DEBATT: Hva er formålet med bommen i Solveien?

STENGT: Debatten rundt bom i Solveien fortsetter.

STENGT: Debatten rundt bom i Solveien fortsetter.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Det vises til debattinnlegg vedrørende bommen i Solveien fra Heidi Aasheim og Finn Stenberg, som svar til vårt opprinnelige debattinllegg 13. mars.

Vi er helt enige i at Solveien er den mest naturlige lokale "snikveien" å kjøre når man kommer fra syd og har dermed hatt den største belastningen av denne typen trafikk. Derfor har vi også forståelse for at enkelte beboere i Solveien trykker løsningen til sitt bryst og gir BU ros for å gjennomføre dette bomprosjektet.

Årsaken til at vi er kritiske til forsøket er flerdelt. For det første mener vi det ikke vil ha noen som helst effekt på det faktiske problemet - nemlig gjennomgangstrafikk fra syd gjennom Nordstrand bydel. Dette fordi trafikken bare vil finne andre veier å gå. For det andre innebærer den mangelfulle tellingen i forkant at man ikke har noen reell mulighet for å måle effekten av bommen. Selv om det er gjennomført flere tellinger i den aktuelle boligsonen og tilstøtende veier, er det. f.eks. ikke gjennomført tellinger i Åsdalsveien, Rosendalsveien, Ljabrubakken, Tungebråtveien eller Breiens vei, for å nevne noen. For det tredje er det selve tidspunktet prosjektet innføres på, hvor det nå går over 350 ekstra barn fra Munkerud på gamle Nordstrand VGS. Disse må krysse Ekebergveien, enten i Sæterkrysset eller ved Breiens vei. Samtidig skal Sæterkrysset bygges ut og sykkelvei skal etableres i Ekebergveien. Om forsøket hadde vært gjennomført under normale forhold og tilstrekkelige tellinger var gjennomført, så ville vi trolig ikke ha engasjert oss så sterkt mot forsøket. Om det i tillegg lå i forsøket at tiltak vil bli gjennomført i lekkasjeveier samt tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken i Ekebergveien, så hadde vi ønsket forsøket velkommen. Det er ingen konkrete planer eller gitt noen midler til dette.

Vi forstår at man frykter økt trafikk i Solveien under utbyggingen av Sæterkrysset, da byggearbeidene trolig vi sinke trafikken i Ekebergveien og at en naturlig snarvei for å unngå denne trafikken er Solveien. Men dette er også en av årsakene til at vi mener tidspunktet er uegnet, fordi man ikke kan vite om endringer i trafikkbildet, negative eller positive, skyldes bom eller anleggsarbeider. Negative effekter av anleggsarbeidene til Solveien burde vært løst på en annen måte, f.eks. ved å stille krav til utbyggerne om å gjennomføre og bekoste tiltak. Slik situasjonen er nå, er dette bomprosjektet det eneste tiltaket Bymiljøetaten (BYM) gjør i Nordstrand bydel for å redusere gjennomgangstrafikken. Et tiltak vi og mange med oss mener ikke vil ha noen positiv effekt for bydelen som helhet.

BYM har faktisk også uttalt at en stenging av Solveien ved Nordstrandveien ikke vil ha noen reduserende effekt på gjennomgangstrafikken fordi trafikken vil flytte seg til andre veier. Allerede har det kommet rapporter om at trafikken nå har spredd seg til Åsdalsvieen og Rosendalsveien, samt over Bråten og Kastellet. Nordstrand Bydel ved bydelsdirektøren har beleilig nok kun registrert rapporter vedrørende Bråten og Kastellet. Dette til tross for at vi har varslet dem om at vi har fått rapporter om økt trafikk i Åsdalsveien og Rosendalsveien. Mange har også registrert økt trafikk i Nordstrandveien, da også forbi Nordstrand skole.

