KLEMETSRUD/ULVEN: Manglerudprosjektet strekker seg fra E6 Klemetsrud til Ulven, en strekning som har for stor trafikk i forhold til veiens kapasitet og standard.

Statens vegvesen har som mål at gjennomgangstrafikken skal skilles fra lokaltrafikken, forholdene for gående, syklende og kollektivreisende skal bedres og at ny tunnel fra Abildsø til Bryn/Ulven skal bedre miljøet for dem som bor langs denne veien.

Prosjektleder Ingun Risnes og prosjektingeniør Jyar Dara i Statens vegvesen synes det er spennende å endelig være i gang med det mye omtalte prosjektet.

LES OGSÅ: Ønsker fortgang i tunnelbygging

Oppstart i 2019?

Risnes forteller at det er strekningen fra Abildsø til Teisen som har den største støy- og forurensningsbelastningen.

– Det er et langt strekk her som er belastet med 75.000 ÅDT (årsdøgntrafikk), sier hun.

Finansieringen av første del av Manglerudprosjektet, som er strekningen fra Klemetsrud til Ryen, er prioritert i Nasjonal transportplan 2014–23.

– Vi kan få et reguleringsvedtak på plass i slutten av 2017 dersom vi får til en smidig planprosess, sier prosjektlederen og anslår at de tidligst kan sette spaden i jorda i 2019.

Anleggsperioden anslås til å vare 2–3 år for fase 1. Det vil samtidig jobbes med fase 2 av prosjektet, tunnelen fra Abildsø til Bryn og videre til Ulven/Teisen. Reguleringsarbeidet med fase 2 vil ta mer tid.

– Hvis vi er optimistiske så er tidligst mulig byggestart for tunnelen 2020, sier Risnes og understreker at disse årstallene verken er satt eller vedtatt.

TUNNELEN: Statens vegvesen foretrekker tunnelalternativ 2A som legger opp til tunnel fra Abildsø til Ulven med en dagsone på Brynseng. Dette er tryggere en én lang tunnel.

Finansieringen av tunnelen er ikke på plass ennå. Et forslag er bomfinansiering.

Statens vegvesen vil varsle oppstart av regulering for Manglerudprosjektet i juni 2015.

– Vi er godt i gang med planprogrammet som blir lagt ut til høring samtidig med varsel om planoppstart, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: DEBATT: «Vil India få renset Ganges før det bygges Manglerudtunnnel?»

Fase 1 og fase 2

Hovedfokuset i fase 1 blir å anlegge nytt kollektivfelt/tungbilfelt i begge retninger på E6 mellom Klemetsrud og Ryen.

En annen viktig del av prosjektet er å bygge nye gang- og sykkelveier langs E6 og Ring 3.

– Det mangler for eksempel sykkelforbindelse videre fra Skullerud til Ryen, sier Risnes.

Tiltak for å redusere køene mot Operatunnelen (Svartdalstunnelen) skal også vurderes. Det vil innebære ombygging av Ryen-krysset, men om dette skal tas i fase 1 eller 2, er ikke klart ennå.

Statens vegvesen har et ønske om at tunnelen skal ta to tredjedeler av trafikken, inkludert tungtrafikken. Slik blir det kun lokaltrafikk på overflaten.

Det planlegges ikke av- og påkjøringer i tunnelen mellom Abildsø og Bryn, der det vil være en kobling mellom E6 og Ring 3, før en ny kort E6-tunnel svinger av mot Ulven.

– Dette vil gjøre mye for å bedre miljøet lokalt på Manglerud. Det er tungtrafikken som støyer mest, sier Risnes.

Ønsket er at Ringveien gjennom Manglerud skal få et preg av å være en samlevei. Det kan bli aktuelt med 60 km/t fartsgrense og lyskryss for å bedre tilgjengeligheten.

LES OGSÅ: Slik blir nye E18 Mosseveien