Stortinget har besluttet av skattelistene skal være offentlige, fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med hvordan skatten virker for enkeltpersoner og grupper. Vi tror på et åpent samfunn.

Denne uken publiserer vi artikler om skattelistene for 2020. Vi gjør det fordi vi mener det er nødvendig med åpenhet rundt skatt. Det er med på å styrke tilliten til skattesystemet. Hvordan inntekt og formue fordeler seg i samfunnet er viktig informasjon. Det samme er for eksempel fakta om hvordan man bidrar til fellesskapet.

Men selv om det er lange tradisjoner for å skrive om skattelister og skatt i Norge, er det også lange tradisjoner for å diskutere offentliggjøringen. Pressen har ikke lenger lov til å gjøre hele skattelisten søkbar, men lesere vil finne topplister på noblad.no fordelt på for eksempel bydel og postnummer. I tillegg har vi lister som er viet politikere, kjendiser og mennesker som selv har oppsøkt offentligheten.

Vi lager også artikler hvor vi ser på endringer fra tidligere år. Har noen gjort det spesielt bra? Det kan være utgangspunkt for et intervju med vedkommende. Kommer vi over tall vi stusser over, graver vi videre. Informasjonen er også viktig bakgrunn i andre saker vi jobber med gjennom hele året.

Samtidig vet vi at mange opplever det ubehagelig at søkelyset rettes mot dem som person. Det kan vi forstå. Det er også flere som klager på skatten de har fått ilagt, og det kan være unøyaktigheter knyttet til tallene som presenteres. En person med null i oppført inntekt kan likevel ha tjent penger. Den inntekten som står på listen er all skattepliktig inntekt – enten det er lønn, pensjon, aksjeutbytte, eller renteinntekt – minus fradrag. Man kan ha høy reell inntekt og samtidig stå med lav inntekt i listene. Slik er det også med formue.

Tallene for 2020 er spesielt interessante fordi vi står midt i en pandemi, og fordi en stor del av den offentlige debatten har handlet om hvordan koronaen har påvirket økonomien, både til bedrifter og privatpersoner. Nå vil vi få noen av svarene for det første pandemiåret. Vi tar med oss dette perspektivet i dekningen.

I dag kan alle søke i skattelistene ved å logge seg inn på skatteetatens nettsider. Men man kan ikke gjøre det anonymt. Den personen det søkes på kan se hvem som har søkt på navnet ditt, og når det ble gjort. Denne ordningen har ført til at færre mennesker søker i skattelistene og det kan være enklere å skjule seg fra offentligheten. Derfor har pressen en viktig rolle her.