Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til innlegget «Også rusmisbrukere trenger et sted å være»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlegget «Også rusmisbrukere trenger et sted å være» som sto på trykk i Nordstrand Blad 29. mars, mer enn antyder at vi som stiller spørsmål ikke har nødvendig forståelse for livssituasjonen til de som skal bruke stedet. At vi kun er opptatt av at vi ikke ønsker stedet i vårt nabolag. Dette er ikke korrekt.

Innlegget er skrevet med mange udokumenterte påstander som skal berolige og forsikre oss om hvor bra dette vil fungere. Det er skrevet med retoriske selvfølgeligheter som gir likes på Facebook. Det mener vi er lite «matnyttig» hvis man ønsker god dialog.

Les også

Også rusmisbrukere trenger et sted å være

I realiteten er dette en sak med flere uvitende parter. Vi har sendt spørsmål til bydelsadministrasjon og politikere, samt lest det vi finner av dokumentasjon uten å få tydelige svar. Vi ønsker involvering, godt begrunnede svar og kunnskap om planlagte tiltak dersom stedet blir et problem for omgivelsene.

Saken om værested for rusmisbrukere bygger på en fire år gammel prosjektrapport fra 2017. I mangel av bedre informasjon må vi anta at prosjektrapporten danner et sannferdig og reelt bilde av hva som faktisk er planlagt. Basert på rapportens beskrivelser og anbefalinger stiller vi noen åpne spørsmål:

Prosjektrapporten anbefaler at væresteder ikke legges i boligområder. Det samme kan man lese i rapporten «Utredning for utendørs værested for personer med rusproblemer» gjort på bestilling av Velferdsetaten. Der står det at «det blir et tryggere bomiljø hvis personer med rusproblemer har et definert sted å være som ikke er lagt til et boligområde».

Vårt spørsmål er, hvorfor velger man da å legge dette værestedet i et boligområde, når det er imot anbefalingen? Dette er et tett utbygd boligområde med eneboliger, rekkehus, leiligheter og omsorgsboliger. Værestedet ligger også ved skoleveien for mange barn.

Les også

Harde fronter i debatten om værestedet for rusmisbrukere på Skullerud

Værestedet ligger dessuten i direkte tilknytning til et sykehjem (samme bygningskompleks). Alle beboere som er friske nok til å ta seg en rusletur ned til benken foran Extra må gå forbi værestedet. For mange beboere og pårørende er uteområdet ved hovedinngangen et naturlig samlingssted hvor alle har behov for å føle seg trygge. Dette blir da i umiddelbar nærhet til værestedet. Alle ansatte og pårørende som skal til sykehjemmet må gå forbi værestedet. Alle som skal delta i en minnestund på kapellet på sykehjemmet må gå forbi værestedet. Her settes svake grupper opp mot hverandre. Sykehjemmet ligger der allerede, og man burde ta hensyn til deres behov.

Av prosjektrapporten fremgår at «Man bør ha god tid til å se hvem som kommer, for å kunne gjøre en risikovurdering». Videre at «Det bør være mulig å gjøre nødvendige ombygginger med tanke på sikkerhet, lokalene bør være oversiktlige og ha flere utganger».

Hvorfor må man på værestedet ha god tid til å se hvem som kommer og ha flere utganger, hvis det vurderes at brukerne ikke representerer noen risiko for omgivelsene utenfor? Brukerne har da allerede gått fra t-banen, gjennom Skullerud sentrum, forbi nærbutikker, passert skolepatruljen og en lekeplass på sin vei dit. Er det ikke noen risiko her?

I rapporten heter det «...dersom man tar utgangspunkt i et felles værested for 30 injiserende brukere som henter alt av brukerutstyr…».

Skal det deles ut rene sprøyter? De to nærmeste benkene utenfor værestedet blir ved inngangen til sykehjemmet eller på tilstøtende lekeplass. Rett bak sykehjemmet ligger et grøntområdet som benyttes til tur/rekreasjon. Hvor er det tenkt at det skal injiseres og hva har man planlagt å gjøre om brukerne ikke forholder seg til dette? Hvilke tiltak gjøres for å sikre at værestedet ikke blir et åpent russted utenfor åpningstid eller når noe skal injiseres? Hva tenker man om mulig økt rekruttering, eller økt kriminalitet i området, hvilke tiltak planlegges for å forhindre dette?

Prosjektrapporten konkluderer: Tilbudet skal være “sentrumsavlastende” og gi en tjeneste der brukerne bor.

For brukere med bosted i Nordstrand eller Søndre Nordstrand vil det i mange tilfeller være kortere reisetid til Oslo sentrum enn til Langerud. Vil den valgte lokasjonen reelt sett gi en god tjeneste for beboere i alle tre bydeler og oppnå hovedformålet om å være sentrumsavlastende?

I saksgrunnlaget er det innhentet erfaringer fra andre bydelsadministrasjoner som har etablert liknende tiltak, fra eksperter og fra brukere.

Naboer til etablerte væresteder er, så vidt vi kan se, ikke konsultert i etterkant av etableringen. Hvordan kan dere da være sikre på at dette ikke vil påvirke nabolaget? Hvordan vet dere hvilke tiltak som bør iverksettes for å minimere påvirkningen dette vil ha på oss som nære naboer?

Skullerud er valgt grunnet ledige lokaler. Det fremgår spesifikt i rapporten at dette ikke er beste lokalisering, det heter at “Beste beliggenhet er utvilsomt Mortensrud”.

Det er flere år siden rapporten ble utarbeidet. Hva er gjort nå i 2021 for å vurdere lokaler der man mener beste plassering vil være?

Det at man stiller spørsmål er ikke det samme som at man er motstander av et initiativ eller en gruppe mennesker. Det betyr tvert imot at man bryr seg og bruker tid på å forstå fremtiden til de eldre, til barnas skolevei, samt utviklingen av nærmiljøet totalt sett.

Vi ønsker å bo i en by der vi tar vare på hverandre. Der vi ikke setter grupper opp mot hverandre. Der vi skal kunne ha en saklig debatt uten å bli påklistret merkelapper og der bydelsadministrasjonen lever opp til det de selv skriver; at de vil etterstrebe en god dialog med naboer.

Hanne, som leder av Oppvekstskomiteen, vi stiller gjerne opp hvis du inviterer til et åpent (digitalt) folkemøte. Faktainnsamling, informasjonsdeling, saklig åpen debatt med medvirkning også fra nabolaget, for deretter å fatte en beslutning – vil ikke en slik tilnærming være til det beste for alle?

Les også

Naboer og politikere etterlyste informasjon om nytt værested for rusavhengige: – Forstår at man kan bli veldig skeptisk

Les også

Nytt tilbud åpner snart på Skullerud: – Brukerne har litt flere utfordringer enn hvermannsen