I Oslo er forskjellene i mattilbudet mellom kommunale og private barnehager store. De private kan selv velge kostøret, mens kommunale er fast stupet på en makspris på 185 kroner per måned. Det vil si at man ca. bruker 9 kroner per barn per måltid.

I Trondheim ligger kostøret på rundt 314 kroner for kommunale barnehager, og dette kan de bestemme selv. Det viser at ved valgfrihet kan mattilbudet bli bedre for barna våre.

Byrådspartiene vil innføre lik makspris for kommunale og private barnehager, og vi mener at dette vil føre til at private barnehager må senke sitt nivå, slik at alle barnehager tvinges ned på samme nivå. I enkelte tilfeller betyr dette at kokker i private barnehager må sies opp. Å ha ansatt f.eks. en kokk, gjør at de pedagogisk ansatte i barnehagen kan bruke mer tid med nettopp barna.

Frp mener at kostøret bør økes for kommunale barnehager, vi vil at kvaliteten skal økes, ikke minskes, og herunder må byrådet oppheve makstaket for mat i kommunale barnehager, og la dette være opp til foreldre, og barnehagene å bestemmeprisen.

Private barnehager scorer høyere på foreldreundersøkelser enn de kommunale. Og i istedenfor å «dra» alle ned på samme nivå, bør det legges til rette for å øke kvaliteten på flere barnehager. Mat er ofte en faktor for at de private scorer høyere.

Frp har troen på valgfrihet, og at kommunen ikke skal ha rigide regler som ikke passer for alle. Samtidig er det viktig at lavinntektsfamilier får dekket hele eller deler av kostprisen til barnehagen, på lik linje med at den forrige regjeringen innførte gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier. Dette får flere barn med, og løfter familier som virkelig trenger dette.

Det er laget en kampanje fra flere hundre innbyggerne som heter «Øk maksprisen på kostøret i Oslos barnehager» som snart skal behandles i Oslo bystyre. Det er veldig bra.

Å utjevne sosiale forskjeller kan gjøres ved at alle får servert mat, ikke at man sjekker hva matpakken består av.

Det er svakt og lite handlekraftig at byrådet heller vil gjøre det billigere med mat i private barnehager, enn å øke kompetansen, kvaliteten, og gi alle barn bedre muligheter til å få varme og gode måltider i Oslo sine barnehager, også i kommunale barnehager.

Vi mener at alle barnehager skal få bedre muligheter, mer valgfrihet og vi vil høre på innbyggerne våre.