21. mars var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe på banen med bevilgning av penger til bygging av nye studentboliger. Det var mange millioner som tilfalt Oslo og det er noe vi i Søndre Nordstrand SV er positive til; Prosjektene er gode og nødvendige. Men vi skulle ønske noen, både i regjering og studentsamskipnader, innser at det er studenter som har lyst og behov for å bo andre steder i vår flotte by. Søndre Nordstrand skal være en bydel som rommer hele livet – også studentlivet!

Det er et stort press på boligmarkedet i Oslo og leiemarkedet er problematisk og dyrt. Det gjelder hele byen – også Søndre Nordstrand! Etablering av studentboliger i vår bydel vil gi mange studenter et reelt alternativ til det private leiemarkedet og dempe prispresset. Ikke bare for studentene, men det vil gi positive ringvirkninger for leietakere på det private leiemarkedet også.

Universitetsbydelen Søndre Nordstrand

OsloMet – storbyuniversitetet har hatt en suksessfull etablering på Holmlia. Og ikke bare det; dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap, Oddgeir Osland, viser i en kronikk i kunnskapsavisen Khrono til at studier på hans fakultet rekrutterer stort fra de klassiske østkantbydelene og at «En tredjedel av dem vi rekrutterer er første- eller andre generasjonsborgere i landet vårt.». Dette er viktig, for når befolkningen vår så tydelig vil ha høyere utdanning er det en naturlig slutning å anta at de vil ha studentboliger også! At Søndre Nordstrand nå er en av få bydeler med universitetstilstedeværelse øker også behovet for at den blir en av bydelene med studentboliger.

Vi i Søndre Nordstrand SV vil gjøre hele bydelen til en studentvennlig bydel. OsloMets inntog er et godt bidrag her og deres utstrakte samarbeid med offentlige etater og frivilligheten i bydelen tar det hele enda noen hakk videre. Studentboliger er dermed et naturlig neste steg. Mange av våre venner og naboer i bydelen bor trangt og det kan vanskeliggjøre det å bo hjemme for studenter som ønsker å bli værende i bydelen selv i en studietid. Studentboliger vil dermed gi positive ringvirkninger for studentene selv, men også for familien for øvrig.

«NOU 2020:16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle» skrev blant annet: «Hvis studentboliger, omsorgsboliger og kommunale utleieboliger kan inngå i ordinære utbyggingsprosjekter sammen med andre boliger og næringslokaler, kan det være med på å gi en variert bolig- og beboersammensetning. Det er vi i Søndre Nordstrand SV helt enig i at viktig og vi ser frem til stortingsmeldingen Regjeringen legger frem i juni for å følge opp denne NOUen.

Mulighetenes bydel

Det er mange spennende utbyggingsprosjekter i bydelen som kan være aktuelle allerede i løpet av kort tid. Utbyggingen av Mortensrud og Rosenholm er naturlige å tenke seg som lokasjon for studentboliger, da det er trafikknutepunkt med kort vei til sentrum og resten av bydelen. Men studentboliger bør også være med i planene når planene for Gjersrud-Stensrud og Hauketo skal revitaliseres.

Oslo SV har boligpolitikk som et prioritert område inn i valgkampen. Og det gjelder hele byen - og hele Søndre Nordstrand!

Trine Dønhaug, bystyrerepresentant Oslo SV, Søndre Nordstrand

Cato Brunvand Ellingsen, bydelsutvalgslederkandidat for Søndre Nordstrand SV