Etter det vi erfarer var ikke BYM involvert i utarbeidelsen av trafikkplan for Nordstrand. Etaten har faktisk inntatt en posisjon mot bom i Solveien, men har blitt instruert i å gjennomføre prosjektet. BYM har med de begrensede midlene de har til rådighet gitt et forslag til hvordan forsøket skal gjennomføres. Denne planen har vært kjent for BU i lang tid, og de har enstemmig gått inn for planen.

BU har blitt advart om følgene av forsøket slik det forelå, og vi ba i forkant om at prosjektet ble utsatt til forholdene var normalisert. Dette ble ignorert av BU, og kommunens politikere besluttet igangsettelse med bakgrunn i at dette forsøket var enstemmig godkjent av Nordstrand BU. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende å lese Arve Edvardsens (leder i Nordstrand BU) utspill i Nordstrand Blad i etterkant, når problemene viser seg, om at Nordstrand BU hele tiden har vært motstandere av prosjektet slik det forelå. Altså at BU hele tiden har vært motstandere av løsningen de selv har stemt for og vært med på å presse gjennom.

Det nevnes i debattinnlegget til Stenberg at forsøket som nå er etablert har en positiv effekt på skoleveien for barn ved Nordstrand skole, Steinerskolen, Nordseter skole, Kastellet skole og Bekkelaget skole. Dersom det hadde vært en realitet skulle vi ha applaudert forsøket og beundret de kreative sjeler som fant ut at én bom og noen steinblokker ville bedre skoleveien til så mange. Løsningen har i beste fall en positiv effekt for deler av skoleveien for enkelte barn ved disse skolene, men har negativ eller ingen effekt for andre deler av de samme barnas skolevei i tillegg til mange andre barns skolevei. Det er også et faktum at mange foreldre ved Nordstrand skole er imot forsøket, og innbyggerinitiativet som samlet over 700 underskrifter var initiert av en foreldregruppe fra denne skolen.

Vi tror alle er enige i at det faktiske problemet ligger i at gjennomgangstrafikken som kommer fra syd, belaster våre lokale samleveier slik at kapasiteten på disse er sprengt. Om trafikken fra syd ble stoppet, slik at Ekebergveien og nå Nordstrandveien ikke ble brukt som avlastningsveier for E18 / E6, ville disse veiene faktisk kunne fungert som lokale samleveier. Da ville den lokale trafikken gått på disse veiene fremfor de lokale småveiene. Det er heller ikke bare Solveien som er plaget med uønsket gjennomgangstrafikk.

Spørsmålet blir da: Hvordan stopper man trafikken fra syd? Bommer har vært utredet og avslått av flere årsaker. Vi har foreslått en økonomisk bomring da vi mener dette ville redusert gjennomgangstrafikken betraktelig, samtidig som det ikke ville hatt negative konsekvenser for den trafikken som faktisk går mellom bydelene. En slik løsning måtte naturligvis hatt så høy avgift at den i praksis for gjennomgangstrafikken hadde hatt samme effekt som en fysisk bom. Det kan være dette ikke er løsningen, men vi mener at forsøket som nå er iverksatt i alle fall ikke er løsningen.

Trafikkomitéen ved Munkerud skole har engasjert seg sterkt i mot bom i Solveien, da vi mener at formålet for et slikt prosjekt må være å redusere gjennomgangstrafikken over hele Nordstrand. Vi kan ikke se at dette forsøket vil være med på å bidra til dette. Forsøket vil øke trykket på våre lokale samleveier fremfor å gi plass til lokaltrafikken. Hadde lokaltrafikken fått plass ville det redusert trafikken i småveiene som også er skoleveier. Vi kan ikke se at det foreligger umiddelbare planer eller midler til ytterligere tiltak som vil redusere gjennomgangstrafikken. Vi mener derfor dette er et forsøk som kun vil gagne en liten del av Nordstrands innbyggere, og forholdene tatt i betraktning kan ikke effekten av forsøket en gang måles.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags