OSLO: Partiene skriver at "intensjonen i avtalen er å etablere en forutsigbar politikk i bydelsutvalget på Nordstrand basert på de tre partienes lokale programmer." Partiene representerer til sammen et flertall i bydelsutvalget.

Les også: Knut Falchenberg (H) blir ny leder i bydelsutvalget på Nordstrand

Politiske hovedsaker i perioden er:

1. Klima- og miljø

1.1 Partiene erkjenner at vi står overfor en klimakrise, og vil i tråd med FNs bærekraftsmål jobbe aktivt for at Oslo skal nå sine klimamål og bli en lavutslippsby. Partiene er enige om at det utarbeides en klima og miljøplan for Bydel Nordstrand. Hensikten med planen skal være å vise hvordan bydelen og dens innbyggere kan bidra til lavere klimaavtrykk og en bærekraftig byutvikling. Planen skal være konkret og foreslå målbare tiltak som skal gjennomføres etter en tydelig tidsplan. Det settes av penger i budsjettet for 2020 til dette arbeidet.

1.2 Partiene skal aktivt bidra til at naturmangfoldet i bydelen tas vare på. Å sikre biologisk mangfold er viktig, og bydelen skal bevisst gå inn for bruk av planter som er bra for pollinerende insekter. Friområder skal ikke bygges ned. Bydelen skal jobbe aktivt for å sikre grøntkorridorer i bydelen. Disse skal også innlemmes i kommunens arealdel.

1.3. Det settes av en pott til Grønne midler, der for eksempel gründere og lokale initiativ kan søke om støtte til miljørelaterte tiltak.

2. Byutvikling

2.1 Det er planer om større byutviklingsprosjekter på Holtet, Sæter og Karlsrud/Lambertseter (Cecilie Thoresens vei). Disse områdene må utvikles etter en helhetlig plan. I tillegg er småhusområdene ofte under press i byutviklingssaker, Samarbeidet mellom partiene skal bidra til å styrke bydelens stemme i byutviklingssakene, også inn mot bystyret. Lokalbefolkningen skal involveres, og nødvendig og ønsket fortetting skal berike lokalmiljøet. Byutviklingen i bydelen skal være innbyggerstyrt og ikke utbyggerstyrt. Byutviklingen må prioritere de kvalitative bestemmelsene i reguleringsplanene sterkere.

2.2 Bruken av Ekebergsletta må styres. Bydelen har et ansvar for å etablere gode retningslinjer for bruken av sletta slik at dette området tas vare på, både fysisk og relatert til bruk som belaster nærområdet. Antall større arrangementer som tillates skal begrenses og det skal settes en grense for hvor mange arrangementer som avholdes på Ekeberg,

Ytterligere utbygging enn det som beskrives i Områdeplanen for Ekeberg, eller om det søkes dispensasjon fra eksisterende reguleringsplaner, må det ikke tillates.

Partiene sier nei til gondolbane til Ekeberg.

2.3 Bydelen skal jobbe for å etablere park på «Juletretomta, sentralt på Holtet. Bydelen skal jobbe for at Holtet utvikles etter en helhetlig plan.

2.4 Det er et mål for bydelen at Lambertseter svømmeklubb får etablert et nytt stort folkebad med integrert fritidsklubb. Partiene støtter etablering av Langbølgen Bad- og Aktivitetshus.

2.5 Partiene støtter etablering av naturpark på Hauketo langs Ljanselva og vil følge opp forrige periodes enstemmige vedtak om dette. På sikt Ønsker bydelen å etablere en grøntkorridor fra Marka til fjorden langs Ljanselva.

2.6 Bydelen skal støtte opp om nabolagshager og oppgradering av uteareal i borettslag. Også i forbindelse med kommunale boliger der de ønsker dette.

2.7 Bydelen skal legge til rette for bildelingsordninger ved å stille krav om bildelingsplasser i nye større boligprosjekter, og vurdere om bydelen har eksisterende parkeringsplasser som kan stilles til rådighet for bildeling. I nye boligprosjekter skal parkeringsplassene tilrettelegges med ladepunkter for el-bil.

2.8 Partiene krever at det gjøres en god vurdering av kapasiteten i barnehager og skoler i bydelen, samt kapasiteten på veier og annen infrastruktur når småhusområdene fortettes. Dette skal også giøres ved større utbyggingsprosjekter.

