Mosseveien/Herregårdsveien med den andre fotgjengerovergangen. Deretter kommer man over på broa over E18, der man kan bevege seg over til Hvervenbukta-siden.

Selv om det ikke er ideelt at syklister og fotgjengere må krysse to fotgjengerfelt nederst, vil dette likevel gjøre mye for adgangen til Hvervenbukta og Mosseveien til sykkel og til fots. Det vil også avlaste den gang- og sykkelveien som i dag blir delt mellom fotgjengere og syklister.

På toppen, ved Sloreåsen/Hallagerbakken, kan fortauet og sykkelfeltet avsluttes rett før dagens bussholdeplass, der den kan munne ut i dagens gangbro over Ljabrudiagonalen.