Dette er et tilsvar på kritikk fra fire foreldre mot ordningen med rullering av klasser på Ljan skole.

Det er Driftsstyret på Ljan skole som vedtar organiseringen på skolen. Ordningen med storklasser og rullerende grupper har skolen hatt i flere år. Senest i fjor høst drøftet Driftsstyret organiseringen og vedtok å videreføre storklasseorganiseringen.

Vi organiserer elevene i storklasser, der hele trinnet oppfattes som en klasse som deles i to grupper. Rullering innebærer at 1-2 ganger per år bytter 20–40 prosent av elevene på trinnet gruppe.

Lærerne vurderer selv når på året det er mest hensiktsmessig med rullering. Dette blir gjort etter grundig forarbeid av lærerne på trinnet, i samarbeid med elevene, sosiallærer og ledelsen. Lærerne tar både faglige, pedagogiske og sosiale hensyn ved inndelingen av nye grupper. Særlig sårbare barn tar vi spesielt hensyn til ved rullering.

Noen elever kan være spente på hvem de skal komme sammen med ved rullering. Vi opplever at det går fort over så snart de har fått vite gruppedelingen.

Målet er å skape gode grupper for alle elevene, bryte opp eventuelle uheldige sammensetninger og bygge nye samarbeidspartnere og venner. Det er ikke alltid gitt at de elevene man havner sammen med i første klasse er de som arbeider best sammen faglig eller sosialt gjennom hele barneskolen. Ved å rullere får elevene muligheter til å bli bedre kjent med alle elevene på trinnet og alle de voksne som tilhører trinnet.

Ljan skole er en liten skole med bare to paralleller. Det er tett samarbeid på trinn, i alle friminutt, på uteskoledager og diverse prosjektarbeid er alle elevene på trinnet sammen som en stor enhet. Vennskap dannes på hele trinnet og det er ingen konkurranse mellom A- og B-klassen, da elevene ser på trinnet som en storklasse.

Elev- og foreldreundersøkelsen viser at elevene på Ljan skole trives og skårer over Oslo-gjennomsnittet. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen i at mange foresatte og ansatte er bekymret for rullering. Tvert imot har vi gjennom årene fått mange positive tilbakemeldinger fra foresatte på storklassemodellen vår, fordi elevene blir så godt kjent med hverandre, de blir trygge og robuste barn og ungdommer.

Vi er enig i at vennskapet til barna må anerkjennes og mener storklasseorganisering fremmer stabilitet og trygghet gjennom at flere lærere ser elevene på trinnet. Elevene gis mulighet til å etablere større nettverk av gode venner.

Vi får tilbakemelding fra ungdomsskolen at elevene som kommer fra Ljan skole utviser en trygghet overfor hverandre og viser en raushet overfor andre elever. Dette vil vi anta er en god blanding mellom god ballast fra hjemmene og vår organisering på barneskolen.

Vi forstår at foresatte kan bli utrygge når det skjer forandringer med barnas skolehverdag, men vi kan forsikre alle om at det ligger gode pedagogiske vurderinger, både faglige og sosiale til grunn for disse endringene.

Hovedfokuset til alle ansatte på Ljan skole er å skape god trivsel, trygghet for alle og ikke minst god læring. Dette mener vi blir ivaretatt ved storklasseorganisering.

God sommer.

Les også

Rullering av skolens klasser bidrar til utrygghet og ødelegging av vennskap