10. juni 1987 hadde Nordstrand Østre Aker Blad en notis "Fra forgangen tid". Avisen skriver om et nostalgisk møte med en idyllisk hytte fra fortiden, med tanke på den store utbyggingen av Holmliabyen. Den lå som en tornerose-hytte og en gang langt fra byen omgitt av en velstelt hage med blomster og trær. Nå er den for lengst revet, men det fine epletreet sto fortsatt i hagen sommeren 2021. Det er det eneste sporet fra denne idylliske hyttetomten. I løpet av relativt kort tid kan også selve «tornerose-hagen» bli totalt forvandlet til fordel for nye omsorgsboliger.

Gammel husmannsplass

I dette området lå også det opprinnelige Åsbråten som tidligere var en husmannsplass under Aas gård (Søndre Aas fra 1849). På gamle kart fra 1809 og 1887 ser vi Aasbraaten oppført. I folketellingen fra 1865 var det Ole Halvorsen som var husmann her men det ble aldri noe eget småbruk som de andre tidligere småbrukene på Holmlia. De gamle bygningene skal ha blitt revet på 1920-tallet.

Hytteområdet Strandås

I 1937 ble 230 dekar skogsparsell, som tilhørte Monrad og Ingeborg Eek på Søndre Aas gård, kjøpt av disponent Peter Kindseth for kr. 11 500 og ble parsellert ut til hyttetomter. Peter Kindseth var forstmester (skogforvalter) og i flere år disponent for firmaet M. & H. Ingier på Ljansbruket.

Eiendommen strakk seg fra grensen mot Oppegård i sør og helt til Lusetjernbekken i nord. I vest gikk grensen mot Stubljan, østgrensen er vanskeligere å definere nøyaktig. Eiendommen fikk navnet «Strandås» med gårdsnr. 191/10. 17 familier fikk kjøpe tomt her og en rekke fine tømmerhytter ble bygget. Hytte-eierne fikk sørget for vei til området og satte blant annet opp en felles badstu. Fellesmøtene pleide de å ha på Karistøl, hvor Broa aktivitetshus holder til i dag. Den nordøstlige bygningen som står her i dag skal ha blitt bygget av tømmer fra andre hytter på Strandås.

I forbindelse med Holmliautbyggingen på 1980-tallet ble det meste av hytteområdet Strandås rasert, hytter revet og store skogområder hugget ned til fordel for boligblokker og rekkehus.

Arkeologer på Åsbråten

Høsten 2020 ble eiendommen undersøkt av arkeologer fra Byantikvaren i forbindelse med mulig utbygging i området. En eiendom ved Åsbråten nærsenter ble automatisk fredet grunnet funn av blant annet flintstein som ble datert fra midten av eldre steinalder. Det ble også funnet dyrkingsområder fra både jernalder og romertid.

På Åsbråtens «opphavelige» grunn ved «Karistøl» fant de imidlertidig ikke så gamle funn til å frede eiendommen. Det de fant var ruiner av en potetkjeller og murrester fra en gammel bygning (beliggenhet rett bak den omtalte tornerose-hytta som det ikke er noen spor etter).

I arkeologens rapport blir det skrevet: «På eiendommen står fremdeles potetkjelleren som et tidsvitne på tidligere tiders oppbevaring av poteter og rotgrønnsaker i et bygg hvor ikke frosten kommer til, men hvor det var en jevn kjølig temperatur. Tuften etter bolighuset på eiendommen ligger godt synlig. Mellom eiendommene er det fremdeles deler av et steingjerde.» På gamle flyfoto kan vi se at dette omtalte stengjerde opprinnelig var mye lenger og var bygget langt inn til dagens blokker i Åsbråten borettslag.

Mest sannsynlig er murrestene til bygningen fra hytteperioden på 1940-tallet, mens potetkjelleren er noe mer usikker. Kanskje fra den eldre husmannsplass perioden. Det råder uansett ingen tvil om at den gamle husmannsplassen lå i dette området (jfr. gamle kart fra 1809 og 1887).

Tornerose-hagens siste dager?

Nå som Byantikvaren ikke finner grunn til å stoppe en utbygging her, så kan området på det «opphavelige» Åsbråten bli totalt forvandlet. Nå står snart gravemaskiner og fjerner det som kunne blitt «Åsbråten parsellhage» eller brukt til historisk ekskursjon for barn på Holmlia, med skilt som forklarer lokalhistorien her. Det føyer seg sannsynligvis inn i rekken av steder som går inn i historien for godt. Den idylliske «tornerose-hagen» står nå for tur.

Tidligere er Holm gård revet sammen med småbrukene Lia, Skovbakken og Rydningen. Villa Fjeldlund, Borgheim og Skogsus måtte også gå tapt i forbindelse med utbyggingen på Holmlia. Nylig ble en av de eldste villaene i Bydel Søndre Nordstrand revet, flotte villa Granås i Prinsdal og nå blir sannsynligvis «tornerose-hagen» på Åsbråten gravd opp til fordel for nye bygninger.

Mer om Åsbråten og Holmlias lokalhistorie kan du lese på http://holmliahistorie.no