KFUMs Thor Erik Stenberg og hans folk arbeider ut fra en helt urimelig og feilslått logikk. Den er at hvis man bare har fått myndighetene med på laget, så kan spillere og trenere hyle og skrike alt de vil utenfor soveroms- og stuevinduene til naboene – UTEN deres samtykke.

Her er tre konkrete spørsmål som Stenberg snart er nødt til å svare direkte på - uten tilslørende henvisninger til omkamp, familievennlig, utredninger, dokumentmengder, politisk støtte, og annet som flytter fokus bort fra selve poenget.

Informasjonsstøyen i saken gjør det nødvendig for oss å understreke for leserne at denne saken utelukkende gjelder støyplager fra en halv treningsbane:

1. Flere tunge faginstanser som COWI og Brekke & Strand sier uavhengig av hverandre at konflikter ofte oppstår på grunn av støy når det er uskjermet avstand på under 200 meter mellom fotballbaner og naboer. Dere i KFUM skal legge en bane så nær som 20 meter fra stue- og soveromsvinduene våre, kun adskilt av en liten vegetasjonsskjerm/hekk uten dokumentert skjermingseffekt. Hvordan, helt spesifikt, er hensynet til de nærmeste naboer ivaretatt, og hvordan tenker KFUM å håndtere den vedvarende konfliktsituasjonen som slike saker erfaringsmessig fører til?

2. Dere har utført en konsekvensutredning på hele 119 sider i forarbeidene til KFUM Arena. Det foreligger videre et planforslag på 72 sider, og sammen utgjør disse to dokumentene selve faktagrunnlaget for prosessen. Disse 191 sidene har én - ja, én setning som berører hverdagsstøyen som vi naboer plages aller mest av. Den lyder: «For støy fra publikum, spark på ball og aktivitet på fotballbanen generelt eksisterer det heller ikke et regelverk for støy.»

Kan du bekrefte at dette riktig, og gjenspeiler dette din egen og KFUMs holdning til naboer og støy fra det eksisterende og framtidige anlegget?

3. Støyberegninger gjort av Brekke & Strand viser at nærmeste naboer kommer til å belastes langt over maksnivåene som gjelder for nærmiljøanlegg, på 60dB. Ingen steder, hverken i plandokumenter eller de gangene du har uttalt deg til media og politikere, svarer du konkret og i klartekst på hvordan maksnivåer på 74 dB er forenlig med hensynet til naboene i Høgdefaret.

Vi forventer presise svar. Nå har du anledningen.

Elizabeth Matre-Aas

Ole Kristian Matre-Aas
Kjersti Apenæs

Svein Bæren

Jamila Brodin

Mai Solgunn Slåttebrekk

Sigurd Slåttebrekk

Jon Gulbraar

Kristin Gulbraar

Liza Holm

Tron Holm

Jorunn Wigaard

Harald Wigaard