3. Samferdsel

3.1 Bydelen har utarbeidet en trafikkplan som må følges opp. Økt trafikksikkerhet ved skolene i bydelen, og mindre gjennomgangstrafikk, er klare målsettinger for det politiske samarbeidet. Fotgjengere og syklister skal være prioriterte trafikantgrupper.

3.2 Partiene skal jobbe for et bedre kollektivtilbud på tvers av bydelen. Det må etableres en bussforbindelse fra øyene opp til platået. Med den høye andelen av eldre innbyggere i bydelen, er det naturlig at Nordstrand får tilbud om Rosa-busser snarest.

3.3 Det skal vurderes om det er mulig å etablere et rutetilbud til/fra bydelen med elferge.

3.4 Partiene skal jobbe for etablering av sikker sykkelvei på kort og lang sikt i Kongsveien.

3.5 Bydelen skal etablere servicepunkter for sykkel etter modell fra Torggata.

3.6 Bydelen skal jobbe for sykkelparkering ved T-bane- og trikkeholdeplasser.

3.7 Bydelen skal utrede forsøk med beboerparkering og teste datoparkering om vinteren.

3.8 Partiene vil utrede muligheten for å flytte Holtet base. Arealet kan heller benyttes til en hub for næring, boliger, kultur og fritidsaktiviteter for hele bydelen.

4. Eldreomsorg

4.1 Partiene støtter prinsippet om selv å velge omsorgstjenester. Valgfrihet for brukerne, og brukernes rettigheter, skal være grunnlaget for politikken på dette feltet.

Partiene vil teste ut en forsøksordning med hjemmebesøk av helsepersonell hos eldre.

4.3 Partiene vil styrke tilsynet med hjemmetjenestene.

5. Barnehager/oppvekst

5.1 Partiene ønsker å bidra til redusert reisevei for barnefamilier, slik at flest mulig kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Partiene vil jobbe for å bygge flere barnehager, slik at flest mulig kan få tilbud om plass i en god barnehage i sitt nærmiljø. Partiene mener kvalitet er viktigere enn organisasjonsform, og vi vil tilrettelegge for både kommunale og private barnehager i bydelen.

5.2 Partiene vil opprette minst en ny fritidsklubb i bydelen. Det skal da sikres brukermedvirkning fra barn og unge.

5.3 Bydelen skal vurdere å bruke bydelshuset på Sæter til fritidsklubb, forsamlingshus og barnehage.

5.4 Bydelen skal legge til rette for selvorganiserte aktiviteter for barn og unge.

6. Helse

6.1 Bydelen ønsker å styrke helsesykepleiertilbudet ved skolene i bydelen i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

6.2 Partiene vil reetablere Frisklivssentralen.

6.3 Ansatte i bydelen med innbyggerkontakt skal delta på kompetansehevende tiltak om personer med ulik seksuell orientering/kjønnsidentitet. Bydelen skal tilby kurs der det er nødvendig. Alle bydelens skoleelever på ungdomsskolen skal få besøk av Skeiv Ungdoms Restart-prosjekt minst en gang i løpet av skoletiden.

7. Integrering og mangfold

7.1 Bydelen skal støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som jobber med integrering.

7.2 Legge til rette for god integrering av nye bosatte i bydelen, tilpasset den enkeltes behov, og opprette en deltidsstilling for å støtte arbeidet med integrering og mangfold.

8. Kultur/idrett

8.1 Partiene vil sikre videreføring av bydelens seniorsentre.

8.2 Partiene ønsker å opprettholde lokale møteplasser som Lambertseter gård, Nordseter gård, Nordstrandhuset, Bekkelagshuset og Villa Lilleborg.

8.3 Bydelen støtter stiftelsene Bekkelagstunet og Ormsundveien Økogrend og arbeidet som legges ned i å utvikle dette området til en unik lokal møteplass. Partiene støtter målsettingen om å etablere fritidstilbud for unge, barnehage, dagsenter, kultur- og aktivitetskafé, helsetjeneste, hageparseller, spesialboliger og et byøkologisk pilotprosjekt. Bydelen krever at området kjøpes av kommunen.

8.4 Partiene vil støtte bruken av Den kulturelle spaserstokken som et profesjonelt kulturtilbud i bydelens sykehjem og eldresenter,

8.5 Partiene vil sørge for tilgang på øvingslokaler for lokale korps, kor og orkestre. Partiene vil sikre penger til tilsynsvakter slik at skolens lokaler blir tilgjengelig for bruk av frivillige organisasjoner.

8.6 For bydelen er det viktig å sikre driften av EKT, både husdyrparken og tilbudet om terapiriding.